Työsopimuslain muutokset 2017

Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon asiantuntija Eija Männistö erittelee vuoden 2017 työsopimuslain muutokset.
23.3.2017 Eija Männistö Kuva iStock

Koeaika

Koeaika vuoden vaihteen jälkeen alkavissa työsuhteissa on enimmillään kuusi kuukautta aiemman neljän kuukauden sijaan. Uutena lakiin kirjattiin mahdollisuus pidentää koeaikaa kuukaudella siltä osin, kun henkilö on koeajalla pois työkyvyttömyyden tai vanhempain­vapaan vuoksi vähintään 30 päivää joko yhdenjaksoisesti tai osissa. Mikäli koeajalle osuu useampi 30 päivän poissaolo, voidaan koeaikaa tältä osin jatkaa uudella jaksolla. Koeaika jatkuu vain, mikäli työnantaja ilmoittaa siitä työntekijälle ennen koeajan alkuperäistä päättymistä, ei automaattisesti. Määräaikaisissa työsopimuksissa koeaika on edelleen enintään puolet työsuhteen kestosta, kuitenkin enintään kuusi kuukautta.

Määräaikainen työsopimus pitkäaikaistyöttömän kanssa

Henkilön kanssa, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 12 kuukautta, voi työnantaja sopia määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä. Sopimuksen voi solmia enintään vuoden ajaksi. Sopimuksen voi tehdä myös enintään kolmessa osassa, kunhan niiden yhteiskesto on enintään vuoden ja sopimukset tehdään vuoden kuluessa ensimmäisen sopimuksen solmimisesta.

Takaisinottovelvollisuus

Taloudellisten ja tuotannollisten syiden vuoksi irtisanotun, työttömänä työnhakijana olevan työntekijän takaisinottovelvollisuuden aika lyheni neljään kuukauteen aiemman yhdeksän kuukauden sijaan. Mikäli henkilön työsuhde on kestänyt ennen irtisanomista vähintään 12 vuotta, on takaisinottovelvollisuus kuusi kuukautta.

Työterveyshuolto irtosanotuille työntekijöille

Mikäli yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja irtisanottu työntekijä on ollut yhdenjaksoisesti työsuhteessa vähintään viisi vuotta, työnantajalla on velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuollon palvelut enintään kuuden kuukauden ajan työsuhteen päättymisen jälkeen. Kuitenkin enintään siihen asti, kun irtisanottu työllistyy toisen työnantajan palvelukseen.

Irtisanotun työntekijän työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Mikäli yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja irtisanottu työntekijä on ollut yhdenjaksoisesti työsuhteessa vähintään viisi vuotta, on työnantajan tarjottava työntekijälle tilaisuus osallistua työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Koulutus on toteutettava pääsääntöisesti kahden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Työnantaja voi toteuttaa velvollisuuden myös maksamalla työntekijän itsensä hankkiman koulutuksen. Koulutuksen arvo on työntekijän kuukauden ansion määrä tai toimipisteen henkilöstön keskimääräinen kuukauden ansion määrä, sen mukaan kumpi on suurempi. Työllistymisen edistäminen voidaan järjestää muutoinkin kuin valmennuksella tai koulutuksella. Tällöin on tarkastettava verovapauden edellytykset.

Eroamisikä

Työntekijän eläkelain muutoksen mukaisesti työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana työntekijä täyttää eroamisiän, jolleivat työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Eroamisikä on vuonna 1957 ja sitä ennen syntyneillä 68 vuotta, vuosina 1958–1961 syntyneillä 69 vuotta ja vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä 70 vuotta.

Asiantuntijana
Eija Männistö henkilöstöhallinnon asiantuntija, Taloushallintoliitto
PalkkahallintoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki