Osakasluettelo

Osakasluettelo on julkinen asiakirja, joka säilytetään yhtiön pääkonttorissa. Siitä käy ilmi jokaisen osakkeenomistajan tiedot. Vastuu osakasluettelon pitämisestä on yhtiön hallituksella.
24.2.2021
Samu Jäntti Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Osakasluettelo on osakeyhtiössä laadittava asiakirja, josta käy ilmi jokaisen osakkeenomistajan tiedot. Osakasluettelo on julkinen, ja se on säilytettävä yhtiön pääkonttorissa. Vastuu osakasluettelon pitämisestä on yhtiön hallituksella, ja se on laadittava välittömästi osakeyhtiön perustamisen jälkeen. Osakasluetteloa tulee aina päivittää, kun osakeomistuksissa tapahtuu muutoksia.

Lainsäädäntö

Osakeyhtiölaissa säädetään, että osakasluettelosta tulee käydä ilmi osakkeenomistajien nimi, osoite, yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen määrä sekä osakkeiden antamispäivä. Yhtiön yhtiöjärjestyksessä voi myös olla määräys, jossa osakasluetteloon merkataan osakkeenomistajan osoitteen sijasta kotikunta ja syntymäaika. Mikäli yhtiössä on eri osakelajeja, jotka oikeuttavat erilaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, on niiden väliset erot myös eriteltävä luettelossa. Mikäli yhtiön osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa, on luetteloon merkittävä osaketta mahdollisesti rasittava panttioikeus tai muu oikeus.

Jos yhtiön osakkeet ovat liitettynä arvo-osuusjärjestelmään, täytyy yhtiön osakkeista ja niiden omistajista myös pitää osakasluetteloa. Luettelo tässä tapauksessa perustuu arvo-osuustilikirjauksiin. Tällaiseen luetteloon on merkittävä joko osakkeenomistajan tai hallintarekisterin hoitajan nimi ja henkilötiedot.

Osakasluettelon ylläpito ja käyttö

On osakkeenomistajan edun mukaista, että tämä ilmoittaa saannon yhtiölle, jolloin osakasluetteloon päivitetään tiedot. Osakkaalla on myös vastuu varainsiirtoveron suorittamisesta. Osakasluettelon käyttötapoihin kuuluu yhtiön kokouksien järjestelyt sekä osakkeenomistajien tietojen välittäminen verottajalle.

Edunsaajailmoitus

Edunsaaja on henkilö, joka omistaa yrityksen tai käyttää yrityksessä määräysvaltaa, eli tekee itsenäisesti päätöksiä. Yhtiö on velvollinen tekemään yhtiön edunsaajista ilmoituksen PRH:n kaupparekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Velvollisuus koskee myös osaa kommandiittiyhtiöistä ja avoimista yhtiöistä.

Rahanpesulaissa säädetään, että henkilö on edunsaaja, jos hän omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia yhtiön osakkeista tai muuten omistaa kyseisen osuuden verran.

Äänimäärää laskettaessa ei oteta huomioon yhtiölle tai tytäryhtiölle kuuluvia osakkeita. Ilmoitusvelvollisuus koskee kommandiittiyhtiössä vastuunalaista yhtiömiestä ja avoimessa yhtiössä yhtiömiestä. Edunsaaja on aina ihminen. Yritys, kuolinpesä, yhdistys tai julkisyhteisö ei voi olla edunsaajana.

Mikäli edunsaajia ei ole, täytyy ilmoitus kuitenkin tehdä. Tällöin tosiasiallisina edunsaajina pidetään yrityksen hallitusta, vastuunalaista yhtiömiestä, toimitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä.

Asunto-osakeyhtiön sähköinen osakeluettelo

Vuonna 2019 otettiin käyttöön sähköinen huoneistotietojärjestelmä, johon kerätään tiedot osakehuoneistoista. 1.1.2019 jälkeen perustettujen asunto-osakeyhtiöiden tiedot on lisätty suoraan sähköiseen järjestelmään. Niitä vanhemmilla yhtiöillä on aikaa ilmoituksen tekemiseen vuoden 2023 loppuun, johon asti ilmoitus on maksuton. Järjestelmää hallinnoin Maanmittauslaitos, ja se tarjoaa osakeluettelon siirtopalvelun.

Lue myös:  Taloyhtiöiden osakeluetteloiden siirtoaikaa huoneistotietojärjestelmään jatketaan 31.12.2023 saakka

 

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki