CTA Paikka
CTA Paikka

Osakehankinnan menojen kirjaaminen KILA 2015/1942

7.12.2015
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Hakija pyysi kirjanpitolautakunnalta lausuntoa, voiko se kirjata osakehankintaan liittyvät transaktiokulut vuosikuluksi Suomen kirjanpitolain mukaisessa tilinpäätöksessään IFRS3-standardin periaatteiden ja menetelmien mukaisesti. Erityisesti IFRS-periaatteisiin ja varovaisuuden periaatteeseen vedoten hakija katsoi, että asunto-osakeyhtiön osakekannan ostoon liittyvät transaktiomenot, kuten asiantuntijapalkkiot ja varainsiirtovero tulisi vähentää vuosikuluina. Kirjanpitolautakunta ei lausunnossaan yhtynyt hakijan näkemykseen.

IFRS-periaatteiden soveltamisesta kirjanpitolautakunta lausui, ettei IFRS-tilinpäätösstandardien tulkinta kuulu sen toimivaltaan. Siten lautakunta ei ota kantaa siihen, soveltuisiko IFRS3-standardi hakemuksessa kuvattuun tilanteeseen IFRS-tilinpäätöksen laadinnassa. Hakemuksessa kuvatussa asiassa, joka ei koske IFRS-tilinpäätöstä, ei ole tarpeen hakea johtoa IFRS-standardeista, koska kirjanpitolain säännös hankintamenosta (KPL 4:5.1 §) on yksiselitteinen ja sen soveltaminen on vakiintunut kirjanpitokäytännössä hyväksi kirjanpitotavaksi.

Kirjanpitolaissa hankintameno määritellään seuraavasti: hankintamenoon luetaan hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Säännös koskee niin aineellisia kuin aineettomia hyödykkeitä.  Siitä ilmenee aiheuttamisperiaate. Yksittäisen menoerän kuulumista hankintamenoon arvioidaan harkitsemalla, olisiko puheena oleva meno jäänyt syntymättä, jos asianomaista hyödykettä ei olisi hankittu tai valmistettu. Jos vastaus on myönteinen, tulee asianomainen meno lukea osaksi hankintamenoa KPL 4:5.1 §:n nojalla.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki