Alv nousee jälleen – paperitöitä luvassa

Arvonlisäverokantojen korotuksen kanssa pitää olla tarkkana erityisesti vuodenvaihteessa. Lisäksi se aiheuttaa paljon ”paperityötä”.
11.12.2012

Kirsti Auranen partner, indirect Taxation, Ernst & Young Oy

Kuva iStock

Kaikki arvonlisäverokannat nousevat 1.1.2013 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä. Uusi yleinen arvonlisäverokanta tulee olemaan 24 %. Elintarvikkeiden ja rehujen alennettu verokanta nousee 13 prosentista 14 prosenttiin ja muun muassa kirjoihin, lääkkeisiin, henkilökuljetuksiin, majoituspalveluihin sekä kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sovellettava alennettu 9 %:n verokanta nousee 10 prosenttiin.Kevään 2012 kehysriihessä hallitus sopi arvonlisäverokantojen korottamisesta osana sopeutustoimia, joiden tavoitteena on kääntää valtion velan ja kokonaistuotannon suhde laskuun. Arvioiden mukaan arvonlisäverokantojen korotukset lisäävät verotuloja vuositasolla noin 830 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 verotulojen kasvu on todennäköisesti noin 693 miljoonaa euroa arvonlisäveron kahden kuukauden tilitysviiveestä johtuen.Verokantamuutosta koskevaa lakiehdotus HE 89/2012 vahvistetiin marraskuun loppupuolella. Verohallinto ei ole ainakaan toistaiseksi antanut uutta ohjeistusta tulevaan muutokseen liittyen. Mahdollista uutta ohjeistusta odoteltaessa kannattaa tutustua edelliseen verokantamuutokseen liittyvään Verohallinnon ohjeeseen ”Arvonlisäverokantojen muutos 1.7.2010”. Odotettavissa on, että siirtymäsäännökset tulevat olemaan varsin samanlaiset kuin vuonna 2010.Parin vuoden takainen verokantamuutos lienee monessa yrityksessä suhteellisen tuoreessa muistissa ja mahdollisista aiemmista haasteista ja ongelmista voidaan nyt ottaa opiksi. Myös nyt kannattaa dokumentoida yrityksessä toteutettavat valmistelevat toimenpiteet siltä varalta, että arvonlisäverokantojen korotustrendi jatkuu myös tulevina vuosina.Soveltamisen pääsääntöArvonlisäverotuksen ajallista kohdistamista koskevien sääntöjen merkitys korostuu verokantamuutostilanteessa. Uutta verokantaa sovelletaan silloin, kun tavara toimitetaan asiakkaalle tai palvelu suoritetaan 1.1.2013 tai sen jälkeen. Uusia verokantoja sovelletaan, kun tavara on siirretty varastointimenettelystä tai maahan tuodusta tavarasta on veron suorittamisvelvollisuus vuoden 2013 puolella. Myös oman käytön verotus tapahtuu uuden verokannan mukaisesti, jos hyödyke otetaan omaan käyttöön 1.1.2013 tai myöhemmin.Pääperiaatteen mukaan hyödykkeen toimitus- tai suoritus­hetki tai esimerkiksi omaan käyttöön oton ajankohta ratkaisee sovellettavan verokannan. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan tavara on toimitettu, kun se luovutetaan ostajan haltuun. Palvelu on suoritettu, kun palvelu on tosiasiallisesti ostajan käytettävissä. Palvelusuorituksiin, jotka ovat kesken verokannan muuttuessa, sovelletaan päättymisajankohdan verokantaa eli uutta verokantaa.Yrityksissä on tärkeä muistaa, että arvonlisäverotuksessa toimitus- tai suoritusperuste ei aina välttämättä tarkoita täysin samaa kuin kirjanpidon suoriteperuste.Pääsääntö vaikuttaa selkeältä, mutta joskus sopimusosapuolilla voi olla eri tulkinnat toimitus- tai suoritushetkestä. Tällöin myös sovellettavasta verokannasta syntyy epäselvyyttä. Ristiriitoja voidaan pyrkiä välttämään selkein sopimus­lausekkein, sillä tavarakaupassa toimituslausekkeilla voidaan määrittää myynnin verokanta.Tavarakaupassa, jossa toimitus tapahtuu vuodenvaihteen tienoilla, merkitystä on sillä, onko vastuu kuljetuksesta myyjällä vai ostajalla. Jos myyjän vastuulla tapahtuva kuljetus alkaa tänä vuonna ja ostaja saa kaupan kohteen haltuunsa vasta ensi vuoden puolella, sovelletaan myyntiin uutta verokantaa. Vastaavasti, jos ostajan vastuulla tapahtuva kuljetus alkaa vuoden 2012 puolella, myyntiin sovelletaan vanhaa verokantaa.Toisinaan voi myös olla tulkinnanvaraista, mistä hetkestä alkaen palvelu on tosiasiallisesti ostajan käytettävissä eli milloin palvelu on suoritettu. Näin esimerkiksi silloin, kun myyjä ilmoittaa asiakkaalle joulukuussa, että korjattavaksi jätetty auto on noudettavissa, mutta asiakas käytännössä noutaa autonsa vasta tammikuussa. Oikea toimitus- tai suoritushetki täytyy aina ratkaista tapauskohtaisesti.Pääsääntöä sovelletaan myös osa­maksukauppaan eli toimitushetki ratkaisee verokannan. Jos tavara toimitetaan osamaksuostajalle vuonna 2012, kauppahintaan sovelletaan vanhaa verokantaa. Merkitystä ei ole sillä, että ostaja maksaa osamaksueriä vasta vuonna 2013, kun uusi verokanta on jo voimassa.Laskutusvaiheessa myyjän kannattaa varmistaa, kumman vuoden puolella tavara on luovutettu tai palvelu suoritettu, jotta laskulle merkittävä verokanta on varmasti oikea. Myyjän näkökulmasta on tärkeää, ettei laskutus tapahdu virheellisesti liian pienellä verokannalla. Ostajan on syytä tarkistaa saamansa laskut ­huolella, ettei siltä peritä liikaa veroa, joka voisi käytännössä jäädä myyjälle ylimääräiseksi katteeksi.Myös tammikuulle 2013 kohdistettavaan yhteisöhankintaan sovelletaan uutta verokantaa. Yhteisöhankinta kohdistetaan sitä kuukautta seuraavalle kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt eli hankinta on tehty ja tavara toimitettu tai palvelu suoritettu. Yhteisöhankinta kohdistetaan kuitenkin jo toimituskuukaudelle, jos lopullinen lasku on saatu saman kuukauden aikana. Joulukuussa tehty ja ­toimitettu yhteisöhankinta kohdistetaan siten vasta tammikuulle, jos lasku saadaan tammikuussa. Tällöin yhteisö­hankintaan sovelletaan uutta verokantaa.Alennuksiin ja muihin oikaisueriin sovelletaan siirtymävaiheessa sitä verokantaa, joka oli voimassa, kun tavara toimitettiin tai palvelu suoritettiin tai joka oli voimassa sinä kalenterikuukautena, jolle toisesta EU-maasta tehty yhteisöhankinta kohdistettiin, vaikka oikaisu kirjataan vasta uuden verokannan aikaan, kun perusteet oikaisuun on todettu. Jos vuonna 2013 toimitettu tavara, josta on maksettu ennakkomaksuja 2012, havaitaan sittemmin virheelliseksi ja hintaa tämän perusteella alennetaan, sovelletaan oikaisuerään kokonaisuudessaan toimitushetken mukaista uutta verokantaa eli alemman verokannan ennakkomaksuun ei varsinaisesti kohdistu oikaisua.Jälkikäteen maksettavat erilaiset kausialennukset, jotka kohdistuvat aikaan sekä ennen että jälkeen verokantamuutoksen, voidaan jakaa ajan kulumisen mukaisessa suhteessa ja oikaista tällä perusteella myynnistä maksettuja arvonlisäveroja. Alennuksien ja muiden oikaisuerien arvonlisäverokäsittely on kuitenkin hyvä ­tarkistaa aina tapauskohtaisesti.Ennakkomaksut ja jatkuvaluonteiset suorituksetEnnakkomaksut muodostavat tärkeän poikkeuksen pääsääntöön, jonka mukaan toimitus- tai suoritushetki määrittää sovellettavan verokannan. Ennakkomaksulla tarkoitetaan maksua, joka suoritetaan myyjälle jo ennen hyödykkeen luovuttamista.Verotuskäytännössä on katsottu, että vastike lahjakortin myynnistä ei ole ennakkomaksu tulevasta mahdollisesta verollisesta myynnistä, vaan veroton maksuvälineen liikkeellelasku. Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että tavaran vuokraukseen liittyneet takuu­talletukset eivät olleet ennakkomaksua eli vastiketta palvelun myynnistä, vaan ne olivat vuokrasaamisten vakuutena.Sovellettava verokanta ratkeaa ennakkomaksujen kohdalla kertymisajankohdan mukaan, eli ratkaisevaa on se, milloin maksu kertyy myyjän tilille. Jos asiakas on maksanut osan tammikuussa suoritettavan hyödykkeen kauppahinnasta joulukuussa, sovelletaan ennakkomaksuun vanhaa verokantaa. Kun loppukauppasumma maksetaan tammikuussa, tähän osaan vastiketta sovelletaan uutta verokantaa. Ennakkomaksua koskevan laskun laatimispäivällä tai ennakkomaksulaskuun laitetulla eräpäivällä ei ole merkitystä, vaan maksun konkreettinen suorittamisajankohta ratkaisee verokannan.Yrityksissä kannattaa varmistaa jo ennakkoon, että laskutusohjelma mahdollistaa kahden erilaisen verokannan käyttämisen yhteen ja samaan myyntiin. Laskutus- ja kirjanpitojärjestelmiin tulee ohjelmoida uudet verokannat hyvissä ajoin ja myös vanhat verokannat tulee säilyttää riittävän kauan, sillä vanhoja ja uusia verokantoja tullaan käytännössä soveltamaan rinnakkain, kun oikaisuja tehdään mahdollisesti useammankin vuoden jälkeen.Tänä vuonna lähetettävät tulevan verokannan mukaiset laskut, joissa eräpäivä on vuoden 2013 puolelle voivat aiheuttaa yrityksille turhaa työtä, jos tavara luovutetaan vasta tammikuussa, mutta asiakas maksaa laskun jo joulukuussa ja myös maksu kertyy myyjän tilille vuonna 2012. Tällöin ennakkomaksuun tulee soveltaa vanhaa verokantaa ja asiakkaalle tulisi lähettää uusi lasku.Tällaisten ennakkomaksujen kyseessä ollessa myyjän kannattaa pyrkiä laskuttamaan mahdollisimman hyvissä ajoin, jotta ennakkomaksut ehtivät kertyä vuoden 2012 puolella. Ennakkomaksujen tapauksissa kannattaa yrittää välttää asettamasta eräpäivät tämän vuoden viimeisille tai ensi vuoden ensimmäisille päiville.Toimitus- tai suoritushetkeen perustuva pääsääntö ei sovellu yksiselitteisesti myöskään jatkuvaluonteisiin suorituksiin. Tavaran tai palvelun myynti tapahtuu jatkuvana suorituksena, jos vastike määräytyy pelkästään ajan kulumisen perusteella. Tyypillisin jatkuvaluonteinen suoritus on vuokrauspalvelu. Oikeuskäytännössä esimerkiksi uskottuna miehenä toimiminen on katsottu jatkuvaluonteiseksi palveluksi ja arvonlisäverolain esitöissä jatkuvaluonteiseksi palveluksi mainitaan muun muassa kuntosali- ja majoituspalvelut.Jatkuvana suorituksena myyty hyödyke katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Näin ollen, jos vuokrakausi on 1.12.2012–31.1.2013, katsotaan palvelu suoritetuksi vasta uuden verokannan voimaan tulon jälkeen ja uutta verokantaa sovelletaan koko vuokrajaksoon. Kuitenkin, jos myyjä saa ennakkomaksun vuoden 2012 puolella, sovelletaan myyntiin 23 prosentin verokantaa.Vaikutukset yrityksen toimintoihinVerokantojen muutos vaikuttaa yrityksen toiminnassa moniin eri asioihin. Hinnoitteluseikat tulee ottaa huomioon hyvissä ajoin etenkin kuluttajakaupassa, jossa tulee ilmoittaa arvonlisäveron sisältävät kokonaishinnat. Yrityksen on päätettävä, milloin ja minkä verran hintoja muutetaan. Jos hintoja ei koroteta, pienenee myyntikate. Jos kuluttajahintoja korotetaan jo ennen vuodenvaihetta ja yritys myy hyödykkeitään myös yrityksille, tulee ratkaista, sovelletaanko ­väliaikaisesti kaksihintajärjestelmää, jossa on eri hinnat kuluttajille ja yrityksille.Verokantamuutos aiheuttaa tarvetta päivittää muun muassa esitteitä, laskupohjia ja kirjanpito-ohjelmia. Laskut tulee laatia kulloinkin kyseiseen myyntiin sovellettavaa verokantaa käyttäen. Kirjanpidossa tulee voida käsitellä pitkänkin aikaa rinnakkain sekä osto- että myyntireskontrassa uuden ja vanhan verokannan mukaisia tositteita.Arvonlisäveroraportointia varten tulisi huolehtia, että vähennettävät ja suoritettavat arvonlisäverot kirjautuvat kausi­veroilmoitukselle oikein. Virheellisestä kausiveroilmoituksesta tai veron suorituksesta määrättävät sanktiot ovat verotilijärjestelmässä varsin kovia.Lisäksi verokantamuutokset on hyvä päivittää kaikkiin yrityksen käyttämiin sopimuspohjiin ynnä muihin asia­kirjoihin ja ottaa huomioon tehtäessä tarjouksia ja sopimuksia, jotka koskevat verokantamuutoksen jälkeistä aikaa. Etenkin verokantamuutoksen aikaan sopimusten arvonlisäverolausekkeissa voi olla suositeltavaa viitata ”voimassa olevaan arvonlisäverokantaan” kiinteän arvonlisäverokanta­prosentin sijaan. Näin etenkin, jos sopimuksessa ei ole mainintaa siitä, että verokantamuutoksesta johtuva arvonlisäveron korotus­ ­peritään ostajalta. EsimerkkiTavara on sovittu toimitettavan ostajalle tammikuun 2013 ensimmäisellä viikolla maksun jälkeen. Myyjä on lähettänyt uuden verokannan (24 %) mukaisen laskun ostajalle eräpäivällä 2.1.2013. Ostaja maksaa laskun jo aiemmin ja myyjä saa maksun tililleen 31.12.2012. Kun kyseessä on ennakkomaksu, joka saapuu myyjälle vuonna 2012, on oikea sovellettava verokanta vanha 23 %:n verokanta vaikka tavara toimitetaan vasta vuonna 2013. Myyjän tulee korjata laskua vastaavasti. 

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki