Kirjan­pito­lauta­kunnan hyvin­vointi­alue- ja kunta­jaoston yleis­ohjeet ja lausunnot

24.11.2023 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on tarkentanut hyvinvointialueen tilikauden aikaisten katsausten laadinnasta antamaansa yleisohjetta. Yleisohjeeseen lisättiin uudet ohjeet valtion rahoituksen jaksottamisesta. Lisäksi jaosto päivittää kaikki kunnille ja kuntayhtymille annetut yleisohjeet, ensimmäisenä on päivitetty tilinpäätöslaskelmien laatimista koskevat ohjeet. Kuntien ja kuntayhtymien yleisohjeiden päivitykset ovat luonteeltaan teknisiä, ohjeet muutetaan sisällöltään ja esimerkeiltään vastaamaan sote-uudistuksen jälkeistä tilannetta.

Yleisohje hyvinvointialueen tilikauden aikaisten katsausten laadinnasta

Valtion rahoitus maksetaan hyvinvointialueille siten, että tammikuussa ja kesäkuussa maksetaan 2/12 koko vuoden rahoituksesta ja jäljelle jäävä rahoitus muina kuukausina tasasuuruisina erinä. Rahoituksen maksut kertyvät etupainotteisesti siten, että ensimmäisen puolen vuoden aikana maksetaan 60 prosenttia koko vuoden rahoituksesta.

Hyvinvointialueen raportoivat taloudestaan toteumatietoja maaliskuun lopun tilanteesta alkaen kuukausittain puoli­vuosi-, neljännesvuosi- ja kuukausikatsauksissa. Hyvinvointi­alue- ja kuntajaosto on päivittänyt yleisohjetta hyvinvointi­alueen tilikauden aikaisten katsausten laadinnasta siten, että valtion rahoitus jaksotetaan kirjanpidossa maksuajankohdasta riippumatta tasaisesti (1/12) kaikille kuukausille. Ennakkoon maksettu rahoitus esitetään taseessa tuloennakkona. Jaksottaminen koskee sekä maksuunpantua valtion rahoitusta että varovaisuuden periaatteen mukaista arviota vuodelle 2023 kirjattavasta niin sanotusta kertakorvauksesta.

Hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain mukainen lisärahoitus kirjataan sille tilikaudelle, jolle se on myönnetty. Lisärahoitus kirjataan tuotoksi vasta, kun sen myöntämisestä on tehty päätös, ja se jaksotetaan vuoden jäljellä oleville kuukausille.

Kuntien ja kuntayhtymien yleisohjeiden päivitykset

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöslaskelmien kaavoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Hyvinvointialue- ja kuntajaoston yleisohjeissa annetaan tarkentavat ohjeet laskelmien sisällöstä ja laadintaperiaatteista.

Kuntien ja kuntayhtymien tuloslaskelmaa, rahoituslaskelmaa ja tasetta koskevista yleisohjeista on poistettu esimerkit, jotka kuvasivat sote-uudistuksessa hyvinvointialueille siirtyneitä tulo- ja menoeriä sekä omaisuus- ja pääomaeriä. Samalla ohjeita on tiivistetty.

Investointivarauksen kohteita koskevaa kohtaa tarkennettiin tuloslaskelmaa koskevassa yleisohjeessa. Kunnassa ja kuntayhtymässä saadaan kirjata investointivaraus tulevien tilikausien poistonalaisten pysyvien vastaavien hankintamenoa varten.

Rahoituslaskelmaa koskevaan yleisohjeeseen on lisätty kuvaus siitä, että laskelma on luonteeltaan niin sanottu liikepääomavirtalaskelma ja että se laaditaan suoriteperusteisesti. Saamisen ja velkojen muutokset esitetään laskelman lopussa muina maksuvalmiuden muutoksina, niitä ei kohdisteta eri rahavirtoihin. Lisäksi yleisohjeeseen on lisätty maininta siitä, että rahoihin ja pankkisaamisiin sisällytetään kaikki kunnan nimissä olevien pankkitilien varat. Näihin kuuluvat myös sellaiset rahavarat, jotka on liitetty kunnan omistamaan konsernitiliin. Konsernitilillä olevat muiden yhteisöjen varat esitetään taseessa lainoina muilta luotonantajilta, ja niiden muutos sisältyy rahoituslaskelmassa lyhytaikaisten lainojen muutokseen. Konsernitilin alatilien negatiiviset saldot esitetään vastaavasti taseessa lainasaamisina, jolloin niiden muutos esitetään saamisten muutoksena.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen finanssineuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö
Katso kaikki