Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tiedot asunto-osakeyhtiössä (KILA 2019/1992)

Professori Jarmo Leppiniemi on toiminut kirjanpitolautakunnan (KILA) puheenjohtajana ja valtion tilintarkastuslautakunnan (VALA) jäsenenä.
28.5.2019
jarmo
Jarmo Leppiniemi

Kirjanpitolautakunnalta pyydettiin lausuntoa asunto-osakeyhtiön tietojen esittämisestä toimintakertomuksessa ja liitetiedoissa tilanteessa, jossa samoihin asiayhteyksiin liittyen on säädetty tietojen esittämisestä sekä toimintakertomuksessa että tilinpäätöksessä. Hakijan mukaan tietojen esittämisessä on kirjavuutta. Osa esittää kaikki vaaditut tiedot sekä toimintakertomuksessa että liitetietona. Osa esittää eri kohdissa edellytetyt tiedot siten, että ne esitetään yhdessä paikassa, esimerkiksi liitetiedoissa ja toimintakertomuksessa vain viitataan tietojen esittämiseen liitetiedoissa.

Hakija kysyy, onko mikrokokoisessa asunto-osakeyhtiössä sallittua viitata tietojen antamiseen toisaalla (tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa) ja jos on, niin missä tapauksissa. Kyse on asiakokonaisuuksista, joiden osalta tiedon esittämisvaatimuksia on sekä liitetietojen että toimintakertomuksen osalta. Onko sellaisia tilanteita, joissa sama tieto on esitettävä sekä toimintakertomuksessa että tilinpäätöksessä ja joihin viittauskäytäntö ei näin ollen sovellu?

Kirjanpitolautakunta viittasi lausunnossaan antamaansa asunto-osakeyhtiöyleisohjeeseen 1.2.2017. Mikrokokoisen asunto-osakeyhtiön ei edellytetä esittävän tilinpäätöksessään muita tietoja kuin pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista PMA-asetuksen 1 ja 4 luvussa edellytetyt tiedot (PMA 1:3.2 §; mikroyrityksen tilinpäätös täyttää tällöin oikean ja riittävän kuvan vaatimuksen KPL 3:2 §:ssä tarkoitetulla tavalla). Yleisohjeessa todetaan (kohta 5.4.2):

”Lähtökohtaisesti niin liitetietojen kuin toimintakertomuksen tulee kummankin täyttää itsenäisesti – omina kokonaisuuksinaan – niiltä laissa ja muissa säännöksissä edellytetyt tietovaatimukset. Siltä osin kuin tietovaatimukset toimintakertomukselle ja liitetiedoille eivät ole täysin yhdenmukaiset, tulee toimintakertomustietojen ohella ilmoittaa liitetietona asiaa koskevat muut seikat, joita edellytetään kirjanpitolainsäädännössä.

Toisaalta kirjanpitolautakunta korostaa, ettei kirjanpitosäädäntö salli liitetietona pakollisesti esitettävän seikan siirtämistä toimintakertomuksessa kerrottavaksi. Tämä seuraa edellä todetusta lähtökohdasta, että niin tilinpäätöksen kuin toimintakertomuksen tulee kummankin erikseen täyttää niiltä säädösperusteisesti edellytetyt tietovaatimukset.”

Kirjanpitolautakunta korosti, ettei kirjanpitolainsäädännössä sallita liitetietona pakollisesti esitettävän seikan siirtämistä toimintakertomuksessa kerrottavaksi.

Kirjanpitolautakunta korosti, ettei kirjanpitolainsäädännössä sallita liitetietona pakollisesti esitettävän seikan siirtämistä toimintakertomuksessa kerrottavaksi. Oikean ja riittävän kuvan vaatimus (KPL 3:2.1 §) edellyttää tilinpäätöksen ja siihen sisältyvien liitetietojen muodostumista sellaiseksi itsenäiseksi kokonaisuudeksi, että yksinomaan sen sisällön perusteella voidaan arvioida tämän vaatimuksen täyttymistä.

Kun otetaan huomioon asunto-osakeyhtiön vuositilinpäätösasiakirjojen käyttäjän näkökulma, lautakunta pitää suositeltavana, että hakijan tarkoittamat tiedot esitetään erikseen kussakin asiakirjassa, jossa ne edellytetään. Tällöin niin toimintakertomuksen kuin tilinpäätöksen tietosisältö kattaa sellaisenaan lakisääteiset vaatimukset. Näin saavutettava selväpiirteisyys – yksittäistä tietoa ei tarvitse erikseen etsiä – on käyttäjille merkityksellistä. Lautakunta katsoo kuitenkin mahdolliseksi, että toimintakertomuksessa viitataan siinä esitettävän seikan sisältöä yksityiskohtaisemmin käsittelevään kohtaan tilinpäätöksen liitetiedoissa, mutta ei toisinpäin.

Ratkaisut: KilaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki