Lisätietoa tilaajavastuulain soveltamisesta

Vastuu Groupin Johanna Kupsu piti esityksen tilaajavastuulain soveltamisesta Tilisanomat Livessä 6.9.2022. Tilaisuuden lopussa kuulijoilta tuli tärkeitä kysymyksiä, joihin aikataulu ei sallinut vastata. Tässä jatkokirjoituksessa Johanna Kupsu vastaa näihin kysymyksiin ja selvittää myös AVI:n näkemyksiä asiaan. Tilisanomien toimitus kiittää erinomaisesta esityksestä sekä selvitystyöstä!
26.9.2022 Johanna Kupsu Kuva iStock

Mikä merkitys työn suorittamispaikalla on tilaajavastuulain näkökulmasta esimerkiksi juuri taloushallinto- tai tilitoimistopalveluja tarjoavilla yrityksillä, jotka lähtökohtaisesti eivät työskentele asiakkaan tiloissa, mutta joiden toiminta (esimerkiksi juuri yrityksen taloushallinto tai kirjanpito) voitaisiin mielestäni katsoa liittyvän tilaajan tavanomaiseen toimintaan, joka on mainittu tilaajavastuulaissa? Voidaanko katsoa, että työn toteutuspaikasta huolimatta nimenomaan kirjanpito- tai tilitoimisto toimintona ovat sellaista työtä, joiden osalta tiedot täytyisi hankkia, riippumatta työn fyysisestä toteutuspaikasta?

AVI:n vastaus: Tilaajavastuulain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisesti lain soveltaminen edellyttää sopimuspuolen työntekijän työskentelyä tilaajan tiloissa tai työkohteessa ja tästä poikkeaa ainoastaan 2 §:n 2 momentin perusteella rakentamistoiminta. Näin ollen myös taloushallinto- ja tilitoimistopalveluissa edellytyksenä on, että työ tehdään tilaajan tiloissa tai työkohteessa.

Miten menetellään toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen kanssa, jos sopimusta solmittaessa ei vielä osata arvioida meneekö 10 päivän tai 9 000 euron raja rikki?

Tilaajavastuulaissa mainitun selvitysvelvollisuuden mukaan, tilaajan tulee tehdä selvitykset ennen sopimuksen tekoa. Tähän kysymykseen liittyen siis jälkikäteen selvitysvelvollisuuden täyttäminen tilaajavastuulaissa tarkoitetulla tavalla ei ole mahdollista. Jos tiedossa ei ole ennen sopimuksen tekoa, että joko 10 työpäivän tai 9 000 euron raja ylittyy, olisi suositeltavaa kuitenkin tehdä selvitykset, jotta tilaaja voi varmistaa, että sopimuskumppanilla on aikomus täyttää lakisääteiset velvoitteensa sopimuskumppanina ja työnantajana. Epäselvissä tapauksissa suosittelemme olemaan yhteydessä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueeseen, jolta saa tarvittaessa lisätietoa lain tulkinnasta.

Voiko tilaajavastuulain mukaisen selvitysvelvollisuuden välttää sillä, että katsoo sopimuskumppanin toiminnan olevan vakiintunutta?

Vakiintuneisuudella tarkoitetaan tilaajavastuulaissa sellaista sopimussuhdetta, jossa liiketoiminta on jatkunut useita vuosia ilman häiriöitä tai ilman muutoksia. Tämä harkinta ja siihen liittyvä päätös jättää selvitysvelvollisuus täyttämättä täytyy kuitenkin pystyä osoittamaan asiakirjalla. Työsuojelun sivuilla mainitaan seuraavaa:

Tilaajalla voi olla perusteltu syy luottaa sopimuskumppaniinsa myös aiemman yhteistyön johdosta. Sopimussuhdetta voidaan pitää vakiintuneena noin kahden vuoden jälkeen, jos sinä aikana on tehty tilaajavastuulaissa tarkoitettuja sopimuksia.

Suositus siis tässä tapauksessa on tarkastaa tiedot varmuuden vuoksi huolimatta siitä, että sopimus on jatkunut aiemmin pitkään ja on toistaiseksi voimassa oleva, ellei tilaajana toimivalla sopimuskumppanilla ole yksiselitteisesti todistettavissa jonkinlaisella dokumentaatiolla sitä, että sopimuskumppanin toiminta on ollut vakiintunutta.

Tilisanomat 4/2022: Mitä jokaisen vastuullisen yrityksen tulisi tietää tilaajavastuulaista?

Katso tallenne: Tilisanomat Live 6.9.2022

Asiantuntijana
Johanna Kupsu Business Owner, Company Services Vastuu Group
YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki