Henkilöstörahaston tilinpäätöstä koskeva Kilan yleisohje

Henkilöstörahaston on kirjanpidossaan noudatettava kirjanpitolakia. Lisäksi kirjanpitolautakunta on valtuutettu henkilöstörahastolaissa antamaan ohjeita tilinpäätöksestä. Kirjanpitolautakunta on antanut uuden yleisohjeen, jota sovelletaan 1.1.2006 alkavalta tilikaudelta.
15.8.2006

Jarmo Leppiniemi professori

Henkilöstörahaston toiminnan erityisluonteesta johtuu, että sen tuloslaskelmaan ja taseeseen tulee sisällyttää sellaisia eriä, joita ei esiinny kirjanpitoasetuksen tase- ja tuloslaskelmakaavoissa. Tällaisia eriä ovat tuloslaskelmassa Voittopalkkioerät, Yhteispääoman käyttö sekä Siirrot rahastopääomaan.

Henkilöstörahaston keskeinen tehtävä on sijoittaminen: mahdollisimman hyvän palkanlisän aikaansaaminen jäsenilleen. Rahaston menestymisen ja etujen tarjontamahdollisuuden arvioimiseksi sijoitusten arvon kehittymisen seuraaminen on tärkeää. Seurantamahdollisuuden toteuttaminen vaatii erityisratkaisuja henkilöstörahaston tilinpäätöksessä.

Henkilöstörahaston taseessa esitetään pysyvissä vastaavissa tavanomaisten erien lisäksi henkilöstörahastoille ominaiset erät Jäsenosuuspääoman sijoitukset ja Muu sijoitusomaisuus. Vaihtuvien vastaavien saamisissa esitetään omana eränään Voittopalkkiosaamiset. Kirjanpitolautakunnan yleisohjeessa esitetään kaavat henkilöstörahaston tuloslaskelmalle ja taseelle.

Tuloslaskelman kaava on seuraava:

TULOSLASKELMA __.__.20__ – __.__.20__

Jäsenosuuspääoman sijoitustoiminta:
Tuotot

• Osinkotuotot ….

• Korkotuotot ….

• Muut tuotot ….
Kulut – …. +/- ….

Voittopalkkioerät:

• Saadut voittopalkkioerät + ….
Yhteispääoman käyttö:

• Tuotot ….

• Kulut – ….

• Katettu yhteispääomasta + …. +/- ….
Rahaston hallintokulut:

• Palkat ja palkkiot ….

• Muut kulut …. – ….
Vieraan pääoman kulut – ….

Rahaston tuotto-/kulujäämä ….

Poistot – ….

Tilikauden tulos ….

Siirrot rahastopääomaan – ….

Tilikauden ylijäämä/alijäämä ….

Taseen kaava on seuraava:

TASE __.__.20__

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet

• Aineettomat oikeudet

• Muut pitkävaikutteiset menot

• Ennakkomaksut

Aineelliset hyödykkeet

• Koneet ja kalusto

• Muut aineelliset hyödykkeet

• Ennakkomaksut

Jäsenosuuspääoman sijoitukset

• Osakkeet ja osuudet

• Lainasaamiset

• Muut saamiset

• Kiinteistöt

• Muut sijoitukset

• Realisoitumaton arvonmuutos

Muu sijoitusomaisuus

Vaihtuvat vastaavat

Ennakkomaksut

Saamiset

• Voittopalkkiosaamiset

• Lainasaamiset

• Muut saamiset

• Maksamattomat osakkeet/osuudet

• Siirtosaamiset

Rahoitusarvopaperit

• Osakkeet ja osuudet

• Muut arvopaperit

Rahat ja pankkisaamiset

VASTATTAVAA

Oma pääoma

Jäsenosuuspääoma

Sidottu

Nostettavissa oleva

Yhteispääoma

Edellisten tilikausien ylijäämä

Tilikauden ylijäämä/alijäämä

Vieras pääoma

Pitkäaikainen

Lainat yritykseltä/konsernilta

Muut pitkäaikaiset velat

Lyhytaikainen

Siirtovelat

Muut lyhytaikaiset velat

Henkilöstörahaston tuloslaskelmaan tilikauden aikana saadut voittopalkkioerät merkitään bruttomääräisinä. Voittopalkkioiden siirto jäsenosuuspääomaan esitetään tuloslaskelmassa omana eränään ennen jäämää Tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Henkilöstörahaston lahjoituksena tai testamentin perusteella saamat varat esitetään tuloslaskelmassa pääryhmän Voittopalkkioerät jälkeen luonteensa mukaisesti joko nimikkeellä Saadut lahjoitukset tai Saadut testamenttivarat. Jos saaduista varoista on muodostettava omakatteinen tai määrättyyn tarkoitukseen sidottu rahasto, rahastopääoman muodostamisesta aiheutuva siirto esitetään tuloslaskelmassa ennen erää Tilikauden ylijäämä/alijäämä.

Pääryhmässä Yhteispääoman käyttö esitetään jäseniä yhteisesti hyödyttävien suoritteiden luovutuksesta saadut tulot. Tällaisia ovat jäsenten koulutuksesta perityt maksut ja yhteispääoman sijoituksina hankittujen vapaa-ajan tilojen käyttökorvaukset. Elleivät suoritteista saadut tuotot riitä kattamaan niistä aiheutuneita kuluja ja jos kuluja katetaan yhteispääomasta, katettu määrä tulee esittää tuloslaskelmassa omana eränään.

Henkilöstörahaston taseessa Omakatteisen rahastopääoman sijoitukset esitetään pysyvien vastaavien jälkeen omana pääryhmänään. Ne tulee eritellä olennaisuuden periaatetta noudattaen vastaavalla tavalla kuin erä Jäsenosuuspääoman sijoitukset.

Pysyvien vastaavien eriin Jäsenosuuspääoman sijoitukset ja Muu sijoitusomaisuus merkitään varat, jotka henkilöstörahasto on sijoittanut saadakseen niistä jatkuvaa tuloa. Erään Jäsenosuuspääoman sijoitukset merkitään myös henkilöstörahastolaissa tarkoitetulla lainalla rahoitetut sijoitukset yrityksen tai samaan konserniin kuuluvan yrityksen osakkeisiin tai osuuksiin.

Ryhmään Jäsenosuuspääoman sijoitukset sisältyy erä Realisoitumaton arvonmuutos. Jos jäsenpääoman sijoitusten käypä arvo on tilinpäätösajankohtana suurempi kuin alkuperäisten hankintamenojen ja lainaksi annettujen rahojen yhteismäärä, käyvän arvon ja yhteismäärän erotus esitetään tässä erässä. Realisoitumatonta arvonmuutosta vastaava määrä merkitään taseen vastattavien erään Jäsenosuuspääoma.

Sellainen arvonmuutos, joka ei ole realisoitunut sijoitusten myynnissä tai muussa luovutuksessa ei miltään osin ole merkittävissä tuloslaskelmaan. Jäsenosuuspääoman sijoitusten hankintamenoa ei vähennetä poistoina, vaan esimerkiksi rakennuksen käyvän arvon alentumista vastaava määrä vähennetään erässä Realisoitumaton arvonmuutos. Liitetietona ilmoitetaan realisoitumattoman arvonmuutoksen lisäys tai vähennys tilikauden aikana, ellei tätä tietoa anneta taseessa.

Erässä Muu sijoitusomaisuus esitetään muun muassa jäseniä yhteisesti hyödyttävät koulutus- tai vapaa-ajan tilat taikka sellaisten hallintaan oikeuttavat osakkeet. Erä tulee eritellä olennaisuuden periaatetta noudattaen.

Taseen pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy erä Lainat yritykseltä/konsernilta. Siinä esitetään henkilöstörahastolaissa tarkoitetut lainat, jotka rahasto on ottanut työnantajayritykseltä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalta yritykseltä käytettäväksi osakkeiden merkintään tai vastaavaan oman pääoman korottamiseen.

Omakatteinen rahastopääoma ja määrätarkoitukseen sidottu rahastopääoma tulee esittää taseessa omina pääryhminään ennen ryhmää Oma pääoma.

Ryhmässä Oma pääoma esitettävä jäsenosuuspääoma tulee jaotella sidottuun ja nostettavissa olevaan osaan. Omassa pääomassa erikseen esitettävä Yhteispääoma esitetään oikaistuna siirroilla, jotka johtuvat tilikauden voittopalkkioeristä ja kulujen kattamisesta yhteispääomasta. Rahaston tilikauden yli- tai alijäämästä yhteispääomaan kohdistettava osuus kirjataan rahaston kokouksen päätettyä asiasta.

Henkilöstörahaston on laadittava toimintakertomus. Siinä tulee antaa tiedot rahaston tilan ja sen toiminnan arvostelemista varten tärkeistä seikoista. Tällaisia tietoja ovat:
• pääpiirteittäinen selostus voittopalkkiojärjestelmästä ja tilikauden aikana voimassa olleista voittopalkkioerän määräytymisperusteista
• henkilöstörahaston jäsenten lukumäärä tilikauden päättyessä sekä sen muutos edellisestä tilinpäätösajankohdasta
• sijoitukset siihen yritykseen, jonka palveluksessa henkilöstörahaston jäsenet ovat tai yrityksen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yritykseen tase-erien mukaan eriteltyinä;
• muut määrältään olennaiset sijoitukset eriteltyinä
• jäsenten rahasto-osuuksien yhteenlaskettu arvo tilikauden päättyessä sekä muutos edellisestä tilinpäätösajankohdasta
• selostus siitä, mitä arvottamisperiaatteita noudattaen jäsenosuuspääoman sijoitusten arvo on määritetty
• selostus siitä, miten henkilöstörahaston hallinto ja varainhoito on järjestetty.

Mikä on henkilöstörahasto?

Henkilöstörahasto on henkilöstörahastolain mukainen yrityksen tai viraston henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto. Varoja rahastoon kertyy yrityksen tai viraston sille suorittamista voittopalkkioista ja rahaston sijoitusten tuotoista sekä mahdollisista lahjoitusvaroista ja käyttökorvauksista.

Henkilöstörahaston avulla toteutetaan henkilöstön pitkäjänteistä tulossidonnaista palkitsemista. Yrityksen tai viraston maksamista voittopalkkioista muodostuu jäsenosuuspääoma. Voittopalkkioita voidaan suunnata myös yhteispääomaan, jolla hankitaan vapaa-ajanviettotiloja tai jota käytetään henkilöstön vapaa-ajanviettoon ja koulutukseen.

Henkilöstörahaston jäsen voi nostaa osuuttaan kertyneisiin varoihin, kun on ollut viisi vuotta rahaston jäsenenä. Kun henkilön työsuhde päättyy, hänelle maksetaan koko rahasto-osuutensa. Tästä syystä henkilöstörahaston on seurattava sijoituksiaan myös käyvän arvon mukaisesti. Osuuden arvon määrittämisestä on säädetty laissa ja kirjanpitolautakunta on antanut ohjeen arvon määrittämisestä.

Yritys saa vähentää verotuksessaan voittopalkkioerät muiden henkilöstökulujen tavoin. Tilinpäätöksessä voittopalkkioita käsitellään palkkojen ja palkkioiden tavoin (KILA 1999/1564). Koska kysymys on erityisluontoisesta palkitsemisesta, liitetietona tulee ilmoittaa ainakin olennainen henkilöstörahastoon siirretty määrä.

Rahasto itsessään on verovapaa. Työntekijälle henkilöstörahastosta saatu osuus on verotuksellisesti palkkaa edullisemmassa asemassa. Siitä on verovapaata 20 %, loppuosaa verotetaan palkkatulon tavoin.

Kirjanpitolautakunta voi antaa ohjeita ja määräyksiä henkilöstörahaston tilinpäätöksestä. Euroopan yhteisöjen tilinpäätösdirektiivit eivät koske henkilöstörahastoa, joten sen taseeseen ja tuloslaskelmaan voidaan sisällyttää tilinpäätösdirektiiveistä poikkeavia eriä.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki