Yritysten veroilmoituksiin mittavia muutoksia 2006

Yritysten tuloveroilmoitusten tietosisältöön ja ulkoasuun tulee laajoja muutoksia vuodelle 2006.
21.3.2006

Timo Laukkanen Kehittämispäällikkö, Uudenmaan veroviraston Yritysverotoimisto

Yhteisöjen veroilmoituksiin tulee vuodelle 2006 muutoksia lomakkeisiin 6B, 7A, 8A, 12A, 18, 62, 65 ja 71. Lomakkeet 60, 61A, 61B ja 64 poistuvat käytöstä. Vain lomakkeet 66 ja 70 pysyvät ennallaan. Uusina lomakkeina otetaan käyttöön lomakkeet 72, 73, 74 ja 75. Myös elinkeinoyhtymien pääverolomake 6A sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajien pääverolomakkeet 5 ja 5A muuttuvat. Yhdistysten ja säätiöiden käyttämä pääverolomake 6 ja kiinteistöyhtiöiden käyttämä lomake 4 pysyvät pääosin ennallaan. Yhdistysten lomake tulee muuttumaan laajemmin vuodelle 2007.

Lomake 6 B Lomake 6 Lomake 62
Lomake 65 Lomake 66 Lomake 7 A
Lomake 70 Lomake 71 Lomake 72
Lomake 73 Lomake 74 Lomake 75
 
Lomake 8 A Lomake 18  

Lainmuutokset uudistuksen taustalla

Kirjanpitolainsäädäntöä on pääosin joulukuussa 2004 ja vuonna 2005 voimaantulleilla lainmuutoksilla tarkistettu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön kehitystä vastaavaksi. Säännöksillä mahdollistettiin kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit) soveltaminen. Lainmuutosten lähtökohtana on ei estettä, ei pakkoa -periaate, jonka mukaan miltään kirjanpitovelvollisten ryhmältä ei estetä standardien käyttöä. Ainoana edellytyksenä on tilintarkastuslain 2 §:ssä tarkoitettu hyväksytty tilintarkastaja. Lisäksi lakeihin tehtiin kotimaisiin muutostarpeisiin perustuvia tarkistuksia.

Lainmuutosten johdosta kirjanpidon ja verotuksen säännökset eroavat entistä enemmän toisistaan. Tilinpäätökset eivät jatkossa enää noudata entiseen tapaan yhtenäistä tuloslaskelma- ja tasekaavaa. Tämän vuoksi verotuksen toimittaminen hankaloituu, jos verotuksen tiedot kerätään entiseen tapaan kirjanpidon tilinpäätöksen pohjalta.

Myös verolainsäädäntöön on tullut mm. osinkojen sekä käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden verokohtelua koskevia muutoksia. Muutokset lisäävät merkittävästi verotuksen ja kirjanpidon eroja sekä vaativat verotuksen toimittamisen yhteydessä tehtäviä erillisiä laskutoimituksia ja selvityksiä.

Yhteisöjen nykyiset lomakkeet eivät vastaa muutenkaan kaikilta osiltaan tämän päivän vaatimuksia. Uudistuksessa on pyritty vähentämään tietojen moneen kertaan ilmoittamista ja siten karsimaan verolomakkeilla kysyttäviä tietoja siltä osin kuin ne saadaan muista lähteistä. Uusien lomakkeiden suunnittelussa on huomioitu myös sähköisen ilmoittamisen vaatimukset ja pyritty osaltaan edistämään sähköiseen ilmoittamiseen siirtymistä.

Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin

Tuloverolaskelma on EVL:n, MVL:n ja TVL:n säännösten mukaisesti ryhmitelty, jaksotettu ja arvostettu laskelma, jossa tuotoista vähennetään kulut. Tuloverolaskelmaa ei ole yritetty tehdä muodollisesti kirjanpidon tilinpäätöstä muistuttavaksi, joten kansallisten kirjanpitosäännösten ja IFRS-standardien periaatteiden mukaan laadittu tuloslaskelma ja tase erottuvat selkeästi tuloverolaskelmasta.

Tuloverolaskelmalla lasketaan suoraan yhteisön verotettava tulo tulolähteittäin, eikä entiseen tapaan korjata kirjanpidon tulosta oikaisuerien avulla. Tuloverolaskelman vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ilmoitetaan kirjanpidon luvut ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa verotuksen luvut. Molemmat luvut ilmoitetaan niissä kohdissa, joissa kirjanpito ja verotus eroavat toisistaan. Tuottojen osalta on siten omat kohdat kirjanpidon tuottojen kokonaismäärälle sekä tuottojen veronalaiselle osuudelle. Vastaavasti kulujen osalta on oma kohtansa kirjanpidon kulujen kokonaismäärälle sekä verotuksessa vähennyskelpoiselle osuudelle. Lisäksi tuloverolaskelmalla on eriä, jotka ovat kokonaisuudessaan verottomia (esim. veronpalautus) tai vähennyskelvottomia (esim. välittömät verot, veronkorotukset). Näille erille on omat merkintäkohtansa, eivätkä ne enää sisälly verotettavan tulon laskelmaan.

Henkilökohtaisen ja maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut merkitään omiin kohtiinsa, eivätkä nämäkään sisälly enää elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskelman lukuihin. Elinkeinotoiminnan tulosta ei siten näiltäkään osin enää oikaista vähentämällä muiden tulolähteiden tuloksia, vaan laskenta tapahtuu jo alun perin erillään. 

Tuloverolaskelmalle on sisällytetty pykäläviittaukset sekä viittaukset liitelomakkeisiin tarpeellisissa kohdissa. Tällä tavalla on pyritty lisäämään lomakkeen ohjaavuutta nostamalla jo lomakkeella esiin kohdat, joissa kirjanpidon tuotto on mahdollisesti verovapaata, kulu vähennyskelvotonta tai asia edellyttää liitelomakkeen täyttämistä.

Tuloverolaskelman tuotot ovat luonnollisesti lähtökohtaisesti positiivisia ja kulut negatiivisia, jolloin etumerkkejä ei lomakkeelle tule täyttää. Poikkeustapauksissa tuotot voivat olla negatiivisia tai kulut positiivisia, jolloin lomakkeelle tulee merkitä vastainen etumerkki. 6B-lomakkeen täyttöohjeessa tuloverolaskelman erät käydään yksitellen läpi ja annetaan esimerkkejä erien sisällöstä.

Varallisuuslaskelmalla jaotellaan varat ja velat

Varallisuuslaskelma on laskelma verovelvollisen varoista ja veloista nimellisarvoineen ja menojäännöksineen. Varat ja velat jaotellaan, arvostetaan ja jaksotetaan laskelmalla verosäännösten mukaisesti. Varat on jaettu käyttö-, vaihto-, rahoitus- ja TVL-omaisuuteen. Käyttöomaisuuteen kuuluvat elinkeinoverolain 12 §:n mukaan pysyvään käyttöön tarkoitetut hyödykkeet, vaihto-omaisuuteen EVL 10 §:n mukaan elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitetut hyödykkeet ja rahoitusomaisuuteen EVL 9 §:n mukaan rahat, pankki- ja tilisaamiset ja muut sellaiset rahavarat.

Velkoja ei enää eritellä lyhyt- ja pitkäaikaisiin, vaan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset velat ilmoitetaan samassa kohdassa. Velkaerittelyjen jälkeen ilmoitetaan kuitenkin lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen yhteissummat. Varallisuuslaskelman tuloksena saadaan suoraan yhtiön nettovarallisuus vähentämällä varoista velat. Tämän vuoksi myös pääomalainat ilmoitetaan veloissa, sillä verotuksessa pääomalaina katsotaan yleensä vieraaksi pääomaksi.

Oman pääoman erittelyssä käytetään muusta varallisuuslaskelmasta poiketen kirjanpidon arvoja. Tilikauden voitto/tappio eritellään ns. täsmäytyslaskelmalla sen tarkistamiseksi, että kaikki kirjanpidon tulokseen sisältyvät erät on ilmoitettu tuloverolaskelmalla. Voitto/tappio eritellään laskelmalla verotettavaan tulokseen, vahvistettavaan tappioon, verovapaisiin tuottoihin, vähennyskelvottomiin kuluihin ja muihin kirjanpidon ja verotuksen tulosten eroihin. Täsmäytyslaskelman täyttäminen on vapaaehtoista mutta toivottavaa.

 Laskelmien aukoton ketju kirjanpitoon

Toinen päivä tammikuuta 2006 on annettu Verohallituksen ilmoittamisvelvollisuuspäätös, joka korvaa valtiovarainministeriön ilmoittamisvelvollisuudesta antaman päätöksen ja kumoaa Verohallituksen päätökset veroilmoituksesta sekä muistiinpanovelvollisuudesta ja muistiinpanoista. Päätöstä sovelletaan yhteisöjen osalta ensimmäistä kertaa verovuodelta 2006 annettaviin veroilmoituksiin. Päätöksessä annetaan tarkempia määräyksiä ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä.

Päätöksen 17 §:n mukaan verovelvollisen on säilytettävä kuuden vuoden ajan verovuoden päättymisestä tuloverolaskelmakaavan mukainen laskelma tuotoista ja kuluista ja varallisuuslaskelmakaavan mukainen laskelma varoista ja veloista. Tuloverolaskelman tuotto- ja kuluerien ja varallisuuslaskelman varallisuus- ja velkaerien tulee perustua kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin. Tuloverolaskelman ja varallisuuslaskelman erien yhteys kirjanpitolain mukaisiin tositteisiin tulee olla vaikeuksitta todettavissa.

6B:n täyttäminen yksinkertaistuu

6B-lomaketta on yksinkertaistettu poistamalla ensimmäisen sivun tunnistetiedoista seuraavat kohdat: kotipaikka edellisen verovuoden päättyessä, oikeudellinen muoto, ensimmäisen tilikauden päättymisvuosi, konserniyhtiö, puhelin, yhteisön edellinen nimi, yhteisön kotipaikka edellisenä vuonna, osakepääoma tilikauden päättyessä, osakkeiden lukumäärä, ulkona olevat osakkeet ja osakkeiden nimellisarvo/ kirjanpidollinen vasta-arvo. Näiden tietojen lomakkeella ilmoittamisen ei ole nähty tuovan lisäarvoa asiakkaalle eikä verohallinnolle ja niiden poistamisella onkin pyritty yksinkertaistamaan lomaketta.

6B:n tunnistetiedoissa kysytään uusina tietoina seuraavat rastitettavat kohdat: tilinpäätös kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukainen, yhtiö on verovuoden aikana toteuttanut EVL:n mukaisen liiketoimintasiirron tai ollut osallisena osakevaihdossa, toimiala on muuttunut ja pankkitilin numero on muuttunut. Lisäksi osakkaana yhtymässä on muutettu muotoon osakkaana ulkomaisessa yhtymässä.

Osakasluettelo on siirretty etusivulle ja sen ulkoasua on muokattu vastaamaan sähköisessä ilmoittamisessa käytössä ollutta osakasluetteloa. Osakasluettelolta on poistettu omistusosuusprosentti sekä palkan ja luontoisedun määrä –tieto, joka ilmoitetaan edelleen vuosi-ilmoituksella. Omistusosuusprosentti on korvattu omistettujen osakkeiden lukumäärällä. Lisäksi suorituksen peruste –kohdan tyhjä tila on korvattu rastitettavilla vaihtoehdoilla vuokrat/ korot/ muut. Uutena kohtana osakasluettelolle on otettu osakaslainojen yhteismäärä tilikauden päättymishetkellä. Osakaslainojen muutokset ilmoitetaan edelleen vuosi-ilmoituksella. 6B-lomakkeella on tilaa ainoastaan viidelle osakkaalle: jos yhtiön tulee täyttää useampien osakkaiden tiedot, ilmoitetaan tiedot lisälomakkeella 72, joka vastaa sisällöltään 6B:n osakasluetteloa. 

Erittely yhtiön omistamista huoneistoista ja kiinteistöistä, joita enemmistöosakas tai hänen perheensä on verovuonna käyttänyt asuntona –kohta on siirretty 6B:n etusivulle ja muutettu muotoon Yhtiön omistamat huoneistot ja kiinteistöt, joita yrittäjäosakas tai hänen perheensä on verovuonna käyttänyt asuntona. Kohdasta on poistettu osakkaan nimi, rekisterinumero, huoneiston numero ja pinta-ala –tiedot. Kiinteistön sekä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön nimet on yhdistetty samaan kohtaan ja tuloverotuksessa poistamaton hankintameno –kohta on muutettu täsmällisempään muotoon nettovarallisuuslaskelmassa käytetty arvo.

Jaettava osinko -tiedoista on poistettu kohdat tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko, maksettu sijaisosinko ja ennakko-osinko. Selvitys osakepääoman muutoksista –tiedoista on poistettu kohdat osakepääoma muutoksen jälkeen, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lunastus-/hankintahinta ja muutos merkittiin kaupparekisteriin, pvm. Jäljelle jääneet tiedot on siirretty 6B:n etusivulle ja yhdistetty samaan kohtaan: Jaettavaksi päätetty osinko ja osakepääoman muutokset tilikauden päättymisen jälkeen. Uutena tietona lomakkeelle on lisätty rastitettava kohta: yhtiö on lunastanut/hankkinut/luovuttanut omia osakkeitaan.

6B:n erittelyistä on poistettu myös laskelma verotettavasta tulosta ja nettovarallisuuslaskelma, sillä tuloverolaskelman ja varallisuuslaskelman tuloksina tiedot saadaan suoraan. Erittely osinkotuloista on siirretty uudelle liitelomakkeelle 73 (Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä) ja selvitys konserniavustuksista lomakkeelle 65 (Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista). Lisäksi erittelyistä on poistettu selvitys osakkeenomistajille ja heidän omaisilleen annetuista lainoista sekä lisätietoja -kohta. Viimeisen sivun loppuun on lisätty vapaamuotoisia liitteitä –kohta, johon merkitään kyllä siinä tapauksessa, että asiakas toimittaa veroilmoituksen mukana muita liitteitä kuin verohallinnon liitelomakkeita, virallisen tuloslaskelman ja taseen, tilintarkastuskertomuksen tai yhtiökokouspöytäkirjan.

Erittelyihin on lisätty myös tilintarkastus –kohta, johon tulee merkitä, onko tilintarkastus suoritettu sekä vakuutus siitä, ettei tilintarkastuskertomus sisällä tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja. Jäljennöstä tilintarkastuskertomuksesta ei enää tarvitse liittää veroilmoitukseen, jos tilintarkastus on toimitettu veroilmoituksen jättämiseen mennessä ja kertomus ei sisällä kyseisiä kielteisiä huomautuksia. Jos kertomusta ei ole veroilmoituksen jättämiseen mennessä tehty tai kertomus sisältää kielteisiä huomautuksia, toimitetaan jäljennös kertomuksesta entiseen tapaan veroilmoituksen liitteenä.

Liitelomakkeet

Lomakkeelle 62 (Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista) on tullut uutena kohtana Kirjanpidossa tehtyjen varausten alle muut varaukset –kohta. Kokonaan uutena lomakkeelle on tullut Erittely arvonmuutoksista, joka koskee kuitenkin lähinnä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja käyttäviä yhtiöitä. Lisäksi jokaisen käyttöomaisuusryhmän osalta on eriytetty kirjanpidossa tulosta rasittava suunnitelman mukainen poisto sekä poistoeron lisäys ja vähennys. Myös kirjanpidossa oleva poistoero yhteensä ilmoitetaan käyttöomaisuusryhmittäin.

7A-lomakkeen (Laskelma yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta) rakenne mukailee 6B-lomakkeen tuloverolaskelmaa, joten tuotot ja kulut ilmoitetaan erillään myös 7A:lla. Tuloverolaskelmalle siirretään 7A-lomakkeelta tuotot yhteensä lisättynä verotettavien luovutusvoittojen yhteismäärällä sekä kulut yhteensä.

Nettovarallisuutta laskettaessa käyttö-, rahoitus- ja TVL-omaisuuskiinteistöjen ja -arvopapereiden osalta suoritetaan edelleen vertailu poistamattoman hankintamenon ja vertailuarvon välillä. Erittely ja vertailu kiinteistöistä ja arvopapereista tehdään vuodesta 2006 alkaen liitelomakkeilla: kiinteistöjen osalta lomakkeella 18 ja arvopapereiden osalta lomakkeella 8A.

Lomakkeen 12A nimi on muutettu (Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista) ja lomaketta on huomattavasti yksinkertaistettu. Lomakkeen 65 nimi on myös muutettu (Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista) ja lomakkeelle on lisätty tiedot konserniavustusten jakamisesta ja saamisesta.

Lomakkeelle 71 (Laskelma yhteisön käyttöomaisuusosakkeiden ja yhtymäosuuksien luovutusvoitoista ja luovutustappioista sekä purkuvoitoista ja purkutappioista) on tullut uusina tietoina mukaan purkuvoitot ja –tappiot, yhtymäosuuksien luovutusvoitot ja –tappiot sekä elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoinen luovutus- ja purkutappio. Tuloverolaskelmalle lomakkeelta viedään veronalaisten luovutus- ja purkuvoittojen yhteissumma sekä elinkeinotoiminnassa vähennyskelpoisten luovutus- ja purkutappioiden yhteissumma. Lisäksi 6B:lle merkitään kirjanpidossa olevien luovutus- ja purkuvoittojen sekä –tappioiden yhteismäärät.

Osakasluettelo- (72) ja osinkolomakkeiden (73) lisäksi uusia lomakkeita verovuonna 2006 ovat lomakkeet 74 ja 75. Lomakkeella 74 tehdään laskelma ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta. Lomake täytetään jokaisen väliyhteisön osalta erikseen. Lomakkeella 75 tehdään puolestaan laskelma ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta.

Tulovero- ja varallisuuslaskelman lisäksi yhtiöt toimittavat virallisen tuloslaskelman ja taseen veroilmoituksen liitteenä joko paperina tai sähköisenä kuvana. Verovuodesta 2008 alkaen verohallinto toimittaa viralliset tilinpäätökset Patentti- ja rekisterihallitukseen, jossa ne tulevat julkisiksi (1132/2005).

Yhteisöjen vuoden 2006 uudistuneet lomakkeet ja täyttöoppaat on julkaistu netissä www.vero.fi -sivuilla. Lomakkeille 6B, 6 ja 4 on vuodesta 2006 alkaen erilliset täyttöoppaat. Lisäksi lomakkeille 66, 70, 71 ja 73 on omat täyttöohjeensa lomakkeen kääntöpuolella tai erillisenä ohjesivuna. Lomakkeet 6A ja 5/5A julkaistaan myöhemmin vuoden 2006 kuluessa.

Veroilmoittaminen yksinkertaistuu

Ilmoitettavien tietojen määrää ja laatua on järkeistetty ja verotuksen toimittamisen perustana olevien tuloverolaskelman ja varallisuuslaskelman myötä verohallinnon yhteydenottotarve asiakkaaseen vähenee. Tavoitteena on, että asiakkaan asioiminen verohallinnon kanssa tulee entistä helpommaksi ja joustavammaksi.

Veroilmoitusten mittava muutos aiheuttaa varmasti alkuun lisätyötä niin asiakkaille kuin verohallinnollekin. Muutos yksinkertaistaa kuitenkin yritysten veroilmoittamista ja vähentää asiakkaiden työmäärää, kunhan lomakkeet ovat tulleet tutuiksi. Uusia lomakkeita on esitelty asiakastilaisuuksissa, myös täyttöoppaiden sisältöön on panostettu.

Uusien lomakkeiden suunnittelussa on huomioitu myös sähköisen ilmoittamisen vaatimukset joten sähköiseen ilmoittamiseen siirtyminen on asiakkaille helppoa.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki