Työ­­oikeus­­koulu osa 6: Yhteis­toiminta ja työn­tekijöiden edustus työpaikalla

Työehtoja koskevan lainsäädännön ja kollektiivisten työehtosopimusten lisäksi työoikeuteen kuuluu erilaisia menettelysäädöksiä. Yhteistoimintaa koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää vuorovaikutusta työpaikalla. Se kuitenkin rajoittaa myös työnantajan liikkeenjohto-oikeuden käyttöä. Yhteistoiminnassa ja työpaikalla tapahtuvassa sopimisessa henkilöstön edustajien asema, toimivaltuudet ja valinta perustuvat joko lakiin tai työehtosopimusten määräyksiin.
6.5.2024 Albert Mäkelä Kuva iStock

Työpaikan yhteistoiminta pitää laajasti määriteltynä sisällään kaikenlaisen työnantajan ja työntekijöiden vuorovaikutuksen ja yhteisen kehittämistoiminnan. Työlainsäädännön näkökulmasta yhteistoiminnassa on kuitenkin kysymys sellaisten lakisääteisten velvoitteiden noudattamista, joiden tarkoituksena on varmistaa työntekijöiden tiedonsaanti työnantajan päätösvaltaan kuuluvista asioista, ja osallistua niiden toteuttamiseen.

Yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja henkilöstö. Asiat käsitellään yleensä työnantajan ja henkilöstön edustajan kesken. Henkilöstön edustajalla onkin keskeinen rooli erityisesti yhteistoimintamenettelyissä, vaikka hänen asemansa ja tehtävänsä voivat olla myös laajemmat.

Keskeisin yhteistoimintaa koskeva säädös on yhteistoimintalaki. Työsuojelua koskeva yhteistoiminta puolestaan perustuu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (ns. työsuojelun valvontalaki). Myös työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa ja työntekijöitä yhteistoimintaan työturvallisuuden parantamiseksi. Työpaikalla sovellettavaan työehtosopimukseen voi myös sisältyä määräyksiä työpaikalla tapahtuvasta neuvottelusta ja yhteistoiminnasta.

YHTEISTOIMINTALAIN TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ TOIMINTAKULTTUURIA, JOSSA TYÖNANTAJA JA HENKILÖSTÖ KÄSITTELEVÄT TYÖPAIKAN ASIOITA YHTEISESTI.

Yhteistoimintalain kolme kokonaisuutta

Yhteistoimintalain tarkoituksena on edistää toimintakulttuuria, jossa työnantaja ja henkilöstö käsittelevät työpaikan asioita yhteisesti. Yhteistoimintalaki on menettelylaki. Siinä ei säädetä konkreettisista työehdoista tai siitä, miten työpaikan asiat on järjestettävä. Laissa säädetään siitä prosessista, jolla työnantajan on neuvoteltava työntekijöiden kanssa lakiin kuuluvista asioista. Se asettaa työnantajalle velvollisuuksia, joiden tarkka noudattaminen on tarpeen.

Yhteistoimintalakia sovelletaan kaikkiin taloudellista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja yhteisöihin, joiden työntekijämäärä on säännöllisesti vähintään 20. Työntekijämäärä lasketaan siten, että säännöllisesti työskentelevinä työntekijöinä ei pidetä vain tilapäisiä ja esimerkiksi kausiluontoisesti työskenteleviä työntekijöitä. Myöskään vuokratyöntekijöitä ei oteta laskennassa huomioon. Sen sijaan esimerkiksi perhevapaalla olevat työntekijät huomioidaan.

Yhteistoimintalaki rakentuu kolmesta kokonaisuudesta. Jatkuvan vuoropuhelun tavoitteena on parantaa työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta työpaikan kehittämiseksi. Toisen kokonaisuuden muodostavat muutosneuvotteluja koskevat säännökset. Kolmanneksi yhteistoimintalaissa säädetään henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa.

Jatkuvan vuoropuhelun velvoite

Yhteistoimintalaki edellyttää työnantajan ja henkilöstön edustajan käyvän säännönmukaista vuoropuhelua. Jatkuvan vuoropuhelun puitteet luodaan lainsäädännöllä. Työpaikoilla voidaan kuitenkin sopia varsin laajasti vuoropuhelun toteuttamistavoista. Käytännön organisointi jää siten työpaikoilla päätettäväksi.

Jatkuvan vuoropuhelun kokouksia on järjestettävä vähintään neljännesvuosittain, jolleivät työnantaja ja henkilöstön edustaja toisin sovi. Jos työntekijöitä on alle 30, kokouksia voi olla kaksi vuodessa. Jatkuvassa vuoropuhelussa on käsiteltävä muun muassa yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitysnäkymiä, työpaikan sääntöjä ja käytäntöjä, henkilöstön rakennetta, osaamistarpeita ja työhyvinvointia. Jatkuvan vuoropuhelun velvoite ei rajoita työnantajan liikkeenjohtovaltaa, joten työnantaja voi tehdä päätökset vuoropuhelussa käsitellyistä asioista.

Vuoropuhelua ei tarvitse käydä erikseen ennen liiketoimintapäätösten tekemistä. Joissain tilanteissa voi jopa olla tarkoituksenmukaisempaa käsitellä päätöksen vaikutuksia työntekijöiden kanssa vasta sitten, kun päätös on jo tehty. Esimerkiksi tietyn liiketoimintapäätöksen vaikutukset työntekijöiden osaamistarpeisiin voivat tulla esiin vasta päätöksen tekemisen jälkeen, jolloin osaamistarpeet tulevat käsiteltäväksi jatkuvassa vuoropuhelussa vasta myöhemmin.

TYÖNANTAJAN ON KÄYTÄVÄ MUUTOSNEUVOTTELUT ENNEN KUIN SE VOI TEHDÄ PÄÄTÖKSEN TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ.

Muutosneuvottelut

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut on käynnistettävä, kun työnantaja harkitsee työntekijöiden irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista. Muutosneuvottelut on käytävä myös silloin, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, joilla voi olla muita olennaisia henkilöstövaikutuksia kuin työvoiman vähentämistä. Arkikielessä yt-neuvotteluilla tarkoitetaan useimmiten työvoiman vähentämistä koskevia muutosneuvotteluja.

Työnantajan on käytävä muutosneuvottelut ennen kuin se voi tehdä päätöksen toteutettavista toimenpiteistä. Ennen muutosneuvottelujen aloittamista työnantajan on annettava henkilöstön edustajille kirjallinen neuvotteluesitys. Siinä on määriteltävä pääkohdittain, mitä neuvottelut koskevat ja kuinka laajoja toimenpiteitä työnantaja harkitsee.

Muutosneuvotteluissa on käsiteltävä henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden perusteita, vaikutuksia ja vaihtoehtoja. Muutosneuvottelujen kesto ja osin myös sisältö eroaa sen mukaan, onko muutosneuvottelujen kohteena työvoiman käytön vähentäminen vai sellaiset olennaisia henkilöstövaikutuksia sisältävät toimenpiteet, jotka eivät johda työvoiman käytön vähentämiseen. Jos muutosneuvottelut eivät koske työvoiman käytön vähentämistä, lakiin ei sisälly ajallista neuvotteluvelvoitetta. Tällöin yksikin neuvottelutilaisuus voi riittää velvoitteen täyttymiseen.

Työvoiman käytön vähentämistä koskevia muutosneuvotteluja on käytävä pääsääntöisesti kuuden viikon ajan. Usein neuvotteluihin riittää 14 päivän aika. Näin on silloin, kun työnantajan suunnittelemat toimenpiteet kohdistuvat alle 10 työntekijään, neuvottelut koskevat lomauttamista enintään 90 päiväksi, tai työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on alle 30. Neuvotteluvelvoitteen kestosta voidaan myös sopia toisin neuvottelujen alettua.

Hallintoedustus

Yhteistoimintalaissa säädetään myös henkilöstön edustuksesta työnantajan hallinnossa. Hallintoedustusta koskevia säännöksiä sovelletaan suomalaisiin osakeyhtiöihin, osuuskuntiin, muihin taloudellisiin yhdistyksiin, vakuutusyhtiöihin sekä pankkeihin, joissa työskentelee vähintään 150 työntekijää.

Hallintoedustus toteutetaan ensisijaisesti sopimusperusteisesti. Jos sopimusta ei saada aikaan, henkilöstön edustus toteutetaan henkilöstön vaatimuksesta laissa säädetyn mukaisesti. Tällöin työnantaja valitsee, missä toimielimessä hallintoedustus toteutetaan. Se voi olla esimerkiksi yhtiön hallitus, hallintoneuvosto tai johtoryhmä.

Yhteistoimintalain lisäksi henkilöstöedustuksesta ja yhteistoiminnasta säädetään myös niin sanotussa konserniyhteistoimintalaissa (laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä). Se sisältää säännökset sekä kotimaisessa että eurooppalaisessa konsernissa tapahtuvasta yhteistoiminnasta. Lakia sovelletaan, kun konsernissa työskentelee Suomessa vähintään 500 työntekijää. Myös konserniyhteistoiminnassa yhteistyö järjestetään ensisijaisesti sopimuksin.

Työntekijöiden edustaminen

Asian luonteesta ja laajuudesta riippuen yhteistoiminta-asiat käsitellään joko yksittäisen työntekijän ja hänen esihenkilönsä tai työnantajan edustajan ja henkilöstöryhmän edustajan välillä. Useimmiten työntekijät ovat edustettuna henkilöstöryhmittäin. Jokaisella henkilöstöryhmällä on oikeus valita oma edustajansa yhteistoimintamenettelyihin.

Työntekijöiden edustajana yhteistoimintalain mukaisissa menettelyissä voi toimia työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies tai työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu. Jos käsiteltävä asia koskee työsuojelua, myös työsuojeluvaltuutettu voi toimia työntekijöiden edustaja.

Yhteistoimintalain mukaan työntekijät voivat valita edellä mainittujen edustajien sijaan myös yhteistoimintaedustajan. Yhteistoimintaedustaja voidaan valita myös esimerkiksi luottamusmiehen rinnalle, jos jonkin henkilöstöryhmän enemmistöllä ei ole oikeutta osallistua luottamusmiehen valintaan. Yhteistoimintaedustaja valitaan enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Yhteistoimintaedustajan edustusoikeus rajautuu vain yhteistoimintalaissa käsiteltäviin asioihin.

JOKAISELLA HENKILÖSTÖRYHMÄLLÄ ON OIKEUS VALITA OMA EDUSTAJANSA YHTEISTOIMINTAMENETTELYIHIN.

Luottamusmies ja luottamusvaltuutettu

Työntekijöiden edustaminen on keskeinen kysymys myös sovittaessa työpaikan asioista tai työehdoista paikallisesti. Pienillä työpaikoilla sopiminen voi tapahtua usein myös koko henkilöstön kesken, mutta suuremmilla työpaikoilla sopiminen edellyttää käytännössä henkilöstön edustajaa. Edustaja voi usein olla tarpeen myös erilaisissa erimielisyystilanteissa. Esimerkiksi irtisanomistilanteessa työntekijällä on häntä kuultaessa oikeus käyttää avustajaa. Avustajana toimii usein juuri henkilöstön edustaja.

Luottamusmies on työehtosopimukseen perustuva henkilöstön edustaja. Luottamusmiehen valinta ja tehtävien määrittely perustuu yksinomaan työehtosopimuksen määräyksiin, eikä laissa ole luottamusmiehen asemaa koskevia säännöksiä. Työehtosopimuksissa on sovittu myös luottamusmiehelle maksettavista korvauksista sekä luottamusmiestehtävän hoitamiseen vuoksi työstä vapauttamisesta.

Luottamusmies edustaa työntekijöitä erityisesti työehtosopimuksen soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä. Luottamusmiehellä ei kuitenkaan ole yleistä edustamisoikeutta kaikissa työpaikan tilanteissa tai kaikkiin työntekijöihin nähden. Luottamusmiehestä ei esimerkiksi tule automaattisesti työsuojeluvaltuutettua, vaikka sama henkilö voikin toimia molemmissa tehtävissä. Työsuojeluvaltuutetun valinta on tehtävä erikseen.

Luottamusmies on lähtökohtaisesti vain järjestäytyneiden työntekijöiden edustaja. Hänen valintaansa voivat yleensä osallistua vain kyseiseen ammattiliittoon kuuluvat työntekijät. Tämän vuoksi työsopimuslaissa on säädetty luottamusvaltuutetun valintaoikeudesta tilanteissa, joissa työntekijöitä ei edusta normaalisitovan työehtosopimuksen perusteella valittu luottamusmies.

Luottamusvaltuutettu on erityisesti järjestäytymättömien työntekijöiden edustaja. Työntekijät voivat työpaikalla kuitenkin työsopimuslain mukaan enemmistöpäätöksin valtuuttaa luottamusvaltuutetun edustamaan heitä valtuutuksessa määrätyissä työsuhteita ja työoloja koskevissa asioissa.

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun edustusoikeuden rajoista ja keskinäisestä suhteesta ei ole lainsäädäntöä, ja aiheeseen liittyy oikeudellisesti epäselviä kysymyksiä. Korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2017:29 mukaan luottamusvaltuutettu voidaan kuitenkin valita, vaikka työpaikalla olisi valittu luottamusmies. Luottamusvaltuutettu ja luottamusmies voivat toimia siten rinnakkain.

Työsuojelun yhteistoiminta

Työturvallisuutta, työkyvyn ylläpitoa ja työntekijöiden terveyttä koskevasta työsuojelun yhteistoiminnasta säädetään työsuojelun valvontalaissa. Työsuojelun yhteistoiminnan käsite on laaja, ja siihen voi kuulua niin työtä, työympäristöä kuin työyhteisöä koskevia asioita. Työsuojelun yhteistoiminnan järjestämisestä voidaan sopia varsin laajasti työnantajan ja henkilöstön kesken. Siitä on usein määräyksiä myös työehtosopimuksissa.

Työsuojelun yhteistoiminnassa työntekijöitä edustaa työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua on valittava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Työsuojeluvaltuutetun toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä sovita toisin ennen valintaa.

Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, työpaikalle on perustettava työsuojelutoimikunta. Myös sen toimikausi on kaksi vuotta. Työsuojelutoimikunnassa on vähintään neljä jäsentä siten, että yksi jäsen edustaa työnantajaa, kaksi jäsentä edustaa sitä työntekijä- tai toimihenkilöryhmää, joka on suurempi, ja yksi jäsen edustaa pienempää henkilöstöryhmää. Työsuojeluvaltuutettu on suoraan asemansa perusteella työsuojelutoimikunnan jäsen. Muut työntekijöiden edustajat valitaan samalla vaalimenettelyllä kuin työsuojeluvaltuutetut.

Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on käsitellä työntekijöiden turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn liittyviä asioita. Nämä työsuojelun yhteistoiminnan asiat kattavat esimerkiksi työpaikan toimintatapoja työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työkyvyn kehittämistä ja seurantaa. Lisäksi työsuojelun yhteistoiminnassa on käsiteltävä työterveyshuollon toimintaan liittyviä asioita.

 

Työoikeuskoulu

Tilisanomien työoikeuskoulun tarkoituksena on tarjota yleiskuva työoikeuden keskeisistä kysymyksistä.

Työoikeuskoulun osat ovat:

Osa I – Johdatus työoikeuteen

Osa II – Työsopimuslaki

Osa III – Työaikalaki

Osa IV – Vuosilomalaki

Osa V – Työehtosopimukset ja työehtosopimus-järjestelmä

Osa VI – Yhteistoiminta ja työntekijöiden edustus työpaikalla

Osa VII – Erityiskysymyksiä

Koulu päättyy aikanaan verkossa suoritettavaan lopputenttiin. Se ja koulun kaikki oppitunnit on koottuna tänne.

Työyhteisön kehittämissuunnitelma

Työyhteisön kehittämissuunnitelma laaditaan osana jatkuvaa vuoropuhelua yhteistyössä henkilöstön edustajan kanssa. Työyhteisön kehittämissuunnitelman vähimmäissisällöstä on säädetty yhteistoimintalaissa. Kehittämissuunnitelma voidaan kuitenkin laatia laajemmaksi, jolloin sitä voidaan hyödyntää sekä yhteistoiminnan että työnantajan HR-johtamisen perusdokumenttina.

Jos työpaikalle on laadittava tasa-arvolakiin ja yhdenvertaisuuslakiin perustuvat tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma, ne voidaan toteuttaa osana työyhteisön kehittämissuunnitelmaa. Vaikka velvollisuus laatia työyhteisön kehittämissuunnitelma on kertaluonteinen, suunnitelmaa on kuitenkin ylläpidettävä säännöllisesti. Suunnitelmaa on myös täydennettävä, jos työnantaja on irtisanonut työntekijöitä tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Kehittämissuunnitelmaa laadittaessa ja ylläpidettäessä on tarpeen mukaan kiinnitettävä huomiota esimerkiksi teknologisen kehityksen, investointien tai muiden työpaikan toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutuksiin työyhteisössä. Myös työntekijöiden työkykyyn ja elämäntilanteisiin liittyviin seikkoihin ja työyhteisön johtamiseen on kiinnitettävä huomiota.

Kehittämissuunnitelmaan on kirjattava:

1. Nykytila ja ennakoitavissa olevat kehityskulut, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön osaamistarpeisiin tai työhyvinvointiin.

2. Ne päämäärät ja toimenpiteet, joilla kehitetään ja ylläpidetään henkilöstön osaamista sekä edistetään henkilöstön työhyvinvointia.

3. Toimenpiteiden vastuunjako ja aikataulu.

4. Seurantamenettelyt.

5. Ulkopuolisen työvoiman käytön periaatteet.

Jatkuvan vuoropuhelun vuosikello ja henkilöstölle annettavat tiedot

Yhteistoimintalaki edellyttää työnantajan antavan henkilöstön edustajalle säännöllisin väliajoin tietoja yrityksen toiminnasta ja henkilöstöstä. Tiedonantovelvollisuus on jaettu kahteen osaan. Työnantajan on annettava osa tiedoista kahdesti vuodessa ja osa kerran vuodessa.

Kahdesti vuodessa annettavat tiedot:

1. Tiedot henkilöstömääristä liiketoimintayksiköittäin tai muulla vastaavalla tavalla jaoteltuna.

2. Tiedot määräaikaisissa tai osa-aikaisissa työsuhteissa työskentelevien työntekijöiden määristä.

3. Yhtenäinen selvitys yrityksen taloudellisesta tilasta. Selvityksestä on käytävä ilmi tuotannon, palvelu- tai muun toiminnan, työllisyyden, kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymät.

Vuosittain annettavat tiedot:

1. Tiedot henkilöstön edustajan edustamille työntekijöille maksetuista palkoista sellaisella tavalla, ettei niistä ilmene yksittäisen työntekijän palkkatietoja. Henkilöstön edustajan pyytäessä tiedot on annettava ammattiryhmittäin jaoteltuna.

2. Ulkopuolisen työvoiman käytön osalta tiedot työkohteista ja työtehtävistä sekä ajanjaksoista, jolloin ulkopuolista työvoimaa on käytetty, jos se on kuulunut tilaajavastuulain piiriin.

3. Tilinpäätös ja toimintakertomus, jos työnantajan on sellainen laadittava.

Henkilöstön edustajan irtisanomissuoja

Työsopimuslaissa on säädetty luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun korotetusta irtisanomissuojasta. Myös työsuojeluvaltuutettua ja yhteistoimintalain perusteella valittua yhteistoimintaedustajaa koskee sama korotettu irtisanomissuoja.

Henkilöstön edustaja on mahdollista irtisanoa henkilöön liittyvällä perusteella vain, jos hänen edustamiensa työntekijöiden enemmistö antaa suostumuksen irtisanomiseen. Tuotannollisella ja taloudellisella perusteella henkilöstön edustajan voi irtisanoa vain, jos hänen työnsä päättyy kokonaan, eikä työnantaja voi järjestää hänelle hänen ammattitaitoaan vastaavaa tai muutoin sopivaa työtä tai kouluttaa häntä muuhun työhön.

Vastaava sääntö koskee myös tilanteita, joissa irtisanominen perustuu yrityksen saneeraukseen tai konkurssiin. Jos työpaikan toiminta loppuu kokonaan, työntekijöiden edustaja on työntekijöistä se, joka viimeisenä sammuttaa valot.

Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun korotettu suoja käy ilmi myös työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä maksettavasta korvauksesta. Jos luottamusmies tai luottamusvaltuutettu on irtisanottu laittomasti, työnantajan maksettavaksi tulevan korvauksen enimmäismäärä on 30 kuukauden palkka. Muiden työntekijöiden kohdalla maksimikorvaus on 24 kuukauden palkka.

Asiantuntijana
Albert Mäkelä OTM, työoikeuden asiantuntija
TyöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki