Täydennetty omaehtoinen lausunto ravitsemisyritysten toimintarajoituksen hyvitystä koskevista liitetiedoista sekä pienyrityspoikkeuksesta (2021 / 2010)

4.3.2021 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Vaikka lausunnon otsikko on lausunnon 2020 / 2005 täydentäminen, korvaa uusi lausunto 2021 / 2010 kokonaisuudessaan vanhemman lausunnon. Olennaista korvaavassa lausunnossa ovat seuraavat kohdat, jotka perustuvat hyvitysmenettelyä koskevan lain muutokseen.

1.2. Pienyrityspoikkeus – ei toteumaperusteista rajoitusta [kokonaisuudessaan uusi jakso]

Toteumavertailun esittämisvelvoite ei kuitenkaan koske pakottavasti pieni- ja mikrokokoisia ravitsemisyrityksiä. Hyvitys­lakiin lailla 1200/2020 lisätyn 9a.1 §:n nojalla toteumavertailun saa jättää laatimatta sellainen ravitsemisyritys,

  1. jonka liikevaihto tai taseen loppusumma oli enintään 10 miljoonaa euroa viimeisimmällä tilikaudella, joka päättyi ennen kiinnipitokauden alkamista 4.4.2020
  2. jonka palveluksessa oli enintään 49 työntekijää 1 kohdassa tarkoitetulla tilikaudella; ja
  3. joka on saanut valtiontukea enintään 800 000 euroa yhteenlaskettuna kalenterivuosilta 2019 ja 2020 ottaen huomioon myös sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat tuet.

Hyvityslain pienyritysmääritelmä eroaa kirjanpitolain (1336/1997; ”KPL”) 1:4a §:ssä säädetystä. Edellä siteeratussa hyvityslain 2 kohta on ehdoton: vaikka ravitsemisyrityksen niin liikevaihto kuin tase olisi jäänyt 10 miljoonaa pienemmäksi 1 kohdan mukaisesti, kyse ei ole hyvityslain tarkoittamasta pienyrityksestä, jos sillä on ollut 50 tai enemmän työntekijöitä palveluksessaan.

Pienkokoisessa ravitsemisyrityksessä tulee – toteumavertailun sijasta – esitettäväksi erityiset liitetiedot, joiden laatimista ohjeistetaan jäljempänä kohdassa 2.2.

1.3. Varojenjakorajoitus [kokonaisuudessaan uusi jakso]

Niin pienkokoista kuin sitä suurempaa ravitsemisyritystä koskee hyvityslain 14 §:ssä säädetty varojenjakorajoitus, jota koskevan laskelman laatimista ohjeistetaan kohdan 2.4 esimerkillä.

2.2. Pienkokoisen ravitsemisyrityksen liitetiedot [kokonaisuudessaan uusi jakso]

Jos ravitsemisyritys täyttää hyvityslain 9a.1 §:ssä säädetyt edellytykset, tulee 9a.4 §:n nojalla ilmoittaa 31.5.2020 tai sen jälkeen ensimmäisenä päättyvästä tilikaudesta laadittavan tilinpäätöksen liitetietona, että

  1. ravitsemisyrityksen palveluksessa oli enintään 49 työntekijää;
  2. sen liikevaihto tai taseen loppusumma oli pienempi kuin 10 miljoonaa euroa; ja
  3. sen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten saamat valtiontuet yhteenlaskettuina, myös hyvitys ­toiminnan rajoittamisesta huomioon ottaen, eivät ylitä 800 000 euron yhteismäärää asianomaisella ja sitä edeltäneellä tilikaudella.

Olennaista on siis huomata, että vaikka lakimuutoksessa puhutaan pien- ja mikroyrityksistä, rajat poikkeavat KPL:n pienyritysrajoista. Samoin rajoja tarkastellaan vain yhden tilikauden osalta. Lisäksi kaikkien kolmen ehdon on täytyttävä samanaikaisesti, eli ei ole ”joustovaraa” yhdenkään kriteerin osalta. Jos yritys on saanut KEHA-tukea, sillä on siis kaksi vaihtoehtoa. Jos yritys alittaa kaikki yllä olevat rajat, se ei tee toteumavertailulaskelmaa ja kertoo liitetiedoissa tuon rajan alittumisesta. Jos taas KEHA-tukea saanut yritys ylittää yhdenkin yllä olevista rajoista, se tekee toteumavertailun ja antaa siitä lausunnossa ohjeistetun liitetiedon.

Laskelma jakokelpoisista varoista vastaa aiemmassa lausunnossa esitettyä. Varojenjakorajoitus KEHA-tukien osalta on voimassa vain yhden tilikauden ajan, seuraavina tilikausina ei rajoitusta enää ole.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki