Poikkeuslupa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi (Kila 2022/2025, 2022/2026 ja 2022/2027)

29.8.2022 Leena Rekola-Nieminen Kuva iStock

Hakijana kaikissa kolmessa poikkeuslupahakemuksessa on suomalainen osakeyhtiö, mutta perusteet poikkeusluvalle ovat hyvin erilaiset. Koska tilinpäätöksen laatimisajan pidennyshakemuksia näyttää viime aikoina tullen tavallista enemmän, kerrataan ensin periaatteet, joilla Kila voi myöntää jatkoaikaa:

Kirjanpitolain (1336/1997, jäljempänä myös KPL) 3:6 §:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kirjanpitolautakunta voi myöntää poikkeuksia laatimisajasta erityisestä syystä määräajaksi yksittäistapauksessa. Poikkeuksen myöntämisen edellytyksenä on, ettei se ole Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamien säädösten vastainen (KPL 8:2.2 §).

Euroopan yhteisöjen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antamat säännökset eivät koske tilinpäätöksen laatimisaikaa.

Kirjanpitolautakunnasta annetun asetuksen (784/1973) 3.1 §:n toisessa virkkeessä säädetään poikkeuslupahakemukselle asetetuista määräajoista. Säännöksen mukaan poikkeusta tilinpäätöstä koskeviin säädöksiin on haettava niin ajoissa, että päätös voidaan tehdä ennen kuin tilinpäätös kirjanpitolain mukaan on tehtävä.

Osakeyhtiölain (624/2006, jäljempänä myös OYL) säännökset tilinpäätöksen julkaisemisesta rajoittavat poikkeusluvan enimmäisaikaa. OYL 5:3.1 §:n mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilin-päätöstä koskevat asiakirjat ja niiden jäljennökset on pidettävä nähtävillä vähintään viikon ajan ennen yhtiökokousta (OYL 5:21.1 §). Lisäksi tilintarkastuslain (1141/2015) 3:6.1§ edellyttää, että tilintarkastajan on luovutettava osakeyhtiön hallitukselle tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös esitetään vahvistettavaksi.

Edellä kuvattujen säännösten ohella on myös otettava huomioon hakijayhtiön yhtiöjärjestyksen mahdolliset erityismääräykset.

Poikkeuslupa 2022/2025 liittyy Kilan lausuntoon 2022/2018, jossa käsiteltiin laskutuspalveluyrityksen tilinpäätöstä. Lausunnon mukaan lausunnon hakijan nykyinen tilinpäätöksen esittämismalli ei ole hyvän kirjanpitotavan mukainen, ja laskutuspalveluyritys joutuu tekemään huomattavassa määrin selvitystyötä tilinpäätöksen muokkaamiseksi Kilan lausunnon 2022/2018 mukaiseksi. Tämä kaikki työ vie aikaa, ja siksi kirjanpitovelvollinen haki jatkoaikaa tilinpäätöksen laatimiselle 31.5.2022 asti. Yhtiön tilikausi oli kalenterivuosi. Kila katsoi, että tässä tapauksessa on olemassa erityinen syy laatimisajan pidentämiselle ja myönsi jatkoajan 31.5.2022 asti.

Poikkeusluvan 2022/2026 kohdalla oli kyseessä holdingyhtiö, jonka osaksi omistamat emoyhtiö ja sen tytäryhtiö ovat saaneet jatkoajan tilinpäätöksen laatimiseen Kilan poikkeusluvilla 2023 ja 2024. Jatkoaika oli näissä myönnetty 15.6.2022 asti. Kila myönsi myös tälle hakijalle poikkeusluvan laatia tilinpäätös 15.6.2022 mennessä, kun alkuperäinen tilinpäätöksen laatimisen takaraja olisi ollut 30.4.2022. Perusteena oli sama Ukrainan sodan ja siitä aiheutuneiden taloudellisten pakotteiden synnyttämä ongelma laatia oikean ja riittävän kuvan antava tilinpäätös.

Poikkeuslupaa tilinpäätöksen laatimisajan pidentämiseksi haettiin lausunnossa 2022/2027 jopa 31.7.2022 asti, kun hakijan tilikausi oli kalenterivuosi. Tässä hakemuksessa perusteluna oli viranomaisten kyvyttömyys toimittaa päättyneelle tilikaudelle kohdistuvia autoveropäätöksiä siinä ajassa, että ne olisivat käytettävissä tilipäätöksen laatimiseksi 30.4.2022 mennessä. Autoveropäätösten toimitusajat ovat venyneet, ja koska ne vaikuttavat tilikauden tulokseen, olisi ne saatava käyttöön tilinpäätöstä laadittaessa. Kila katsoi tämän kirjanpitovelvollisesta riippumattoman syyn sellaiseksi, että se oikeuttaa tilinpäätöksen laatimisajan jatkamiseen, mutta 31.7.2022 asti ei Kila voi jatkoaikaa myöntää. Jatkoaika myönnettiin 30.6.2022 asti.

Asiantuntijana
Leena Rekola-Nieminen KLT, ekonomi, taloushallinnon kouluttaja, Tmi Leena Rekola-Nieminen
Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki