KHO 2010:9 Osittaisjakautuminen

20.8.2011
seppo
Seppo Penttilä

Taustaa

Osittaisjakautumisella tarkoitetaan EVL 52c.1 §:n 2 kohdan mukaan järjestelyä, jossa osakeyhtiö selvitysmenettelyttä siirtää ilman, että se purkautuu, yhden tai useamman liiketoimintakokonaisuutensa sellaisenaan vastaanottavalle yhtiölle ja jättää vähintään yhden liiketoimintakokonaisuuden siirtävään yhtiöön. Jakautuvan yhtiön osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön liikkeeseen laskemia uusia osakkeita tai sen hallussa olevia omia osakkeita.

Osittaisjakautumisessa siirrettävän kokonaisuuden tulee muodostaa liiketoimintakokonaisuus. Lain mukaan tällä tarkoitetaan yhtiön osan kaikkia varoja ja vastuita, jotka hallinnollisesti muodostavat itsenäisen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön. Seuraava KHO:n ratkaisu osoittaa, että tytäryhtiön osakekanta voi eräin edellytyksin muodostaa liiketoimintakokonaisuuden, joka voidaan osittaisjakautumisessa siirtää toiseen yhtiöön.

Tapaus

A Oy omisti B Oy:n osakekannan. A Oy harjoitti tuotannollista valmistustoimintaa kahdessa tuotantolaitoksessaan ja B Oy harjoitti tästä toiminnasta erillistä liiketoimintaa. A Oy:n oli tarkoitus tehdä osakeyhtiölain 17 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen osittaisjakautuminen siten, että siirron kohteena oli pelkästään B Oy:n osakekanta. Siirrettävään kokonaisuuteen ei liittynyt muita varoja tai vastuita kuin tytäryhtiön osakkeet.

Kun otettiin huomioon, että B Oy:n harjoittama toiminta muodosti A Oy:n muusta liiketoiminnasta erillisen ja omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön, katsottiin B Oy:n osakekannan muodostavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden. Järjestelyyn sovellettiin mainitun lain 52 c §:n säännöksiä osittaisjakautumisesta.

Kommentit

KHO:n ratkaisussa on kysymys rajanvedosta käsitteiden liiketoimintakokonaisuus ja yksittäiset varat välillä. Hallituksen esityksessä 247/2006, s. 7, todetaan, että osittaisjakautuminen ei koske pelkkää varojen siirtämistä ilman, että myös harjoitettava liiketoiminta siirretään. Osittaisjakautuva yhtiö A Oy harjoitti tuotannollista valmistustoimintaa ja sen tytäryhtiö B Oy tästä erillistä liiketoimintaa. Jos B Oy:n harjoittamaa liiketoimintaa ei olisi jo aikaisemmin yhtiöitetty tytäryhtiöön, A Oy:llä olisi mitä ilmeisimmin ollut kaksi liiketoimintakokonaisuutta ja se olisi voinut osittaisjakautumisella siirtää toisen erilliseen yhtiöön. Kun yhtiöittäminen kuitenkin on tapahtunut, ollaan osittaisjakautumisen näkökulmasta aika paljon tulkinnanvaraisemmassa tilanteessa. Ratkaisussa on kiinnitetty huomiota siihen, että B Oy:n toiminta muodostaa A Oy:n toiminnasta erillisen ja omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön. Tämän vuoksi osittaisjakautumisessa katsottiin olevan kysymyksessä liiketoimintakokonaisuus, vaikka siinä siirtyikin vain tytäryhtiön osakekanta.

Osittaisjakautuminen on ollut esillä myös ratkaisussa KHO 23.2.2010 t. 323. Siinä katsottiin, että yhtiön liiketoiminnan käytössä ollut yksittäinen kiinteistö ei muodostanut liiketoimintakokonaisuutta. Tämän vuoksi sitä ei voitu siirtää osittaisjakautumisessa. Kokonaisjakautumisessa tällainen siirto on kuitenkin mahdollista.

Ratkaisut: yritysverotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki