Alv-ala­raja­huojennus poistuu – ja muita pien­yrittäjiä koskevia muutoksia 1.1.2025 alkaen

Perinteisesti alv-alarajahuojennuksen hakeminen on ollut tärkeä muistettava asia uuden vuoden juhlinnan jälkeen. Nyt tämä alle 30 000 euron liikevaihdon omaavien yritysten huojennus ollaan poistamassa 1.1.2025 alkaen. Alv-rekisteröintivelvoitteen syntyhetken määrittämiseen on myös tulossa muutoksia, ja lisäksi muiden EU-maiden alv:n alarajat aukeavat suomalaisten yritysten hyödynnettäviksi. Muuttuuko alv-alaraja? Tämä ja tarkemmat yksityiskohdat selviävät, kun eduskunta on saanut käsiteltyä tämän artikkelin keskiössä olevan lakimuutoksen.
6.5.2024 Tiina Ruohola Kuva iStock

Johdanto

Pienyrityksiä kohtaavat 1.1.2025 alkaen suuret muutokset arvonlisäveron rekisteröitymiseen ja tiettyihin menettelyihin liittyen. Alv-alarajahuojennuksesta tullaan luopumaan. Yritykset voivat kuitenkin hakea alarajahuojennusta vielä vuoden 2024 veroista. Lisäksi alv-velvollisuuden syntyhetkeä muutetaan nykyisestä mallista, kun tilikauden aikainen takautuvan rekisteröinnin velvollisuus poistetaan ja alv-velvollisuus alkaa vasta alarajan ylityshetkestä.

Suomalaiset pienyrittäjät pääsevät myös hyödyntämään tietyin ehdoin toisten EU-maiden alv-alarajoja, jos yrityksillä on vain pienimuotoista toimintaa ulkomailla eikä liikevaihdon määrä koko EU:n alueella ylitä vuosittain 100 000:ta euroa. Tässä artikkelissa käydään läpi vuoden 2025 alusta tulevia muutoksia hallituksen esityksen luonnoksen perusteella, koska varsinaista hallituksen esitystä (hankenumero VM023:00/2023) tai Verohallinnon ohjetta ei ole vielä annettu.

Rekisteröinnin syntyajankohta

Nykyään pienyrittäjän tulee rekisteröityä alv-velvolliseksi sen tilikauden alusta, jonka aikana yrityksen liikevaihto ylittää tämänhetkisen 15 000 euron arvonlisäverovelvollisuuden alarajan. Raja on ollut voimassa vuoden 2021 alusta, jolloin se nostettiin 10 000 eurosta tämänhetkiselle tasolleen. Nykytilassa yrityksellä voi syntyä takautuva velvollisuus rekisteröityä verovelvolliseksi ja tilittää arvonlisävero jo sen tilikauden alusta, jonka aikana alv:n alaraja ylittyy tai, jos arvonlisäverollinen toiminta on alkanut kesken tilikautta, toiminnan aloittamispäivästä. Tämä on erityisen ongelmallinen kuluttajakauppaa harjoittaville yrittäjille, koska alv:n kerääminen kuluttajilta jälkikäteen ei käytännössä useinkaan onnistu. Alv-velvollisten yritysten välisessä kaupassa takautuvan rekisteröintivelvoitteen ongelmallisuutta voidaan pienentää huomioimalla tämä sopimusehdoissa eli sopimalla kauppakumppanin kanssa jälkikäteisestä oikeudesta veloittaa vero rekisteröintivelvollisuuden syntyessä kesken tilikauden.

Vuoden 2025 alusta voimaantulevan muutoksen myötä verovelvollisuus syntyy kuitenkin vasta siitä hetkestä, kun liikevaihto ylittää alv:n alarajan. Toisin sanoen rekisteröintivelvollisuus syntyisi nykytilaan verrattuna myöhemmin. Tämä on selkeä hallinnollinen helpotus kaikille pienyrityksille riippumatta siitä, kuka on ostajana. Tämä uusi tapa pienentää myös kasvun esteitä, koska yritysten ei tarvitse jännittää alv:n alarajan ylityksen vaikutuksia aiemmin saman tilikauden aikana tehtyihin myynteihin. Uusi verovelvollisuuden syntyhetken määritelmä on sama kaikissa EU-maissa.

Esimerkit 1 ja 2:

Alv-rekisteröintiin kuuluu vähennysoikeus

Alv-velvollisuuteen liittyy myös vähennysoikeus. Kun yritys on rekisteröity alv-velvollisten rekisteriin, se voi tehdä vähennykset kausittain antamillaan alv-ilmoituksilla. Jos yritys on tehnyt hankintoja ennen alv-rekisteröinnin alkamista, yritys voi vähentää tekemiensä hankintojen sisältämän alv:n niin sanottua alkuvarastovähennystä hyödyntäen ensimmäisellä antamallaan ilmoituksella. Alkuvarastovähennykseen tai laajemmin alv-vähennyksiin liittyen ei ole tulossa muutosta 1.1.2025 alkaen, vaan tällä hetkellä voimassa olevat säännökset soveltuvat myös tulevaisuudessa.

Seurantajakso kaksi vuotta – rekisteristä poistuminen

Vähäisen toiminnan verottomuuden tarkoituksen toteutumiseksi ja väärinkäytösten estämiseksi sen soveltamisen edellytyksiä arvioitaisiin hallituksen esityksen luonnoksen mukaan nykyisestä poiketen kuluvan kalenterivuoden lisäksi myös edellisen kalenterivuoden liikevaihdon perusteella. Arvonlisäverolain 3 §:n 1 momenttiin on suunnitteilla muutos, jonka mukaan myyjä ei ole verovelvollinen, jos kuluvan kalenterivuoden ja sitä edeltävän kalenterivuoden liikevaihto on enintään 15 000 euroa, ellei häntä ole oman ilmoituksensa perusteella merkitty verovelvolliseksi.

Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, ettei myyjä voi poistua alv-rekisteristä vielä seuraavan vuoden alusta, jos on ollut edellisen kalenterivuoden aikana verovelvollinen. Toisin sanoen, vähäisen liiketoiminnan harjoittaja voi poistua alv-rekisteristä vasta myöhäisempänä ajankohtana kuin mitä se tällä hetkellä on mahdollista. Liiketoiminnan lopettaminen kokonaan on luonnollisesti myös muutoksen jälkeen mahdollista, mutta puhtaasti alv-rekisteristä poishakeutuminen alv-alarajaa pienempään liikevaihtoon vedoten ei ole mahdollista ennen kuin liikevaihto on jo ollut vuoden alle 15 000 euroa.

MYÖS MUISTA EU-MAISTA OLEVAT YRITYKSET VOIVAT TULEVAISUUDESSA HYÖDYNTÄÄ SUOMESSA ALV-VELVOLLISUUDEN ALARAJAA – TOISIN KUIN NYKYÄÄN.

Esimerkki 3:

Alv-alaraja vielä kysymysmerkki

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan alv:n alaraja ei ole muuttumassa vuoden 2025 alusta. Tämä on kuitenkin puhtaasti poliittinen päätös, joten lopullinen varmuus saadaan vasta eduskuntakäsittelyn jälkeen. Hallituksen esityksen luonnoksessa on käsitelty mahdollisuutta 20 000 euron ja 30 000 euron alarajaan. EU-lainsäädäntö mahdollistaa alv-alarajan asettamisen 0 ja 85 000 euron välille.

Vapaaehtoiseen hakeutumiseen ei muutoksia

Vapaaehtoiseen alv-rekisteröitymisvelvollisuuteen ei ole tulossa muutoksia. Toisin sanoen, riippumatta liikevaihdon määrästä, yrittäjä voi niin tänään kuin muutosten jälkeenkin hakeutua alv-velvolliseksi vapaaehtoisesti edellytysten täyttyessä. Erikseen arvonlisäverolaissa verottomaksi säädetyistä myynneistä (esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitopalvelut tai sosiaalihuoltopalvelut) ei voi hakeutua verovelvolliseksi. Sen sijaan kaikesta muusta liiketoiminnan muodossa harjoitettavasta toiminnasta voi myös tulevaisuudessa hakeutua verovelvolliseksi. Tämä koskettaa niin kotimaisia kuin ulkomaisia toimijoita.

KUN YRITYS ON REKISTERÖITY ALV-VELVOLLISTEN REKISTERIIN, SE VOI TEHDÄ VÄHENNYKSET KAUSITTAIN ANTAMILLAAN ALV-ILMOITUKSILLA.

Alv-alarajahuojennuksesta luovutaan

Alv-alarajahuojennuksesta tullaan luopumaan 1.1.2025. Yritykset voivat hakea alv-alarajahuojennusta vielä vuodelta 2024. Kuukausi-ilmoittajien tulee hakea vuoden 2024 alarajahuojennus joulukuun ilmoituksella, kvartaali-ilmoittajien vuoden 2024 viimeiseltä kvartaalilta annettavalla ilmoituksella ja vuosi-ilmoittajien vuoden 2024 vuosi-ilmoituksella.

Hallituksen esityksen luonnoksen mukaan alarajahuojennus voidaan saada nyt säädettävän lain voimaantuloa edeltävään tilikauden osaan kuuluvilta kalenterikuukausilta tilitettävästä verosta. Huojennusta koskevia säännöksiä sovellettaessa tilikautena pidetään 1. päivää tammikuuta 2025 edeltäviä kirjanpitolain mukaiseen tilikauteen kuuluvia kalenterikuukausia. Huojennuksen laskemista ja määrää koskevat tiedot annetaan vuoden 2024 viimeiseltä verokaudelta annettavan ilmoituksen yhteydessä.

Alv-alarajahuojennuksen poistuminen tulee tarkoittamaan muutoksia myös oma-aloitteisista veroista annettavaan veroilmoitukseen eli alv-ilmoitukseen. Verohallinto ei ole vielä julkaissut uutta alv-ilmoitusta eikä luonnosta uudesta alv-ilmoituksesta.

Kansainvälistymistä helpotetaan

Tällä hetkellä suomalaiset yritykset eivät voi käyttää muiden EU-maiden alv-velvollisuuden alarajoja. Toisin sanoen verovelvollisuus toisessa EU-maassa syntyy ensimmäisestä eurosta. Näin ollen yksikin myynti esimerkiksi Ruotsin puolella voi aiheuttaa Suomessa alle alv:n alarajan toimivalle yritykselle Ruotsissa verovelvollisuuden. Kotimaisia ja ulkomaisia yrityksiä ei siten kohdella samalla tavalla.

Lakimuutoksella halutaan helpottaa pienyritysten kansainvälistymistä. Jos yrityksen liikevaihto kaikissa EU-maissa yhteensä on alle 100 000 euroa kalenterivuoden aikana, yrityksen on mahdollista hyödyntää 1.1.2025 alkaen myös muiden EU-maiden vähäisen toiminnan rajoja. Hyödyntäessään muiden EU-maiden alarajoja yritykselle tulee eräitä raportointivelvoitteita, joista Verohallinto tulee aikanaan ohjeistamaan tarkemmin. Myös muista EU-maista olevat yritykset voivat tulevaisuudessa hyödyntää Suomessa alv-velvollisuuden alarajaa – toisin kuin nykyään.

FAKTA

1) Mitä tapahtuu?
• Alv-alarajahuojennus poistuu.
• Alv-rekisteröintivelvollisuus vasta alv-alarajan ylityttyä.
• Mahdollisuus muiden EU-maiden alv-alarajan hyödyntämiseen aukeaa.

2) Koska?
• 1.1.2025 alkaen.

3) Keneen vaikuttaa?
• Pienimpien yritysten, joiden liikevaihto jää alle alv-alarajan, kannattaa pohtia, haluavatko jatkaa alv-rekisterissä vai poistua sieltä.
• Alle 100 000 euroa vaihtavat yritykset voivat hyödyntää alv-alarajaa muissa EU-maissa.

Mikä on alarajahuojennus?

Asteittain pienenevä huojennus, jonka keskeinen tarkoitus on parantaa pienyritysten kasvumahdollisuuksia. Voimassa vuoden 2024 loppuun. Huojennuksen seurauksena verovelvolliseksi rekisteröityneen yrityksen ei tarvitse maksaa veroa lainkaan liikevaihdosta, joka on enintään alarajan suuruinen. Alarajan ylittävästä liikevaihdosta on maksettava veroa, mutta yritys saa hyväkseen asteittain pienenevän huojennuksen. Tilitettävän veron määrä kasvaa näin ollen liukuvasti siten, että se on täysimääräinen vuosittaisen liikevaihdon ollessa 30 000 euroa.

Asiantuntijana
Tiina Ruohola veroasiantuntija
VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki