Kirjan­pito­lauta­kunnan hyvin­vointi­alue- ja kunta­jaoston yleis­ohjeet ja lausunnot

12.1.2024 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut lausunnon niin sanotun vapaaehtoisen kuntayhtymän peruspääoman muutoksen käsittelystä kunnan kirjanpidossa silloin, kun muutos aiheutuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistuksen omaisuusjärjestelyistä.

Lisäksi jaosto on jatkanut kunnille ja kuntayhtymille annettujen yleisohjeiden päivittämistä. Vaikka suunnitelman mukaisia poistoja koskeva yleisohje on muuttunut päivityksessä yleisohjeeksi pysyvien vastaavien kirjaamisesta, yleisohjeeseen tehdyt muutokset ovat luonteeltaan teknisiä.

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksesta johtuvan niin sanotun vapaaehtoisen kuntayhtymän peruspääoman muutoksen käsittelystä kunnan kirjanpidossa (139/2023)

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevan uudistuksen (sote-uudistuksen) voimaanpanolaki sisältää säännökset uudistuksen omaisuusjärjestelyistä. Hyvinvointi-alueen sekä kuntien ja kuntayhtymien väliset omaisuusjärjestelyt toteutettiin niin sanotun suppean jakautumismallin mukaisesti. Hyvinvointialueen tehtäviin liittynyt irtain omaisuus sekä henkilöstön lomapalkkavelka siirtyivät kunnista hyvinvointialueille ilman korvausta. Siirtyneiden omaisuus- ja pääomaerien arvot kirjattiin kunnissa peruspääoman muutoksiksi, eikä niistä syntynyt tuloslaskelmaan kirjattavia tuotto- tai kulueriä.

Voimaanpanolain kuntia koskevia säännöksiä sovellettiin myös niin sanottuihin vapaaehtoisiin kuntayhtymiin kuten terveyskeskuskuntayhtymiin sekä alueen pelastustoimea hoitaviin maakunnan liittoihin. Niistäkin sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien irtaimisto sekä henkilöstön lomapalkkavelka siirtyivät hyvinvointialueille, ja siirtyvät omaisuus- ja pääomaerät kirjattiin kuntayhtymän peruspääoman muutoksiksi. Voimaanpanolaki ei sisällä kuitenkaan säännöksiä siitä, miten tätä kuntayhtymän peruspääoman muutosta käsitellään jäsenkuntien kirjanpidossa.

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto voi antaa voimaanpanolain mukaan ohjeita ja lausuntoja omaisuusjärjestelyjä koskevista kirjauksista. Jaosto päätti antaa oma-aloitteisen lausunnon uudistuksen omaisuusjärjestelyistä johtuvan niin sanotun vapaaehtoisen kuntayhtymän peruspääoman muutoksen kirjaamisesta jäsenkuntien kirjanpidossa, jotta omaisuusjärjestelyjen kirjanpitokäsittely olisi aiemmasta toiminnan organisointitavasta riippumatta yhdenmukainen.

Kunnan osuus sote-uudistuksen omaisuusjärjestelyistä aiheutuvasta niin sanotun  vapaaehtoisen kuntayhtymän peruspääoman muutoksesta kirjataan jäsenkunnan kirjanpitoon vuodelle 2023 kuntayhtymäosuuden arvon ja kunnan peruspääoman muutokseksi. Jokainen jäsenkunta kirjaa omaa jäsenosuuttaan vastaavan määrän muutoksesta. Muutos voi olla joko peruspääoman lisäystä tai vähennystä.

Sote-uudistusta koskevan hallituksen esityksen mukaan tarkoituksena on ollut ehkäistä omaisuusjärjestelyistä aiheutuvan tulosvaikutuksen syntyminen. Sillä, onko kunta järjestänyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut omana toimintana vai jäsenenä vapaaehtoissa kuntayhtymässä, ei tule olla vaikutusta siihen, miten hyvinvointialueelle siirtyvät erät vaikuttavat kunnan kirjanpitoon.

Jos järjestelmäteknisesti on mahdollista, kirjaus tehdään vuoden 2023 aloittavaan taseeseen. Aloittavaan taseeseen kirjaamisen tarkoituksena on se, että omaisuusjärjestelyistä ei synny talousarvion toteutumisvertailussa tai rahoituslaskelmassa esitettäviä eriä. Kirjaukset eivät ole myöskään luonteeltaan kirjanpitoperiaatteiden muutoksia tai aikaisempien vuosien virheiden oikaisuja, joten kuntien tilinpäätöksessä 2023 vertailuvuotena olevan edellisen tilikauden päättävään taseeseen 2022 ei tehdä oikaisuja. Liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa kuvataan omaisuusjärjestelyjen vaikutukset tase-eriin.

Vapaaehtoinen kuntayhtymä on voitu purkaa vuoden 2023 aikana. Jäsenkunnan osuus peruspääoman muutoksesta kirjataan kunnan kirjanpitoon vuodelle 2023 uuden lausunnon mukaisesti riippumatta siitä, onko kuntayhtymä purettu vuoden aikana vai jatkaako kuntayhtymä toimintaansa. Peruspääoman muutoksen kirjaustapa vaikuttaa siihen, miten suuren tuoton tai kulun kunta kirjaa kuntayhtymän purkamisesta. Jos lausunnosta aiheutuu sellaisia muutoksia jo aiemmin kirjattujen tuottojen ja kulujen määriin, joita ei ehditä käsitellä talousarviomuutoksina, perustellaan poikkeamat toimintakertomuksessa.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen finanssineuvos, yksikön päällikkö, Valtiovarainministeriö
Katso kaikki