CTA Paikka
CTA Paikka

Kuntayhtymän ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille ja maankäyttösopimusten kirjaaminen

(KILAn kuntajaosto 36/1998, 67/2005, 70/2005 ja 94/2010)
17.3.2020 Pasi Leppänen Kuva iStock

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vastannut kahteen lausuntopyyntöön sihteerin vastauksella. Lausunnon sijasta annetaan sihteerin vastaus silloin, kun lausunnon antamista ei pidetä hyvän kirjanpitotavan kehittymisen kannalta tarpeellisena – tällainen tilanne on tyypillisesti silloin, kun jokin aiemmin annettu kuntajaoston lausunto vastaa esitettyyn kysymykseen. Lausuntopyynnöt koskivat kuntayhtymän ylijäämän palauttamista ja maankäyttösopimusten kirjaamista.

Kuntayhtymän ylijäämän palauttaminen jäsenkunnille

Kuntajaoston lausuntoa 36/1998 kuntayhtymän ylijäämän palauttamisen kirjaamisesta sovelletaan edelleen. Jos ylijäämän palauttamisen jakoperusteeksi on sovittu palvelujen käytön suhde, ylijäämän palautus kirjataan palautusvuonna kuntayhtymässä myyntituottojen oikaisuksi ja jäsenkunnissa palvelujen ostojen oikaisuksi. Vaikka palautusvuoden palvelujen ostot ovat kirjauksen johdosta jäsenkunnissa pienemmät, niitä ovat toisaalta aikaisempina vuosina kasvattaneet kuntayhtymälle kertyneet ylijäämät. Vastaavalla tavalla kuntayhtymän tuottojen ja jäsenkunnan kulujen oikaisuna käsitellään myös mahdollinen kuntayhtymän alijäämän kattaminen, jos se jaetaan jäsenkunnille palvelujen käytön suhteessa.

Olennaisesta ylijäämän palauttamisesta ja sen vaikutuksesta tuottoihin tai kuluihin esitetään oikean ja riittävän kuvan antamiseksi selvitys liitetiedoissa tilinpäätöksen laatimisperiaatteissa sekä toimintakertomuksessa. Kuntayhtymän toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa on esitettävä vähintään palautuksen peruste ja rahamääräinen vaikutus myyntituottojen sekä edellisten tilikausien ylijäämän määrään. Jäsenkunnat esittävät vastaavalla tavalla vaikutuksen palvelujen ostoihin. Koska ylijäämän palautus vaikuttaa myös talousarvion toteutumiseen, se on usein tarpeen kuvata talousarvion toteutumisvertailussa perusteluna poikkeamalle.

Jos ylijäämän palauttamisen ja alijäämän kattamisen jakoperusteeksi on sovittu peruspääomaosuuksien suhde, sitä käsitellään oikaisun sijasta erillisenä, kuntayhtymän omistukseen liittyvänä eränä. Ylijäämän palautus jäsenkunnille kirjataan kuntayhtymässä osingonjaon tavoin edellisten tilikausien ylijäämän vähennykseksi ja jäsenkunnassa muuksi rahoitustuotoksi. Alijäämän kattaminen käsitellään tässä vaihtoehdossa kuntayhtymässä edellisten tilikausien alijäämän vähennyksenä ja jäsenkunnassa avustuskuluna. Oikean ja riittävän kuvan kannalta tarvittavat tiedot annetaan liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa.

Maankäyttösopimusten kirjaaminen

Maankäyttösopimuksilla kunta ja maanomistaja sopivat oikeuksista ja velvoitteista, jotka liittyvät maanomistajan omistaman alueen asemakaavoituksen käynnistämiseen sekä kaavan toteuttamiseen. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnot 67/2005, 70/2005 ja 94/2010 maankäyttösopimusten kirjanpitokäsittelystä. Maanomistajan luovuttamat maa-alueet ja muut korvaukset kirjataan kunnassa yhdyskuntapalvelujen maksutuotoksi vaiheittain sitä mukaa kuin kunnan velvoitteet toteutetaan. Kunnan velvoitteiden täyttämistä kuvaa se, miten sopimuksen toteuttamisesta syntyvät kaavoitus-, suunnittelu- ja rakentamiskustannukset toteutuvat. Jos maanomistajalta saadaan korvauksia ennakkoon, ne merkitään tilinpäätöksessä siirtovelkoihin.

Saatu korvaus voi muodostua myös maa-alueiden vaihtokaupan perusteella sekä siitä, että maanomistaja vastaa yhdyskuntatekniikan rakentamisesta. Tuloksi kirjataan sopimuksesta saatu vastike vähennettynä luovutettavien hyödykkeiden kuten maaalueiden arvoilla. Bruttoperiaatteen mukaisesti maa-alueiden vaihtokaupasta syntyy talousarvion investointiosan toteutumissa esitettäviä tuloja ja menoja. Luovutettavista maa-alueista voi syntyä myös luovutusvoittoja tai -tappioita, jos maankäyttösopimuksessa käytetty arvo poikkeaa kirjanpitoarvosta. Erillisarvostuksen periaatteen mukaisesti jokaista hyödykettä on käsiteltävä erillisenä. Jos maanomistaja toteuttaa kunnallistekniikan rakentamisen vastineena kunnan kaavoitus- ja suunnittelutoimenpiteistä, kunnallistekniikan rakentamiskustannukset aktivoidaan pysyviin vastaaviin sopimuksen mukaisesta arvosta. Keskeistä on huomata, että maankäyttösopimuksesta syntyy kirjanpitoon usein kirjauksia rahan liikkeistä poikkeavasti.

Asiantuntijana
Pasi Leppänen Neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
Katso kaikki