Kirjanpitolain uudet tilinpäätössäännökset: Rahoituslaskelma laaditaan nyt maksuperusteisesti

Artikkeli on kaksiosaisen sarjan toinen osa. Uudessa kirjanpitolaissa rahoituslaskelma on osa tilinpäätöstä ja se laaditaan kansainvälisen mallin mukaan.
8.12.2005

Päivi Räty

Rahoituslaskelma on ollut osa suomalaisten osakeyhtiöiden ja osuuskuntien toimintakertomusta vuodesta 1980 lähtien. Kirjanpitolain viimeisissä muutoksissa puututtiin myös rahoituslaskelmaa koskeviin säännöksiin: rahoituslaskelma on nyt osa tilinpäätöstä, ja lainsäädännössä ohjataan rahoituslaskelma laatimaan kansainvälisen mallin mukaisesti kuvaamaan erikseen liiketoiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirtoja. Pienet yritykset on edelleen vapautettu rahoituslaskelman laadintapakosta.

Rahoituslaskelman tarkoituksena on osoittaa, miten yritys on aikaansaanut rahavirtaa ja mihin se on käyttänyt kerryttämänsä rahavirran. Maksuperusteista rahavirtalaskelmaa laadittaessa eliminoituu erilaisten arvostus- ja jaksotusratkaisujen vaikutus. Rahavirtainformaatiota käytetään yleisesti hyväksi ennakoitaessa yrityksen tulevaisuudessa odotettavissa olevia rahavirtoja.

Esimerkki suoran rahoituslaskelman laadinnasta

Seuraava esimerkki kuvaa rahoituslaskelman laadintaa kirjanpitolain ja –asetuksen uusien vaatimusten mukaisesti. Liiketoiminnan rahavirta esitetään suoran esitystavan mukaisesti. Esimerkki perustuu kirjanpitolautakunnan vuonna 1999 antamaan yleisohjeeseen.

Toimintakertomuksesta, liitetiedoista ja tase-erittelyistä ilmenee lisäksi seuraavaa:
• Oman pääoman edellisten tilikausien voiton vähennys johtuu osingonjaosta.
• Myyntisaamiset ja ostovelat liittyvät kokonaan liiketoiminnan tuottoihin ja kuluihin.
• Siirtoveloista vuonna 20X1 johtuu palkkojen jaksottamisesta 400, korkokuluista 100 ja tuloveroista 20; vuonna 20X0 puolestaan palkoista 370 ja korkokuluista 100.
• Siirtosaamiset johtuvat vakuutusmaksujen jaksottamisesta.
• Pysyvien vastaavien aineellisia hyödykkeitä on vuonna 20X1 luovutettu hintaan 1 000, joka on sama kuin niiden kirjanpitoarvo.
• Satunnaiset tuotot ja kulut johtuvat liiketoiminnasta.

Myynnistä saadut maksut
Tuloslaskelman liikevaihto
+ Myyntisaamiset (01.01.)
– Myyntisaamiset (31.12.)
= Myynnistä saadut maksut

Maksut liiketoiminnan kuluista
Tuloslaskelman aineiden, tarvikkeiden
ja tavaroiden ostot
Henkilöstökulut
Ulkopuoliset palvelut
Liiketoiminnan muut kulut
+ Ostovelat (01.01.)
– Ostovelat (31.12.)
+ Em. erien osuus siirtoveloista (01.01.)
– Em. erien osuus siirtoveloista (31.12.)
– Em. erien osuus siirtosaamisista (01.01.)
+ Em. erien osuus siirtosaamisista (31.12.)
= Maksut liiketoiminnan kuluista

Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto)
Tuloslaskelman satunnaiset tuotot
– Tuloslaskelman satunnaiset kulut
= Liiketoiminnan satunnaisista eristä
johtuva rahavirta (netto)

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista
Tuloslaskelman korkokulut ja muut rahoituskulut
+ Em. erien osuus siirtoveloista (01.01.)
– Em. erien osuus siirtoveloista (31.12.)
= Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista

Maksetut välittömät verot
Tuloslaskelman tuloverot, tilikauden verot
+ Välittömien verojen osuus siirtoveloista (01.01.)
– Välittömien verojen osuus siirtoveloista (31.12.)
= Maksetut välittömät verot

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin
Tuloslaskelman poistot
+ Pysyvien vastaavien aineell. ja
aineett. hyödykkeet (31.12.)
– Pysyvien vastaavien aineell. ja
aineett. hyödykkeet (01.01.)
+ Saadut maksut aineell. ja
aineett. hyödykkeiden myynnistä
= Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin

Investoinnit muihin sijoituksiin
+ Sijoitukset lainasaamisia
lukuun ottamatta (31.12.)
– Sijoitukset lainasaamisia
lukuun ottamatta (01.01.)
= Investoinnit muihin sijoituksii

Maksetut osingot
Edellisten tilikausien voitto (01.01.)
+ Tilikauden voitto (01.01.)
– Edellisten tilikausien voitto (31.12.)
= Maksetut osingot

Rahoituslaskelma (suora menetelmä)
Liiketoiminnan rahavirta:
Myynnistä saadut maksut
Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut
Maksut liiketoiminnan kuluista
Liiketoiminnan rahavirta ennen
rahoituseriä ja veroja
Maksetut korot ja maksut muista
liiketoiminnan rahoituskuluista
Maksetut verot
Liiketoiminnan rahavirta ennen satunnaisia eriä
Liiketoiminnan satunnaisista eristä
johtuva rahavirta (netto)

Liiketoiminnan rahavirta (A)

Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
Aineellisten ja aineettomien
hyödykkeiden luovutustulot
Myönnetyt lainat
Investoinnit muihin sijoituksiin

Investointien rahavirta (B)

Rahoituksen rahavirta:
Lyhytaikaisten lainojen nostot
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut
Maksetut osingot ja muu voitonjako

Rahoituksen rahavirta (C)

Rahavarojen vähennys (A+B+C)
Rahavarat tilikauden alussa
Rahavarat tilikauden lopussa

18 500
+1 450
– 1 200
18 750

13 400
2 700
500
2 500
1 180
1 300
+ 370
– 400
– 150
+ 140
18 940

30
– 55

– 25

215
+100

– 100

215

260
0

– 20

240

200

+ 2 090

– 2 080

+ 1 000

1 210

180

– 150
30

80
+ 470
– 150
400

+ 18 750
+ 1 360

– 18 940

+ 1.170

– 215

– 240

+ 715

25

+ 690

– 1 210

+ 1 000
0

– 30

– 240

+ 50
– 130

– 400

– 480

– 30
220
190

Mallifirma Oy:n rahoituslaskelma vuodelta 20X1 osoittaa, että rahavirtaa on liiketoiminnasta kertynyt niin paljon, että sillä on kyetty rahoittamaan noin puolet tilikauden aineellisiin ja aineettomiin investointeihin kohdistuneista maksuista. Vanhan käyttöomaisuuden myyntituloilla on rahoitettu loppuosa tilikauden investoinneista. Liiketoiminnan rahavirrasta on jäänyt investointien nettovaikutuksen jälkeen vielä rahavirtaa mm. osinkojen maksuun. Mallifirma Oy on jakanut osinkoina osakkeenomistajille kaksi kolmannesta liiketoiminnan aikaansaamasta rahavirrasta. Uusia lainoja on nostettu tilikaudella vähemmän kuin vanhan lainakannan takaisinmaksut ovat olleet.

Mallifirma Oy

Tuloslaskelma 1.1.-31.12. (tuhat euroa)

vuosi 20X1 vuosi 20X0
Liikevaihto 18500 18420
Valmiiden ja keskeneräisten
tuotteiden varastojen lisäys
Liiketoiminnan muut tuotot
Materiaalit ja palvelut
Aineet, tarvikkeet ja tavarat:
Ostot tilikauden aikana
Varastojen lisäys (-)/vähennys (+)
Ulkopuoliset palvelut
Henkilöstökulut
Poistot ja arvonalentumiset
Liiketoiminnan muut kulut
Liikevoitto
Korkokulut ja muut rahoituskulut

460
1360

13400
-60
500
2700
200
2500
1080
-215

500
1150

12770
+30
650
2600
180
2800
1040
-355

Voitto ennen satunnaisia eriä

Satunnaiset erät:
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut

Voitto (tappio) ennen tilinpäätös
siirtoja ja veroja
Tilinpäätössiirrot:
Poistoeron lisäys
Tuloverot
Tilikauden verot
Laskennalliset verot
Tilikauden voitto

865

30
-55

820

-90

-260
+130
620

685

110
-95

700

-80

-200
+50
470

Mallifirma Oy
Tase 31.12.
Vastaavaa
vuosi 20X1 vuosi 20X0
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet:
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet:
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
Sijoitukset:
Osakkeet ja osuudet

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Saamiset
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
Rahat ja pankkisaamiset
Vastaavaa yhteensä

Vastattavaa

Oma pääoma
Osakepääoma
Arvonkorotusrahasto
Edellisten tilikausien voitto
Tilikauden voitto
Oma pääoma yhteensä
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Poistoero

Vieras pääoma
Pitkäaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Laskennalliset verovelat
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä

Lyhytaikainen vieras pääoma
Lainat rahoituslaitoksilta
Ostovelat
Siirtovelat
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
Vastaavaa yhteensä

150

300
1100
540
1940

180

2400

1200
140
1340
190
6200

400
100
150
620
1270

210

2250
0
2250

650
1300
520
2470
6200

150

300
1200
430
1930

150

1880

1450
150
1600
220
5930

400
100
80
470
1050

120

2380
130
2510

600
1180
470
2250
5930

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki