Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisäverovelvollisuus kirjanpidossa

Rakentamispalvelujen käännetty arvonlisävero otetaan käyttöön huhtikuun
alusta 2011 lähtien. Uusi arvonlisäveron pykälä 8 c edellyttää kirjanpidolta joitakin päivittämistoimenpiteitä.
26.1.2011

Leena Rekola-Nieminen KLT, toimitusjohtaja, Kirjanpitotoimisto Rekola-Nieminen Oy

Tilisanomien numerossa 6/2010 julkaistiin Johanna Holkeri-Kauppilan ja Petri Salomaan artikkeli rakentamispalvelujen käännetyn arvonlisäveron säädöksistä ja käytännön tulkintaongelmista.

Uuden arvonlisäveron käyttöönoton myötä tilikartta vaatii päivittämisen, jotta arvonlisäverolaskelmat saadaan oikein ja uusi kausiveroilmoitus tulee oikein täytettyä.

Kirjanpidollisesti ei rakentamispalvelujen myyjällä ole juurikaan ongelmia lähettämänsä laskun kirjaamisessa, jos ostaja vain on antanut oikeat tiedot arvonlisäveroratkaisun pohjaksi.

Kun rakentamispalveluja muutoin kuin satunnaisesti myyvän yrityksen kirjanpitäjä rakennuspalvelujen ostajana saa käsiinsä ostolaskun ulkopuolisista palveluista koskien kiinteistöön kohdistuvaa kunnostustyötä, hänen tulee selvittää, koskeeko lasku yrityksen asiakkaalle tehtävää rakentamispalvelua vai yrityksen omia toimitiloja, joiden korjaustyöt myös kuuluvat käännetyn arvonlisäveromenettelyn piiriin. Jos kyseessä on omien tilojen suurehko perusparannusmeno, on aktivointi taseeseen tehtävä siten, että kausiveroilmoituksella käännetty arvonlisävero tulee senkin osalta oikein ilmoitettua.

Jos laskulla on veloitettu sekä kiinteistön varsinaiseen ilmastointijärjestelmään kohdistuvia töitä että kiinteistöllä harjoitettavaa toimintaa varten hankittujen erityisten ilmastointilaitteiden huoltoa, tulee lasku jakaa käännetyn arvonlisäveron soveltamisosaan ja tavalliseen ulkopuoliselta urakoitsijalta tehtyyn palveluostoon.

Lisähaasteena keväällä 2011 on vielä siirtymäsäännös, jonka mukaan arvonlisäverokäsittelyn määrää kunkin erillisen aliurakan todellinen aloittamishetki, eli onko aliurakka aloitettu ennen 01.04.2011 vai sen jälkeen. Samaan kokonaisurakkaan voi siis sisältyä ennen 01.04.2011 aloitettuja aliurakoita, jotka käsitellään vanhaan tapaan ja 01.04.2011 jälkeen alkaneita aliurakoita, jotka käsitellään uuden AVL 8c §:n mukaan.

Ohessa on Verohallinnon koulutusmateriaalista poimittu kuva rakennusprojektin vaiheista huhtikuun ensimmäisen päivän 2011 jälkeen. Kun ketjun alimpana oleva LVI-urakoitsija laskuttaa Aliurakoitsijaa ilmastoasennuksesta, tulee sen varmistaa Aliurakoitsijan harjoittaman toiminnan laatu. Jos edellytykset täyttyvät, laatii LVI-urakoitsija laskunsa ALV 0 % ja lisää selvennykseksi alv-tiedon yhteyteen rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisäveroa tarkoittavan tiedon AVL 8c §. LVI-urakoitsija kirjaa myyntilaskunsa uudelle myyntitilille Rakentamispalvelun myynti alv 0 %. Tilin saldo ohjautuu kausiveroilmoitukselle ruutuun 319.

Ohessa luonnos uudesta kausiveroilmoituksesta, jonka ruutuihin tässä esitetyn esimerkin numerot viittaavat.

Aliurakoitsijan kirjanpitäjä kirjaa saapuneen ostolaskun uudelle Ulkopuolisten palvelujen ryhmän tilille Rakentamispalvelujen osto alv 0 %. Tilin saldo ohjautuu kausiveroilmoituksella ruutuun 320 ja siitä aiheutuva käännetty alv 23 % tulee ruutuun 318. Kun lasku kohdistuu Aliurakoitsijan asiakastyöhön, johon liittyy arvonlisäveron vähennysoikeus, tulee vastaava 23 % laskun loppusummalle myös ruutuun 307, jolloin arvonlisäverovaikutus on nolla.

Jos kyseessä olisi ollut Aliurakoitsijan omien toimitilojen varsinaisen ilmastointijärjestelmän säätö, tulisi laskun arvo Liiketoiminnan muihin kuluihin Toimitilakulujen tilille. Koska kyse on rakentamispalvelujen käännetystä arvonlisäverosta, on sen ohjauduttava kausiveroilmoitukselle, samoin kuin edellä on kuvattu asiakastyön kohdalla. Vaihtoehtoja tämän toteuttamiseen on kaksi.

Joko avataan myös Liiketoiminnan muihin kuluihin Kiinteistökulujen ryhmään Rakentamispalvelujen osto alv 0 % -niminen tili, joka on ominaisuuksiltaan Ulkopuoliset palvelut -ryhmän tilin kaltainen. Tällöin alv ohjautuu oikein. Mikäli Aliurakoitsijalla on toimitilakiinteistö, johon voi tulla perusparannusmenoja tai lisärakentamista, tulee myös taseeseen avata vastaava tili Rakennukset ja rakennelmat -ryhmään. Jos Aliurakoitsijalla on henkilökunnalle virkistyskäyttöön rakennettu kuntosali tai kesämökki, on avattava tili, joka vie ostettujen käänteisten rakentamispalvelujen määrän kausiveroilmoituksen ruutuun 320 ja tästä lasketun 23 % veromäärän ruutuun 318. Koska tämän tapaisista kuluista ei voi saada arvonlisäverovähennystä, ei ruutuun 318 lisätty arvonlisäveron määrä saa tulla ruutuun 307 lisäämään kauden vähennettävää arvonlisäveroa.

Toinen vaihtoehto on käyttää kaikissa käännettyä rakentamispalvelua koskevissa laskuissa Ulkopuoliset palvelut -ryhmässä olevaa Rakentamispalvelujen osto alv 0 % -tiliä. Tällöin kausiveroilmoitus tulee oikein. Koska tuloslaskelman tulee antaa oikea kuva kirjanpitovelvollisen tuloksen muodostumisesta ja taseen on kerrottava varallisuusasemasta, on asiakassuoritteeseen kuuluvaksi ulkopuoliseksi palveluksi kirjattu erä siirrettävä apuviennillä joko Liiketoiminnan muihin kuluihin tai taseen Rakennuksiin ja rakennelmiin. Kyse on silloin tiliparista, jossa debet-puolena on tavallinen Kiinteistön ylläpitokulujen tili alv 0 % tai Rakennukset alv 0 % -tili ja kredit-puolena tavallinen Aliurakat alv 0 % -tili.

Kun Aliurakoitsija saa Konevuokraamon laskun konevuokrista ilman kuljettajaa (alv 23 %), se kirjataan normaalisti vähennyskelpoisten konevuokrien tilille. Vaikka Aliurakoitsija laskuttaakin oman rakentamispalvelunsa ALV 0 % (AVL 8c §), on kaikilla tähän aliurakkaan sisältyvillä verollisilla laskuilla normaali vähennysoikeus arvonlisäverossa ja vähennettävän veron määrä menee ruutuun 307.

Kun Pääurakoitsija lopulta laskuttaa rakennusprojektin tilaajaa rakentamispalvelusta, on tässä laskussa koko urakointiketjun arvonlisävero, eli se kirjataan tilille Rakentamispalvelujen myynti 23 % ja laskun sisältämä alv ohjautuu ruutuun 301 kausiveroilmoituksella. Jos Pääurakoitsijalla on ollut riittävän korkea palautusraja verotilillä, voidaan Pääurakoitsijan saamien arvonlisäverollisten laskujen vähennettävä arvonlisävero kohdistaa tähän koko urakan arvonlisäveron maksuun. Aliurakoiden osaltahan niistä suurin osa on ollut käännetyn arvonlisäveron piirissä, joten ne eivät vaikuta maksettavan arvonlisäveron määrään.

Kun huhtikuun 2011 kirjanpito on laadittu ja kirjanpito-ohjelman tuottama arvonlisäverolaskelma on valmis, kannattaa uhrata muutama hetki sen oikeellisuuden varmistamiseen. Jos kausiveroilmoitus syntyy sähköisesti suoraan kirjanpito-ohjelmasta, on olennaista tarkistaa uusien ruutujen tietosisällön oikeellisuus.

Kirjanpito ja verotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki