CTA Paikka
CTA Paikka

KVL 54/2007 Väliosinko

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

OYL 13:3:n mukaan osakeyhtiön varojen jakaminen perustuu viimeksi vahvistettuun tilinpäätökseen. Jos yhtiössä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan velvollisuus valita tilintarkastaja, tilinpäätöksen on oltava tilintarkastettu. Jaossa on otettava huomioon tilinpäätöksen laatimisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa tapahtuneet olennaiset muutokset.

Osakeyhtiölakia koskeneessa hallituksen esityksessä (HE 109/29005 vp, s. 126) todetaan nimenomaisesti, että säännös tekee mahdolliseksi voitonjaon meneillään olevalta tilikaudelta eli ns. väliosingon maksamisen. Tämä perustuu siihen, että säännöksessä puhutaan viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä eikä viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistetusta tilinpäätöksestä. Yhtiöoikeudellisessa kirjallisuudessa on kuitenkin esitetty myös sellaisia kannanottoja, että mm. KPL:n säännökset huomioon ottaen väliosingon jakaminen ei ole mahdollista. Tällöin normaalien osinkoverotusta koskevien säännösten soveltaminen väliosinkoon saatettaisiin kyseenalaistaa.

Tapaus

A Oy:n tilikausi oli kalenterivuosi. Yhtiön oli tarkoitus jakaa osinkoa osakeyhtiölakiin perustuen ajalta 1.1.2007–30.9.2007 laaditun ns. välitilinpäätöksen perusteella. Välitilinpäätöksen osalta oli tarkoitus toimittaa tilintarkastus ja se aiottiin vahvistaa ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Osinkoa jaettaisiin edellä tarkoitetun 30.9.2007 laaditun välitilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen puitteissa. Näissä olosuhteissa osinkoa pidettiin yhteisömuotoisen osingonsaajan verotuksessa verovapaana tulona siten kuin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n 1 momentissa säädetään.

Kommentti

KVL:n ennakkoratkaisussa on selvästi kysymys väliosingosta, kun se jaetaan välitilinpäätöksen osoittamien jakokelpoisten varojen puitteissa. Osingonsaajan verotuksessa väliosinkoon sovellettiin osinkojen verotusta koskevaa EVL 6a §:n säännöksiä.

Väliosingon verotusta käsitellään myös Verohallituksen ohjeessa ”Uuden osakeyhtiölain vaikutuksia verotukseen”. Ohjeessa asiaan on otettu pragmaattinen kanta. Ohjeen mukaan osingonsaajan verotuksessa ei ole merkitystä sillä, onko osinko jaettu jo päättyneeltä vai vielä kulumassa olevalta tilikaudelta.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki