CTA Paikka
CTA Paikka

Korotetut poistot vuosille 2020–2023

29.11.2021
Sirpa Koponen KLT, HT, Tilipalvelu Sirpa Koponen Oy

Irtainta omaisuutta koskevien korotettujen poistojen säännös tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Tätä verolainsäädännössä olevaa korotettujen poistojen poikkeusta ei kuitenkaan ole käsitykseni mukaan käytetty kovinkaan paljon. Yrityksiä koetellut poikkeuksellinen Covid-19-tilanne ei ole vaatinut lisäpoistoa. Säännöksessä oleva poiston palautus, silloin kun esine myydään ennen vuotta 2023, on vaikuttanut poistoharkintaan. 

Korotetut poistot on tuloveroja koskeva säännös

Korotetun poiston säännöstä sovelletaan verovuosina 2020–2023 toimitettavissa verotuksissa. Hyödykkeen hankinta on kuitenkin pitänyt tehdä vuosien 2020–2023 aikana. Poiston voi tehdä varhennettuna, mutta poiston kokonaismäärä ei nouse. Toimiala- tai yhtiömuotorajoitetta ei ole, ja esimerkiksi palvelujen tuottamista varten hankitun koneen korotettu poisto on mahdollinen. Vain elinkeinotoiminta ja maatilatalouden harjoittaminen ovat ehtoina. Koneen tai laitteen tulee olla uutena hankittu ja sen tulee olla otettuna käyttöön lain voimassaoloaikana. 

Laissa säädetään, että ”verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta”. Mikäli hankinta, johon huojennusta on käytetty, luovutetaan lain voimassa ollessa, tulee sen luovutusvoitto tai -tappio käsitellä kirjanpidossa ja verotuksessa luovutuksena. Lain viimeisen voimassaolovuoden jälkeen jäljellä olevat hankintamenot lisätään yrityksellä sen irtaimen käyttöomaisuuden menojäännökseen. 

Kirjanpitokäsittely

Korotettuja poistoja käytettäessä on käsiteltävä tähän järjestelmään otetut esineet pääkirjanpidossa tai kustannuslaskentajärjestelmässä erikseen, jotta niiden tapahtumia voidaan seurata ja että niiden poistojen ilmoittaminen veroilmoituksessa on mahdollista. Korotettujen poistojen käyttö on ilmoitettava liitetiedoissa, jotta tilinpäätös antaa lukijalle oikean kuvan tilinpäätöksestä.

Pien- ja mikroyritys voi käsitellä korotetun poiston joko menojäännösmenetelmää käyttäen tai suunnitelman ylittävinä poistoina eli poistoeromenetelmällä. Verohuojennuspoistojen käsittelytapaa valittaessa on syytä harkinta molempia vaihtoehtoja. Mikäli poisto on suuri, voi ulkopuolisille annettava niin sanottu julkinen tilinpäätös näyttää kovinkin erilaiselta tuon valinnan takia. Se voi vaikuttaa esimerkiksi rahoitus- ja avustusjärjestelyihin tai se voi näkyä vertailtaessa tilinpäätöstä muiden yritysten tilinpäätöksiin. 

Lue lisää:

Omaehtoinen lausunto verohuojennuspoistojen soveltuvuudesta suunnitelmapoistoiksi pien- tai mikroyrityksessä (KILA 2020/1999)

KLT, HT Sirpa Koponen: Korotetut poistot vuosille 2020–2023

Verohallinto: Koneiden ja laitteiden korotetut poistot verovuosina 2020–2023, 19.4.2021 

Aiheeseen liittyvää koulutusta:

Poistot kirjanpidossa ja verotuksessa, KLT, KTM Tuomas Tahvanainen  

Korotetut poistot, KLT, HT Sirpa Koponen  

Lyhyestä virsi kaunisUusimmat Artikkelit
Katso kaikki