Tapaus KVL 6/2008 Osittaisjakautuminen

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Osittaisjakautumisessa on kysymys tilanteesta, jossa osakeyhtiö selvitystilamenettelyttä siirtää, ilman että se purkautuu, yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan yhdelle tai useammalle osakeyhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. Jotta osittainen jakautuminen olisi mahdollista, yhtiöllä tulee siis olla vähintään kaksi liiketoimintakokonaisuutta. Ratkaisussa KVL 6/2008 on otettu kantaa liiketoimintakokonaisuuden käsitteeseen.

Hakijana ollut kiinteistösijoitusrahastojen omistama holdingyhtiö A Oy oli hankkinut omistukseensa eri puolella Suomea sijaitsevia kiinteistöjä sekä kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita. Kiinteistöt ja kiinteistöyhtiöt olivat hyvin erilaisia paitsi sijainniltaan myös arvoltaan, käyttötarkoitukseltaan sekä tuotoiltaan. A Oy:n tarkoituksena oli suorittaa osittaisjakautuminen siten, että kolme A Oy:n omistamaa kiinteistöosakeyhtiötä sekä niihin liittyvät varat ja velat siirrettäisiin perustettavalle yhtiölle. Siirrettävät kiinteistöosakeyhtiöt omistivat erään kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevia liikekiinteistöjä, jotka oli vuokrattu pääasiassa vähittäismyyntiä harjoittaville vuokralaisille. A Oy:n saman kaupungin alueella omistamat muut kiinteistöt olivat keskustan ulkopuolella sijaitsevia toimistorakennuksia.

Siirrettävien kiinteistöosakeyhtiöiden katsottiin muodostavan alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisen vuokrauskohteen, jota voitiin pitää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitettuna liiketoimintakokonaisuutena. Kun A Oy jakautui osittain siten, että se siirsi mainittujen kolmen kiinteistöyhtiöiden osakkeet niihin liittyvine varoineen ja velkoineen perustettavalle yhtiölle ja jätti itselleen toisen liiketoimintakokonaisuuden, jakautumiseen sovellettiin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n säännöksiä. Ennakkoratkaisu vuosille 2007–2009. (Ei-lainv.)

Kommentti

EVL 52c.2 §:n mukaan liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäisen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön. Osittaisjakautumisen osalta liiketoimintakokonaisuuden käsitteestä on toistaiseksi varsin niukasti oikeuskäytäntöä. Ratkaisussa KVL 40/2007 hyväksyttiin osittaisjakautuminen, jossa puutarha-alan yhtiön sijoitustoiminta siirrettiin uuteen yhtiöön. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Myös liiketoimintasiirrossa (EVL 52d §) siirretään liiketoimintakokonaisuus, minkä vuoksi vanhalla liiketoimintasiirtoa koskevalla oikeuskäytännöllä on merkitystä liiketoimintakokonaisuuden käsitteen tulkinnassa. Yhden kiinteistön tai vuokrauskohteen siirtämistä ei ole hyväksytty liiketoimintasiirron kohteeksi (ks. KVL 101/1996). Jos vuokraustoiminta on riittävän laajaa, osittaisjakautuminen on mahdollista. KVL:n ratkaisussa 6/2008 liiketoimintakokonaisuus muodostui alueellisesti ja toiminnallisesti yhtenäisistä vuokrauskohteista. Tämäkään ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Vaikka osittaisjakautumisessa puhutaankin liiketoimintakokonaisuudesta, myös TVL:n mukaan verotettavien yhtiöiden osittaisjakautuminen on mahdollista. Osittaisjakautumisessa vastaanottavaan yhtiöön siirtyvä liiketoimintakokonaisuus voi olla myös TVL:n mukaan verotettavaa toimintaa samoin kuin jakautuvaan yhtiöönkin jäävä toiminta.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki