CTA Paikka
CTA Paikka

Älä unohda näitäkään tase-eriä!

Olemme koonneet tähän artikkeliin muistutuksena muutamia tase-eriä, joiden tarkempi käsittely ja arvonmääritys joskus unohtuu tilinpäätöskiireissä. Löydät lyhyitä ohjeita ja muistutuksia sekä viittauksia artikkeleihin, joista löydät tarkempaa ohjeistusta ja syvällisempää pohdintaa. Muista myös eriin liittyvät verotukselliset näkökohdat.
4.3.2024 Sirpa Koponen Kuva iStock

Muista myyntisaamisten ajallinen kohdistus

Varmista, että kirjatun myyntisaamisen syntyajankohta kuuluu päättyneelle tilikaudelle. Esimerkiksi seuraavan tilikauden toimituksesta laadittu ennakkolasku ei kuulu myyntisaamisiin. Monissa asiantuntijapalveluyrityksissä projektien ja palvelujen laskutus tapahtuu sopimuksen maksupostien mukaan, eikä se aina perustu esimerkiksi tehtyihin työtunteihin tai suoritteiden luovutukseen. Varmista liikevaihdon ja saamisten suoriteperusteisuus.

Varmista myös, että myyntisaamisiin ei sisälly toteutuneita tai todennäköisiä luottotappioita. Onko saamisissa vanhoja, erääntyneitä saamisia? Varmista, että erääntyneistä saamisista on tehty mahdollinen maksusuunnitelma, ja että velallinen on maksukykyinen. Kun tilinpäätöstä laaditaan, voi näkemys saamisten tilanteesta olla jo varmempi kuin mitä se on ollut tilinpäätöshetkellä. Ota siis huomioon kaikki tapahtumat, jotka ovat syntyneet myös tilinpäätöksen jälkeen. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaan konkurssi tai yrityssaneeraus.

Ovatko arvonkorotukset vielä perusteltuja?

Yrityksen taseessa voi olla maa-alueiden ja osakkeiden arvonkorotuksia. Arvonkorotuksen on syytä näkyä omaisuuserän kohdalla. Lähes poikkeuksetta arvonkorotus esitetään oman pääoman arvonkorotusrahastossa. Arvonkorotuksella ei ole vaikutuksia yrityksen tulo­verotukseen.

Kun kirjanpitovelvollinen on tehnyt kirjanpitolain 5 luvun 17§:n mukaisen arvonkorotuksen, kirjanpitovelvollisen on varmistettava jokaista antamaansa tilinpäätösraporttia varten, että korotus on edelleen aiheellinen. Jos arvonkorotus osoittautuu aiheettomaksi, se on peruutettava ja arvonkorotusrahastoa on vastaavasti alennettava. Arvonkorotuksen aiheellisuus on varmistettava sopivalla tavalla. Suuremmista korotuksista on syytä hankkia asiantuntija-arvio.

Onko konserniyritysten ja omistusyhteysyritysten arvo muuttunut?

Yritys voi omistaa osuuksia konserni- tai omistusyhteysyrityksissä. Niiden hankintahintana yrityksen taseessa on yleensä hankintameno varainsiirtoverolla lisättynä. Vaikka yhtiö laatisi konsernitilinpäätöksen, on emoyhtiön erillistilinpäätöksen kuitenkin annettava oikea ja riittävä kuva. Omistetun yhtiön taseasema ja sen tulontuottamiskyky tulevaisuudessa tulee arvioida ja tarvittaessa omistetun yhtiön arvoon tulee tehdä arvonalennus.

Onko vaihto-omaisuuden muutokset kirjattu tuloslaskelman kautta?

Yrityksen ostamia vaihto-omaisuushankintoja ei viedä koskaan suoraan taseeseen, vaan kirjaus perustuu tuloslaskelmassa esitettävään varastojen muutokseen, jolla oikaistaan tilikauden ostoja. Tuloslaskelmassa liikevaihdon alapuolella esitettävä valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos puolestaan sisältää valmistustoimintaa harjoittavien yritysten varaston muutoksen. Tämän tilin kirjauksilla oikaistaan valmistustoiminnan menot vastaamaan valmistustoiminnan tuottoja meno tulon kohdalle -periaatteen mukaisesti. Kummassakin vaihto-omaisuusryhmässä vain ennakkomaksut kirjataan suoraan taseeseen.

Kun laadit tilinpäätöstä, varmista, että vaihto-omaisuuden muutokset on tehty näiden tuloslaskelman tilien kautta. Mikäli yritys on hankkinut tai myynyt liiketoiminta­kaupalla vaihto-omaisuuttaan, on myös tämä muutos kirjattava tuloslaskelman kautta.

Maksetut ennakkomaksut

Yrityksen maksamia ennakkomaksuja voi olla sekä pysyvissä vastaavissa että vaihtuvissa vastaavissa. Varmista, että ennakkomaksut ovat yhä aiheellisia. Mikäli ennakkomaksu on kirjattu aikaisempina tilikausina ja hanke, jota varten se on suoritettu ei toteudukaan, ennakkomaksu on kirjattava kuluksi.

Edellisen tilinpäätöksen peruina voi taseessa olla ennakkomaksuja tuolloin saamatta olleesta tuotteesta ja palvelusta. Myös näiden osalta on varmistettava, mikä on tavaran tai palvelun sovittu toimitusajankohta ja onko tavara tai palvelu jo vastaanotettu. Jos tavaraa tai palvelua ei edelleenkään ole vastaanotettu, tulee selvittää, onko sitä enää syytä odottaa ja tehdä tarvittavat kirjanpidolliset oikaisut.

Lainasaamiset

Yrityksen taseessa olevien lainasaamisten tilanne on syytä varmistaa tilinpäätökseen. Lainasaamisilla on maksuaikataulunsa, ja näiden maksujen toteutuminen on selvitettävä. Mikäli lainan vakuus on heikko tai velallisen taloudellinen tilanne huono, on pohdittava saamisen kirjaamista alas. Varsinkin lähipiirisaamisen osalta on olemassa verotukseen liittyviä riskejä. Pahimmillaan voi uhata tulkinta peitellystä osingonjaosta.

Lisätietoa:

Aineettomat hyödykkeet

Paula Roima: Kehittämismenot – Tilinpäätöserä, jonka äärelle on syytä pysähtyä (TS 1/2020)

Tuomas Honkamäki: Aineettomat oikeudet ja arvonmääritys (TS 1/2020)

Janne Fredman ja Markku Ojala: Uusi verovähennys tutkimus- ja kehittämistoimintaa varten

Vaihto-omaisuus

Katja Hanski: Miten tilinpäätökseen saadaan varastolle oikea arvo? (TS 1/2016)

Aineelliset hyödykkeet

Jarmo Leppiniemi: Poikkeukselliset poistokohteet ja -ohjeet (TS 3/2015)

Tuomas Honkamäki: Miksi poistot aiheuttavat päänvaivaa tilinpäätöksen laatijalle? (TS 3/2022)

Anders Tallberg: Leasingvuokrasopimukset ja IFRS 16 (TS  3/2023)

Sijoitukset

Karri Nieminen: Arvopapereiden arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa (TS 1/2021)

Mervi Hyvönen ja Susanna Mäkiranta: Tunnista lähi­piiri­tapahtumat  (TS 6/2023)

Saamiset:

Janne Fredman, Elmeri Linnera ja Markku Ojala: Kauppatavat elävät mutta kirjanpidon lainalaisuudet pysyvät: Kaupan myynnin ja maksujen kirjaaminen

 

Rahoitusarvopaperit

Karri Nieminen: Arvopapereiden arvonalentuminen kirjanpidossa ja verotuksessa (TS 1/2021)

Asiantuntijana
Sirpa Koponen KLT
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki