CTA Paikka
CTA Paikka

Kirjanpitolautakunnan omaehtoinen lausunto KPA 2:7b §:n lähipiiristä

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitoasetukseen lisättiin 1.9.2008 voimaantullut liitetietovaatimus lähipiirin liiketoimista. Vaatimus ei koske pieniä kirjanpitovelvollisia (liikevaihto 7,3 miljoonaa euroa, taseen loppusumma 3,65 miljoonaa euroa henkilöstö keskimäärin 50). Säännöksessä viitataan IFRS-standardien mukaan laaditun tilinpäätöksen lähipiirikäsitteeseen. Koska IFRS-standardeja ei julkaista Suomen säädöskokoelmassa, kirjanpitolautakunta katsoi tarpeelliseksi antaa lausunnon lähipiirikäsitteen sisällöstä. Lausunto perustuu IAS 24 -standardiin. Lausunto sisältää eräitä käytännön soveltamisohjeita.

Osapuoli kuuluu yhteisön lähipiiriin, jos se välittömästi tai välikäsien kautta:
• käyttää yhteisössä määräysvaltaa, on yhteisön määräysvallassa tai yhteisön kanssa saman määräysvallan alaisena (emo-, tytär- tai sisaryrityksenä)
• omistaa yhteisöstä osuuden, joka tuottaa sille huomattavan vaikutusvallan yhteisössä
• käyttää yhteisössä toisen osapuolen kanssa yhteistä määräysvaltaa.

Määräysvaltaa määritellään KPL 1:5 §:ssä. Se voi perustua esimerkiksi osakeomistukseen, joka tuo yli puolet määräysvallasta toisessa yrityksessä. Perustana voi olla myös oikeus nimittää tai erottaa enemmistö toisen kirjanpitovelvollisen hallituksesta taikka yhteinen johtaminen tai muu tosiasiallisen määräysvallan käyttö. Huomattava vaikutusvalta määritellään KPL 1:8 §:ssä (20–50 prosentin äänivalta).

Myös kirjanpitovelvollisuuden ulkopuolelle jäävät luonnolliset henkilöt tulee lukea riittävän omistusosuutensa nojalla lähipiiriin kuuluviksi.

IAS-standardin lähipiirimääritelmässä mainitaan erikseen seuraavat lähipiirisuhteen synnyttävät tekijät:
• osapuoli on yhteisön osakkuusyritys (ks. KPL 1:8 §)
• osapuoli on yhteisyritys, jossa yhteisö on osapuolena (ks. KPL 6:15 §)
• osapuoli on yhteisön tai sen emoyrityksen johtoon kuuluva avainhenkilö
• osapuoli on edellä tarkoitetun määräysvalta- tai vaikutusvaltayhteisön taikka avainhenkilön läheinen perheenjäsen
• osapuoli on yhteisö, jossa edellisissä kohdissa tarkoitettu henkilö käyttää välittömästi tai välillisesti määräys­valtaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa taikka jos tällaisella henkilöllä on välittömästi merkittävä vaikutusvalta
• osapuoli on työsuhteen päättymisen jälkeisiä etuuksia koskeva järjestely yhteisön tai sen lähipiiriin kuuluvan yhteisön henkilöstöä varten (tällainen on esimerkiksi eläkesäätiö tai eläkekassa).

Lähipiiriin ei lueta esimerkiksi rahoittajia, ammattijärjestöjä eikä viranomaisia. Lähipiiriin kuuluviksi ei myöskään katsota esimerkiksi asiakkaita tai tavarantoimittajia pelkästään tästä johtuvan riippuvuuden nojalla.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki