Rahanpesulaki uudistui

Muutosten edellyttämiin toimiin on ryhdyttävä myös tilitoimistoissa.
18.10.2017 Markku Ojala, johtava asiantuntija Kuva iStock

Heinäkuun alussa tuli voimaan uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaan (L 444/2017). Uusi laki kumosi aiemman (L 503/2008) lain, jossa lueteltuja ilmoitusvelvollisia tilitoimistot olivat jo olleet kymmenkunta vuotta.

Merkittävin uudistus tilitoimistojen kannalta on se, että uusi laki edellyttää ilmoitusvelvollisten laativan nimenomaisen dokumentoidun riskiarvion rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvoimiseksi.

Aiempikin laki edellytti, että ilmoitusvelvollisella on riittävät menetelmät riskienhallintaa varten. Nyt nämä toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonta on myös koottava yhdeksi dokumentiksi. Uusi laki antaa tälle työlle aikaa vuodenvaihteeseen eli 31.12.2017 saakka. Sen jälkeen valvova viranomainen voi pyytää esittämään dokumentin. Valvovana viranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Valvojan työtä helpotetaan siten, että kaikkien ilmoitusvelvollisten on ilmoittauduttava niin sanottuun rahapesun valvontarekisteriin. Rekisterin perustamiseen menee kuitenkin vielä aikaa, sillä rekisteri otetaan käyttöön vasta 1.7.2019. Rekisterin valmistuttua Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi kohdentaa valvontaa tai viestintää kattavasti esimerkiksi kaikkiin tilitoimistoihin.

Uusi laki velvoittaa yhteisön pitävän ajantasaista luetteloa niin sanotuista tosiasiallisista edunsaajista. Luetteloon merkitään omistajan tai edunsaajan nimi, syntymäaika, kansalaisuus, asuinmaa sekä määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Yhteisön tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan yksityishenkilöä, joka omistaa suoraan tai välillisesti yli 25 prosenttia yhteisön osakkeista tai muun vastaavan osuuden. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan myös henkilöä, joka käyttää yli 25 prosentin osuutta äänioikeuksista tai käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä.

Heinäkuussa 2019 tulee käyttöön myös toinen lain edellyttämä uusi rekisteri. Sitä pitää Patentti- ja rekisterihallitus kaupparekisterin yhteydessä. Tähän rekisteriin yhteisöjen pitää rekisteröidä niiden tosiasialliset edunsaajat, joita siis ovat esimerkiksi osakeyhtiön osakkaat, jotka omistavat yli 25 prosenttia sen osakkeista. Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt eivät ole kuitenkaan velvollisia rekisteröimään osakkaitaan.

Tämän rekisterin on tarkoitus helpottaa ilmoitusvelvollisten, kuten tilitoimistojen mahdollisuutta tunnistaa yhteisön tosiasialliset edunsaajat. Tunnistamisvelvollisuus on uuden lainkin keskeinen velvoite.

Uusi laki toi valvovalle viranomaiselle mahdollisuuden määrätä hallinnollisia sanktioita. Näitä seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu. Sanktiot voivat olla euromääräisesti isojakin. Esimerkiksi rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja enimmillään 100 000 euroa.

Liiton on tarkoitus tarjota jäsenistölle tukea erityisesti uuden riskiarviodokumentaation laatimiseksi. Tarkoitus on laatia jäsenistön käyttöön mallipohja, jossa on vähimmäisvaatimukset/-menetelmät riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto päivittänee puolestaan ohjeita, joita sen sivuilta löytyy erikseen mm. tilitoimistoja varten.

JuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki