CTA Paikka
CTA Paikka

Uuden potilasvakuutuslain vaikutus potilasvakuutus­vastuiden kirjaamiseen

KILAn kuntajaoston lausunto 122/2019.
13.1.2020

Potilasvakuutusten muutokset

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston oma-aloitteinen lausunto 122/2019 annettiin uuden potilasvakuutuslain vaikutuksesta potilasvakuutusvastuiden kirjaamiseen. Julkiset toimijat ovat tähän saakka pääsääntöisesti ottaneet potilasvahingoista aiheutuvia menoja varten Potilasvakuutuskeskuksen kautta niin sanotun täysomavastuisen rinnakkaisvakuutuksen. Velvoitteet on esitetty taseessa pakollisina varauksina ja siirtovelkoina. Jatkossa Potilasvakuutuskeskus ei voi enää myöntää täysomavastuisia potilasvakuutuksia vaan potilasvakuutukset otetaan suoraan vakuutusyhtiöiltä. Uusi potilasvakuutuslaki tulee voimaan 1.1.2021, mutta se vaikuttaa vastuiden kirjaamiseen jo vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Sairaanhoitopiirien vastuiden muutokset voivat vaikuttaa myös kuntalaskutukseen.

Potilasvakuutusten ja –vastuiden kirjaaminen

Vanhojen vahinkovuosien vastuiden osalta aikaisempi järjestelmä jatkuu, kunnes kaikki näihin vuosiin kohdistuvat korvaukset on maksettu. Vanhojen vahinkovuosien vastuut kirjataan aiemmin annetun kuntajaoston lausunnon 108/2015 mukaisesti. Pakollisena varauksena ja siirtovelkana esitetään tilinpäätöksessä määrä, joka vastaa arviota jäljellä olevista velvoitteista. Määrää oikaistaan tarpeen mukaan tilikausittain menonoikaisuna.

Uuden potilasvakuutuslain voimaantullessa poistuu kuntien oikeus periä vammaisille tarjoamistaan palveluista aiheutuneet kulut vammaispalvelulain mukaisesti. Muutos koskee myös ennen 1.1.2021 sattuneita vahinkoja. Koska vastuut kuvaavat tulevia velvoitteita, muutos vähentää jo vuoden 2019 tilinpäätöksissä esitettävien potilasvakuutusvastuiden määrää. Tulevien vuosien vastuiden määrän väheneminen kirjataan lausunnon mukaan tuloslaskelmaan menonoikaisuna. Vähennystä ei saa kirjata oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämää tai alijäämää oikaisemalla.

Vakuutusyhtiömallissa niin sanottuna puhtaana riskivakuutuksena otetun vakuutuksen menot kirjataan vuosittaiseksi kuluksi palvelujen ostoihin. Riskivakuutuksella tarkoitetaan tilannetta, jossa kunkin vuoden vakuutusmaksu on lopullinen. Kuitenkin jos sopimusehtojen mukaan aikaisemmin maksettua vakuutusmaksua on velvollisuus myöhemmin sovittuna seuranta-ajanjaksona täydentää, on harkittava mahdollisten tulevien vakuutusmaksujen kirjaamista pakollisena varauksena tai esittämistä tilinpäätöksessä muuna vastuusitoumuksena. Vakuutusyhtiöt voivat myöntää myös aiemman vakuutuksen mukaisen täysomavastuisen vakuutuksen. Tällaista vakuutusta käsitellään kirjanpidossa kuntajaoston lausunnon 108/2015 mukaisesti.

Potilasvakuutuslain mukaisten vastuiden käsittelystä ja niiden muutoksesta on annettava selostus toimintakertomuksessa sekä liitetiedoissa tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa. Toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on esitettävä vähintään muutoksen euromääräinen vaikutus potilasvakuutusvastuun määrään sekä muutoksen johdosta tuloslaskelmaan kirjatun oikaisun määrä. Lisäksi on annettava selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen neuvotteleva virkamies, Valtiovarainministeriö
Katso kaikki