CTA Paikka
CTA Paikka

Alakonsernin konsernitilinpäätöksen laatimatta jättäminen

6.5.2011
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Suomalainen alakonserni kertoi kuuluvansa osana konserniin, joka toimii Australiassa ja julkaisee siellä IFRS-perustaisen konsernitilinpäätöksen. Suomalaisen alakonsernin emoyhtiö tiedusteli kirjanpitolautakunnalta, tuleeko sen laatia täällä konsernitilinpäätös. Lisäksi se pyysi lausuntoa perusteista jättää tytäryhtiö yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen.

Kirjanpitolautakunta totesi, että mahdollisuus jättää alakonsernitilinpäätös laatimatta koskee kirjanpitolain mukaan ainoastaan Euroopan talousalueella toimivia konserneja. Alakonsernin emoyhtiö, joka omistaa hakijayhtiöstä sata prosenttia sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella. Näin ollen hakijan on laadittava konsernitilinpäätös.

Kirjanpitolaissa säädetyt poikkeukset, jotka mahdollistavat tytäryhtiön yhdistelemättä jättämisen, eivät miltään osin oikeuta olemaan laatimatta konsernitilinpäätöstä. Jos poikkeusedellytys toteutuu usean tytäryrityksen kohdalla, yhdistely on silti tehtävä, mikäli usean tytäryrityksen yhdistelemättä jättäminen johtaisi siihen, ettei konsernikokonaisuudesta saada oikeaa ja riittävää kuvaa.

Konsernirakenteen voimakaskaan muuttuminen edelliseen tilikauteen verrattuna tai suunnitelma konsernirakenteen purkamisesta lähitulevaisuudessa eivät oikeuta jättämään konsernitilinpäätöstä laatimatta. Jos muutokset ovat niin suuria, etteivät konsernitase, -tuloslaskelma ja -rahoituslaskelma anna oikeaa ja riittävää kuvaa, tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Kun kirjanpitolaissa (KPL 6:3.1 § kohta 2) säädetään, että tytäryrityksen voi jättää yhdistelemättä, jos omistus on lyhytaikainen ja tytäryritys on tarkoitettu yksinomaan edelleen luovutettavaksi, ei siinä kuitenkaan lähtökohtaisesti mahdollisteta, että konsernijärjestelyiden seurauksena konsernin omistukseen tulleita tytäryrityksiä, joiden toiminta kuuluu konsernin toimialaan, voisi jättää yhdistelemättä. Lyhytaikaisena, mahdollisesti yhdistelemättä jättämiseen oikeuttava omistuksena, voidaan pitää korkeintaan kahdentoista kuukauden pituista omistusaikaa silloin, kun omistus siirtyy konsernin ulkopuolelle. Lyhytaikaisuus ei siis koske tilannetta, jossa tyttären omistus vaihtuu konsernin sisällä.

Konsernitilinpäätöstä ei voi jättää laatimatta – sen paremmin kuin erillistilinpäätöstäkään – sillä perusteella, että kirjanpitovelvollisella on puutteelliset taloudelliset tai henkilöstöresurssit tehtävän toteuttamiseksi. Kirjanpitovelvollisen on kirjanpitolain noudattamiseksi huolehdittava siitä, että sillä on tarvittavat edellytykset laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

KPL 6:3.1 §:n 3 kohdassa säädetään, että tytäryhtiö on mahdollista jättää yhdistelemättä konsernitilinpäätökseen, ellei konsernitilinpäätöksen laatimista varten tarpeellisia tietoja ole mahdollista saada tilinpäätöksen laatijalle säädetyssä määräajassa tai jos tietojen hankkiminen edellyttäisi kohtuuttomia menoja. Kirjanpitolautakunta totesi, että poikkeussäännös koskee lähinnä vain force majeure -tilanteita. Kirjanpitovelvolliselta edellytetään aktiivista toimintaa lainkohdassa tarkoitettujen esteiden vähentämiseksi. Kirjanpitolautakunnalta voi hakemuksesta saada määräaikaisen poikkeuksen tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen laatimisaikaan.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki