Pk-yritysten rahoitusvaihtoehdot ja riskienhallinta muuttuvassa markkinassa

Finanssikriisi, Covid-pandemia, komponenttipula, laiva jumissa kanaalissa, inflaatio ja viimeisimpänä sota Ukrainassa. Näille kaikille yhteinen nimittäjä on epävarmuus. Epävarmuuden vallitessa riskinottovalmius ja halu vaihtelevat valtavasti. Finanssikriisistä lähtien peruspankkitoiminnan sääntely ja vaatimukset ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa rahoituksen saatavuus kasvun tueksi on monin paikoin vaikeutunut tai käynyt mahdottomaksi. Kuten usein muutostilanteissa, teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia.
24.3.2022 Tapani Miikkulainen, Country Manager, Finland, AREX iStock iStock

Paljon puhutaan mystisestä, hienosta Fintech-alasta ja yrityksistä. Käytännössä kyse on uuden sukupolven ratkaisuista, joissa erilaisilla rajapintaratkaisuilla – kutsutaan nimellä API – mahdollistetaan erilaisten järjestelmien keskinäinen kommunikointi. Nämä vaikuttavat tulevaisuudessa rahoitusvaihtoehtoihin ja ohjelmistoihin, ja tätä kautta tulevat muuttamaan tai ovat jo muuttaneet kirjanpitäjien työntekoa.

Taloushallinnon järjestelmät laajenevat koko ajan. Niihin integroidaan erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Yksi tulevaisuuden polku ovat niin sanotut Baas-ratkaisut (Banking as a service). Tällä tarkoitetaan perinteisesti pankkien toimintaan liittyvien rahoituspalveluiden yleistymistä järjestelmissä, jotka eivät varsinaisesti ole pankin omia. Esimerkiksi myyntisaatavien rahoituksella on tavannut olla huono maine. Se aiheuttaa ylimääräistä manuaalista työtä ja on sekavaa. Digitaalisten ratkaisujen myötä manuaalinen työ poistuu. Siinä missä talousosaston ja talousjohtajan paras kaveri on perinteisesti ollut pankkiiri, tulevaisuudessa se onkin kirjanpitäjä. Omasta taloushallinnonjärjestelmästä voit hankkia kaiken tarvittavan kasvun mukaan skaalautuvasti, kustannustehokkaasti, yksinkertaisesti ja helposti.

Digitaalinen aikakausi on luonut uuden omaisuuserän, jota tähän mennessä on pidetty vähän pakollisena pahana: talousdatan. Pankkimuotoisessa rahoituksessa tähän dataan ja sen prosessointiin ei ole ollut pääsyä, mahdollisuuksia ja kyvykkyyksiä. Päätökset ovat usein perustuneet historialliseen dataan ja vakuuksiin. Reaaliaikaisesta talousdatasta tulee omaisuuserä, jonka perusteella voidaan tehdä parempia päätöksiä ja hallita riskiä.  Tämä avaa uusia ovia rahoituksen saatavuuteen ja nopeuteen. Toiminnan ollessa avointa ja läpinäkyvää, esimerkiksi ”pahamaineinen” myyntisaatavien rahoitus on orgaaninen ja kestävä ratkaisu kasvun rahoittamiseen.  

Kirjanpitäjien asiantuntemus on jo normaalistikin huipputasolla. Nyt tullaan uusille alueille, jotka jopa alan sisällä aiheuttavat monia pohdintoja: mitä tehdä ja miten? Tähän on listattu muutama tärkeä asia, joihin keskittymällä pääset jo todella pitkälle: 

Arvio ja ennakoi asiakkaan rahoitustarvetta

 • Kun tunnet asiakkaan liiketoiminnan, ensimmäinen askel on arvioida mitkä rahoitustuotteet ovat parhaita. Arvioi asiakaskuntaa, niiden vahvuuksia, heikkouksia ja pitemmän tähtäimen näkymiä. Kirjaa havainnot ylös. Liiketoiminnan kasvaessa ja tarpeiden noustessa näiden pohjalta sinulla on hyvä näkemys suositella ratkaisuja.

Kouluta ja keskustele asiakkaiden kanssa niin hyödyistä kuin haasteista

 • Iso tekijä rahoituskeskusteluissa on saada asiakas ymmärtämään ja kirkastamaan tarve. Helposti ajatellaan, että tarve on vain saada rahaa. Tärkeä on kuitenkin ymmärtää juuri ne syyt, miksi sitoutuu, mihin sitoutuu ja kun sitä voidaan vapauttaa niin mitä sillä halutaan saavuttaa.

Kartoita rahoitusratkaisuihin sopivat asiakkaat

 • Hyvänä ohjenuorana voi pitää sitä, että ne asiakkaat, joiden maksukäyttäytyminen on hyvä, kannattaa ottaa mukaan. Jos maksukäyttäytyminen on lähtökohtaisesti huono, niin lisäämällä kerrointa ei tilanne tule paranemaan. Toisaalta rahoitusyhtiöiden laskut monesti ovat ”pinon ensimmäisinä” maksuvuorossa. Perinteiset isot asiakkaat hyvällä historialla ja pitkillä maksuajoilla ovat se paras lähtökohta, mutta ei ainoa. Aina ei ole järkevää rahoittaa vain pitkiä maksuaikoja, ratkaisu voi löytyä myös lyhyempien maksuaikojen vielä nopeammasta kierrosta.

Älä oleta, että kaikki laskut voidaan rahoittaa

 • Vaikka lasku on tehty, niin se ei vielä takaa sitä, että se voidaan rahoittaa. Laskuissa/sopimusrakenteessa voi olla kohtia, jotka vaikuttavat rahoitettavuuteen.  Tällaisia ovat muun muassa mahdolliset tavoitteet ja niiden saavuttamiseen liittyvät hyvitykset, peruutusehdot sekä jossain tapauksissa valmiusasteeseen liittyvä laskutus ja ylipäätään sellainen laskutus, jossa loppusumma on epävarma, vaikka lasku on jo lähetetty.

Rahoitusmallin ymmärtäminen

 • Erilaiset ratkaisut toimivat eri tavoin, ja samoilla sanoilla voidaan tarkoittaa hieman eri asioita. Osa ratkaisuista sopii paremmin toisiin tilainteisiin kuin toisiin. Tärkeää on ymmärtää ratkaisu ”läpi pienen printin”. Jo aiemmin mainitut tarve ja siihen liittyvä ymmärrys auttavat oikean rahoitusmallin valinnassa. 

Kuka kantaa riskin?

 • Tämä on tärkein asia ymmärtää! Tärkeää on myös ymmärtää ratkaisujen sopivuus erilaisiin tilanteisiin ja varsinkin niiden sovittaminen asiakkaan liiketoimintaan. 

Henkilökohtaiset takaukset

 • Onko niitä, mitä ne ovat ja miten ne realisoituvat? Monesti hieman turhaan ”demonisoituja”, mutta eivät ole aina myöskään välttämättömiä. Mikäli toimitetaan tuotteet taikka palvelut sellaisina kuin lasku on lähetetty, takauksen realisoituminen vaatii todella pitkän ketjun. Toki riski pitää ymmärtää. 

Tarkasta ”pikkuprintti”

 • “The devil is in the details” on sanonta, joka hyvä ymmärtää, jotta ratkaisulla saavutetaan halutut tulokset niillä riskitasoilla, joihin on sitouduttu. Muista tässä yhteydessä myös aikaisemmin mainittu tarve! 

Tee tarvittavat laskelmat kustannuksista

 • Hinnoittelu vaihtelee suuresti: mitä kuuluu hintaan ja miten lasketaan? Hinnastot vaihtelevat yhdestä rivistä useisiin sivuihin. Tämä tulisi suhteuttaa myös asiakkaan liiketoiminnan tarpeisiin. Näennäisesti halpa hinta voi olla jotain muuta. 

Kuinka hyvin ratkaisut integroituvat taloushallinnonjärjestelmiin

 • Integraatio puheissa, tasoissa ja toimintatavoissa on merkittäviä eroja. Varmista, että toiminnallisuudet ovat sellaiset kuin olit toivonut. Laskujen lähettäminen, reskontran kirjausten automatisaatio ja raportointi ovat merkittävässä osassa, kun mietitään mistä työ ja kustannukset loppujen lopuksi syntyvät. 

Ota rahoitus mukaan projektisuunnitelmiin ja laskentaan

 • Asiakkaasi tehdessä tarjouksia taikka projektisuunnitelmia kokemus on osoittanut, että katsominen numerojen ja kustannusten taakse lisää asiakasarvoa. Voi olla, että kustannus on joissain tilanteissa kovempi, mutta kovin se on silloin, kun kyse on olemassaolosta.

Teollisuussijoituksen Kasvuyrityspulssin mukaan vuonna 2021 lähes 2/3 yrityksistä kärsi ja kärsii häiriöistä toimitusketjussa. Työvoima- ja komponenttipula leikkasi kasvua. Kuitenkin valtaosa yrityksistä lähtee suhteellisen vahvoista asemista vuoteen 2022 ja lähes 60 prosenttia odottaa vuodelta kasvua. Tämän kasvun tukena taloushallinnon ammattilaisilla on suuri merkitys. Välineet kasvun tukemiseen tulevat kehittymään ja laajenemaan, ja se on ainoastaan positiivinen asia.

Asiantuntijana
Tapani Miikkulainen Country Manager, Finland, AREX
TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki