Liike­yrityksen lyhyt tulos­laskelma ja tase: kuka–missä–milloin?

7.5.2024
Sirpa Koponen KLT

Kirjanpitoasetus (KPA) ja Valtioneuvoston asetus pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksestä esitettävistä tiedoista (PMA) antavat muun muassa ohjeet siitä, missä muodossa tuloslaskelma ja tase tulee esittää. PMA-asetuksessa on määritykset siitä, minkä kokoisia yrityksiä asetuksen kaavat koskevat. Toki tuloslaskelman ja taseen pääkaavat vastaavat pääosin toisiaan kirjanpitoasetuksessa ja PMA-asetuksessa. PMA-asetuksen säännöksiä voivat noudattaa kirjanpitovelvolliset, joilla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä (Suluissa esitetty hallituksen esitysluonnoksen mukaiset uudet raja-arvot):

1) taseen loppusumma 6 000 000 euroa; (7 500 000 euroa)

2) liikevaihto 12 000 000 euroa; (15 000 000 euroa)

3) tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Tuloslaskelman pääkaavat asetusten mukaan

Liikeyritykset voivat laatia tuloslaskelmansa asetuksissa esitettyjen kululajikohtaisten tai toimintakohtaisten kaavojen mukaisesti. PMA-asetuksessa on annettu kirjanpitovelvolliselle mahdollisuus poiketa noista pääkaavoista seuraavasti.

Bruttotulos

Pienyritys saa esittää liiketuloslaskelmansa niin sanottuna Bruttotulos-muotoisena. Kululajikohtaisen kaavan pääerät liikevaihto, valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos, valmistus omaan käyttöön, liiketoiminnan muut tuotot sekä materiaalit ja palvelut yhdistetään Bruttotulos-nimiseksi eräksi. Toimintokohtaisen kaavan erät liikevaihto, hankinnan ja valmistuksen kulut eli bruttokate sekä liiketoiminnan muut tuotot yhdistetään myös Bruttotulos-nimiseksi. Bruttotuloskaavan etuna on se, että se ei avaa yrityksen liikevaihdon ja siihen liittyvien välittömien kustannusten suhdetta yhtä yksityiskohtaisesti kuin pidempi kaava. Bruttotuloskaava voi vaikeuttaa kuitenkin esimerkiksi tunnuslukujen laskentaa ja luottotietoanalyysien tekemistä, joten se voi aiheuttaa yritykselle lisäselvitystyötä esimerkiksi luotottajien suuntaan.

Lyhennetty tasekaava

Pienyrityksen tase saadaan esittää vastaavien osalta siten, että

1) pysyvissä vastaavissa esitetään erikseen aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset;

2) vaihtuvissa vastaavissa esitetään erikseen vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset.

Pienyrityksen vastattavien osalta tase saadaan laatia siten, että

1) omassa pääomassa esitetään erikseen osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma, ylikurssirahasto, arvonkorotusrahasto, muut rahastot yhteensä, edellisten tilikausien voitto (tappio) ja tilikauden voitto (tappio);

2) tilinpäätössiirtojen kertymä, pakollisten varausten yhteismäärä ja vieras pääoma esitetään erikseen.

Saamisista ja vieraasta pääomasta on ilmoitettava pitkäaikaiset erät erikseen.

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki