Millaisiin tarpeisiin julkista rahoitusta voi saada?

Yrityksen kehittämiseen on Suomessa mahdollista saada useita erilaisia julkisia tukia. Ne vaihtelevat ohjelmakaudesta toiseen ja tukea tarjoavia organisaatioita on useita. Ei siis ihme, että tukiviidakko tuntuu joskus haastavalta – houkuttelevan sijaan. Tämä artikkeli antaa kevyen yleiskatsauksen siihen, millaisiin tarpeisiin yritys voi julkista rahoitusta saada.
15.5.2023 Teija Metso Kuva iStock

Mihin kaikkeen julkista rahoitusta voi saada? Alla on avattu erilaisia kehityskohteita, joihin julkista rahoitusta voi saada. Tarjolla olevat tukimallit vaihtelevat, samaten kuin tukiprosentitkin.

Liiketoiminnan nykytilakartoitukseen ja kehityssuunnitelmiin

Kasvun ja kansainvälistymisen strategiseen suunnitteluun

Innovaatioiden kaupallistamiseen ja IPR-asioihin

Rekrytoinnin tueksi

Investointeihin

Tuotekehitykseen

Yrityksen perustamiseen

Pilotointiin

Erilaisia julkisen rahoituksen tukimuotoisia instrumentteja on Suomessa tarjolla useita kymmeniä. Esittelemme tässä artikkelissa niistä muutaman yleisimmän ja taloushallinnon yritysten tarpeisiin sopivimman.

ELY-keskus: Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalveluiden kautta yritys saa avukseen kokeneen, valittuun liiketoimintaosa-alueeseen erikoistuneen konsultin auttamaan yritystä kehittämään toimintaansa. Pääsääntöisesti yritykseltä edellytetään vähintään yhden täyden tilikauden toimintaa sekä vähintään yhden yrittäjän/työntekijän työresurssia. Myös elinkeinonharjoittajat voivat hyödyntää kehittämispalveluita.

Analyysi-palvelu

Palvelussa arvioidaan yrityksen liiketoiminnan nykytila, saadaan käsitys yrityksen kehittämistarpeista ja tuotetaan yritykselle kehittämissuunnitelma, josta löytyy askelmerkit yrityksen viemiseksi eteenpäin. Analyysipäivän hinta on 260 euroa.

Konsultointi-palvelu

Palvelun toteuttaminen edellyttää, että yrityksen nykytila on arvioitu (esim. Analyysi-palvelussa) ja kehittämistarpeista on selkeä kuva.

Palvelussa on 5 teemaa, joita lähdetään kehittämään yrityksessä esiin nousseiden tarpeiden perusteella:

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen

Tuottavuus ja digitalisointi

Markkinointi ja asiakkuudet

Johtaminen ja henkilöstö

Innovaatioiden kaupallistaminen

Konsultoinnin avulla yritys saa ulkopuolista apua keskeisimpien kehityshaasteidensa ratkaisemiseksi. Konsultointipäiviä on mahdollista saada maksimissaan 15 päivää kolmen vuoden ajan. Konsultointipäivän hinta on 325 euroa.

ELY-keskus: Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus on pk-yrityksille suunnattu tuki kehittämistoimenpiteiden ja investointien toteuttamiseen. Tukea ei myönnetä operatiivisen perusliiketoiminnan kehittämiseen, vaan rajattuun, yrityksen tavanomaisesta toiminnasta erottuvaan merkittävään kehittämishankkeeseen.

Kehittämisavustuksella voidaan kehittää tai kansainvälistää jo olevaa toimintaa tai aloittaa yritykselle kokonaan uudenlaista liiketoimintaa. Tyypillisiä tavoitteita ovat uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen sekä kasvun ja kansainvälistymispotentiaalin parantaminen.

Tukea 50 prosenttia kehittämistoimenpiteisiin, investointeihin 10–35 prosenttia. Kertakorvaushankkeissa tukiprosentti on 60.

Mahdollisuus 30 prosentin ennakkomaksuun.

Kustannuserät: palkkakustannukset (painottuu rekrytointeihin), ostopalvelut, ulkomaan matkat ja messut, investoinnit.

Tukea myönnetään alueellisesti, joten tuen myöntämiseen voivat vaikuttaa alueelliset linjaukset sekä määrärahatilanne. Kehittämisavustuksesta on vuonna 2023 toistaiseksi tarjolla Etelä- ja Länsi-Suomen alueella myös Kansainvälisen kasvun kiihdyttämisohjelma; rahoituksen tavoitteena on yritysten kansainvälistymiseen liittyvien valmiuksien kehittäminen ja kansainvälistymisedellytyksiä tehostavan digitaalisen teknologian hyödyntäminen.

ELY-keskus: JTF-rahoitus

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston JTF:n tavoitteena on helpottaa ja hallita aluetaloudellisia vaikutuksia, joita turpeen polton lopettaminen aiheuttaa. Rahoituksen käyttöä ei rajata vain turvealueisiin; elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvatkin pääosin turvetoimialan ulkopuolisille toimialoille. JTF-rahoitus tukee pk-yritystoiminnan uudistamista, uusien yritysten perustamista sekä innovaatiotoimintaa.

JTF poikkeaa lähtökohtansa osalta Yrityksen kehittämisavustuksesta, mutta yksittäisten hankkeiden kohdalla rahoitukset ovat hyvin samankaltaiset keskenään.

Tukea 50 prosenttia kehittämistoimenpiteisiin, investointeihin 10–35 prosenttia. Kertakorvaushankkeissa tukiprosentti 60 prosenttia.

Mahdollisuus 30 prosenttia ennakkomaksuun.

Kustannuserät: palkkakustannukset, ostopalvelut, ulkomaan matkat ja messut, investoinnit.

JTF-rahoitus on käytettävissä koko Suomessa, pois lukien Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen maakunnat. Pirkanmaalla rahoituksen piiriin kuuluvat vain Parkano, Kihniö, Virrat ja Punkalaidun.

Business Finland: Innovaatioseteli

Innovaatioseteli on ketterä tapa hankkia yritykselle uutta tietoa ja osaamista. Innovaatioseteli on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yritys kehittää selvästi uutta, perusliiketoiminnastaan poikkeavaa tuotetta tai palvelua kansainvälisille markkinoille. Innovaatioseteliä ei voi käyttää yrityksen omaan käyttöön (eli ei myytäväksi) tarkoitetun tuotteen/palvelun kehittämiseen.

Tuki 100 prosenttia ostopalveluihin enintään 6 000 euron arvosta.

70 prosentin ennakkomaksu.

Yritykseltä edellytetään vähintään kolmen kuukauden päätoimista yrittäjyyttä tai kokoaikaista työntekijää hakijayrityksessä.

Rating Alfa tulee olla vähintään A.

Business Finland: Tempo-rahoitus

Tempo on tarkoitettu alle viisivuotiaille yrityksille, jotka tähtäävät uudella tuote- tai palveluideallaan kansainvälisille markkinoille. Rahoituksen avulla yritys voi luoda kansainvälisen kasvun edellytyksiä testaamalla ideansa toimivuutta, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen tai palvelun kysyntää.

Tukea 75 prosenttia kehittämistoimenpiteisiin, projektin maksimikoko 80 000 euroa.

70 prosentin ennakkomaksu.

Yritykseltä edellytetään vähintään kahden henkilön työresurssia (toinen 100 prosenttia, toinen voi koostua useammasta henkilöstä) sekä 30 000 euroa oman pääoman ehtoista rahoitusta ja varmistettua projektinaikaista kokonaisrahoitusta.

Rating Alfan tulee olla vähintään A.

Kustannuserät: palkkakustannukset, ostopalvelut.

Business Finland: Market Explorer

Market Explorer on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk- ja midcap-yrityksille. Rahoitus fokusoituu uusien kohdemarkkinoiden ja -asiakassegmenttien kartoittamiseen. Rahoitusta voidaan myöntää yrityksen toteuttaessa ensimmäisiä kansainvälistymistoimiaan tai laajentaessaan jo kansainvälistä toimintaansa uusille markkina-alueille. Hakijayrityksellä on oltava oma tuote, palvelu tai liiketoimintamalli.

Tukea 50 prosenttia kehittämistoimenpiteisiin, projektin maksimikoko 80 000 euroa.

Yritykseltä edellytetään vähintään kahden henkilön työresurssia (toinen 100 prosenttia, toinen voi koostua useammasta henkilöstä).

Rating Alfan tulee olla vähintään A.

Kustannuserät: palkkakustannukset, ostopalvelut.

Business Finland: T&K-rahoitus

Business Finland rahoittaa tutkimukseen ja kehittämiseen liittyviä projekteja pääsääntöisesti lainarahoituksella. Tuki on avustusmuotoista vain, mikäli tutkimustyön tuloksena ei synny valmista tuotetta tai palvelua, vaan pääpaino on uuden osaamisen luomisessa.

T&K-lainarahoitus tähtää tuotekehityksen nopeuttamiseen tai uudistamiseen. Rahoitusta voi käyttää tuotekehityksen lisäksi myös testaukseen ja pilotointiin. Rahoitus edellyttää sellaisen tuote- tai palveluinnovaation kehittämistä, jolla pyritään tekemään kansainvälistä liiketoimintaa.

Business Finlandin lainan korko on tällä hetkellä yksi prosentti, eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Laina-aika on 7–10 vuotta (joista lyhennysvapaita kolme tai viisi vuotta). Mikäli projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain tai kokonaan jättää perimättä. Tämä madaltaa kehittämishankkeeseen liittyvää riskiä huomattavasti.

Lainaa 50–70 prosenttia tuotekehityksen toimenpiteisiin, projektin minimikoko yleensä 200 000 euroa.

Lainan ennakkomaksu 30 prosenttia.

Ruokavirasto: Maaseudun yritystuet

Maaseudun yritystuet ovat käytettävissä maaseutumaisella alueella sijaitseville yrityksille. Tukea saadakseen ei tarvitse harjoittaa maataloutta yritystoiminnan ohella; tärkeintä on, että yritys lisää maaseudun elinvoimaa ja tuo sinne uusia toimeentulomahdollisuuksia.

Tukien osalta on menossa parhaillaan siirtymävaihe; ohjelmakauden 2014–2022 viimeinen hakujakso on päättynyt ja Maaseuturahaston uusi ohjelmakausi 2023–2026 käynnistyy arviolta kevään/kesän 2023 aikana. Uuden ohjelmakauden tulevat tukimuodot toimivalle ei-maatalousalan yritykselle ovat:

Kehittämistuki tuen hakemisen valmisteluun

Kehittämistuki yritystoiminnan kehittämiseen

Investointituki

Investoinnin toteutettavuustutkimus

Työsuojelurahaston rahoitukset

Työsuojelurahaston tehtävä on edistää suomalaisten työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta.

Tutkimus

Tutkimushankkeiden tavoitteena tulee olla uuden tiedon tuottaminen tai uusien menetelmien kehittäminen tieteellisellä tutkimuksella. Tutkimushankkeen tulee käsitellä laajalti työympäristöä, työoloja, työterveyttä, työturvallisuutta, työelämän suhteita tai työyhteisöjen toiminnan tuottavuutta. Hankkeiden tuloksilla tulee olla yleistä käytännön merkitystä suomalaiselle työelämälle.

Kehittämisavustus

Kehittämisavustus on tarkoitettu ulkopuolisen asiantuntijapalvelun hankkimiseen työpaikan kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Kehittämisavustushankkeissa sovelletaan tutkittua tietoa käytäntöön, tavoitteena kehittää työympäristöä parempaan suuntaan. Tuella ei rahoiteta yrityksen normaalia toiminnan kehittämistä eikä lakisääteistä toimintaa.

Finnveran takaukset ja lainat

Finnvera tukee yrityksiä erilaisilla laina- ja takausratkaisuilla, joita voidaan hyödyntää esim. täydentävinä ratkaisuina pankkilainan tai julkisrahoitteisen projektin yhteydessä.

Takaustuotteet

Finnveran yleisimmät takaustuotteet ovat Alkutakaus (alle 3-vuotiaille yrityksille) ja Pk-takaus (yli 3-vuotiaille yrityksille), jotka on tarkoitettu yrityksen käyttöpääoma- ja investointitarpeisiin. Takaus haetaan pankin kautta lainahakemuksen yhteydessä.

Lainatuotteet

Finnvera tarjoaa lainaa erilaisiin tilanteisiin, esimerkiksi Finnvera-laina investointeihin ja käyttöpääomatarpeisiin sekä Kansainvälistymislaina suomalaisen pk-yrityksen ulkomailla tapahtuvan liiketoiminnan rahoittamiseen. Finnvera tarjoaa myös yrittäjän henkilökohtaista Yrittäjälainaa, jolla voidaan rahoittaa sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan ja/tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Siltarahoitus

Finnveran siltarahoitus on käyttöpääomalaina, jolla yritys voi täydentää kehittämishankkeen aikaista käyttöpääoman tarvettaan Business Finlandin rahoittaman hankkeen toteuttamisessa. Siltarahoitusta voi hakea vain, jos avustuksesta ei makseta ennakkoa. Siltarahoituksen maksamisen edellytyksenä on Business Finlandin voimassa oleva myönteinen avustuspäätös.

Asiantuntijana
Teija Metso rahoitusasiantuntija, Grants Funding Oy
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki