CTA Paikka
CTA Paikka

Asunto-osakeyhtiön vahinkotapahtuman kirjanpitokäsittelystä (Kila 2022/2022)

13.5.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Lausuntopyynnössä lausunnon hakija kertoo, että asunto­yhtiötä kohtaisi vuonna 2020 poikkeuksellinen vahinkotapahtuma, kun yhtiön omistamalla tontilla tapahtui ns. liukupintasortuma, jonka takia yksi yhtiön omistamista kaksikerroksista rivitaloista määrättiin sortumavaaran takia välittömästi käyttökieltoon rakennusvalvontaviranomaisten toimesta. Vahinkojen minimoimiseksi yhtiössä ryhdyttiin välittömästi sortuman jälkeen korjaustoimiin, mm. niin sanottuihin kevennyskaivuutöihin. Lisäksi sen oli rakennutettava niin sanottu vastapenkere oman tonttialueensa ulkopuolelle Tampereen kaupungin omistamalle maa-alueelle.

Vuoden 2020 tilinpäätökseen kirjattiin kuluiksi rakennustöiden suunnittelu- ym. menoja. Varsinaiset korjausmenot ajoittuvat vuodelle 2021. Ongelmaksi on muodostunut vakuutusyhtiön suhtautuminen; se ei näe tapahtunutta vakuutuksesta korvattavana vahinkona. Asian käsittely on kuitenkin kesken ja voi viedä pitkään. Tampereen kaupunki osallistuu ns. vastapenkereen menoihin, mutta korvaus ei kata näitä menoja täysimääräisesti.

Tässä tilanteessa asunto-osakeyhtiö pyytää lausuntoa seuraavista seikoista:

1. Onko hyvän kirjanpitotavan mukaista merkitä asuntoyhtiön omistamaan omaan tonttiin kohdistuvat kunnostusmenot pysyvien vastaavien maa-alueisiin ja käsitellä näitä menoja osana maa-alueen hankintamenoa, toisin sanoen kulumattoman omaisuutena, josta ei vähennetä poistoja (mahdollista arvonalentumispoistoa lukuun ottamatta)?

2. Onko hyvän kirjanpitotavan mukaista merkitä Tampereen kaupungin omistamalle maa-alueelle rakennettavan vastapenkereen rakentamiskustannukset pysyvien vastaavien muihin aineellisiin hyödykkeisiin ja poistaa ne arvioidun taloudellisen käyttöajan kuluessa tasapoistoina (siltä osin kuin kaupunki ei korvaa menoja yhtiölle)?

3. Onko hyvän kirjanpitotavan mukaista käsitellä Tampereen kaupungin asuntoyhtiölle suorittama sopimukseen perustuva korvaus sopimusehtojen mukaisesti vastapenkereen hankintamenoa pienentävänä, toiselle taholle kuuluvana menonsiirtona?

4. Mikäli asuntoyhtiö myöhemmin saa vakuutusyhtiöltä vakuutuskorvauksia vahinkotapahtuman johdosta, onko hyvän kirjanpitotavan mukaista kirjata saatu vakuutuskorvaus yhtäältä oman pääoman oikaisueränä (nimikkeessä edellisten tilikausien voitto/tappio) siltä osin kuin korvaus kohdistuu vuosikuluina jo vähennettyihin lisävahinkojen torjuntatöihin ja toisaalta siltä osin kuin mahdollinen korvaus kohdistuu taseeseen aktivoituun menoon (maa-alue ja/tai muut aineelliset hyödykkeet), menonsiirtona näiden hankintamenojen oikaisuksi?

Kila vastaa seuraavasti:

1. Kyllä.  Omaan tonttiin kohdistuvat kunnostustyöt lisäävät tontin hankintamenoa. Kuitenkin tulee ottaa huomioon mahdollinen velvollisuus tehdä tonttiin arvonalennuskirjaus, jos tontin arvo eli tulevaisuudessa tuottama tulo on alle uuden tasearvon.

2. Kyllä. Toisen tahon omistamalle maa-alueelle tehtävän kunnostustoimen menot käsitellään taseessa nimikkeessä pysyvien vastaavien muut aineelliset hyödykkeet, vastaavalla tavalla kuin aiemmassa ratkaisussa KILA 1764/2005. Hankintameno tulee poistaa hyödykkeen vaikutusaikana suunnitelman mukaisin poistoin.

3. Kyllä. Kila viittaa tässä kohdin asunto-osakeyhtiöyleisohjeen kohtaan 3.1.5, jossa käsitellään saatuja avustuksia ja niiden käsittelyä menonsiirtoina.

4. Kyllä. Tämän kohdan osalta Kila rajaa vastauksen koskemaan vain asunto-osakeyhtiöitä ja muita asumisyhteisömuotoisia kirjanpitovelvollisia sekä koskemaan ainoastaan hakemuksessa kuvattua vahinko- ja vakuutustapahtuman kokonaisuutta.

Mahdollisen tulevaisuudessa saatavan vakuutuskorvauksen osalta vastaus jakautuu aiemmin kuluksi kirjattujen menojen korvaamiseen sekä aktivoitujen menojen korvaamiseen. Aiemmin kuluksi kirjatut menot rasittavat omaa pääomaa, joten niiden osalta menonsiirto kohdistetaan omaan pääomaan. Aktivoituihin menoihin kohdistuva menonsiirto käsitellään vähennyksenä taseeseen aktivoidun erän (maa-alueet tai muut aineelliset hyödykkeet) menojäännökseen.

Kaiken kaikkiaan Kila muistuttaa tehtyjen aktivointien osalta KPL:n 5 luvun 13 § pakottavasta säännöksestä tehdä arvonalennuskirjaus, jos sen edellytykset täyttyvät. Lisäksi Kila toteaa, että toimintakertomuksessa on syytä kertoa noudatetusta menettelystä ja liitetiedoissa selostaa mikä määrä vahinko­tapahtumasta aiheutuneista menoista on aktivoitu taseeseen ja mikä määrä on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki