Tilinpäätöksen laatiminen – lue tilintarkastajan vinkit

Tässä artikkelissa asiantuntija Riitta Laine Suomen Tilintarkastajista antaa arvokkaita vinkkejä tilinpäätöksen laatijalle. Hän keskittyy asioihin, joissa tyypillisimmin esiintyy virheitä. Osan vinkeistä on poimittu Suomen Tilintarkastajien julkaisemista, muiden tilintarkastajien kirjoittamista blogeista.
5.12.2017 Riitta Laine iStock

Lakisääteisen tilintarkastuksen viitekehyksen muodostavat tilintarkastuslaki, tilintarkastusstandardit ja hyvä tilintarkastustapa. Lakisääteisen tilintarkastuksen viitekehyksen muodostavat tilintarkastuslaki, tilintarkastusstandardit ja hyvä tilintarkastustapa. Lisäksi tilintarkastukseen vaikuttaa tilintarkastajan ammatillinen arvio siitä, mitkä ovat tilintarkastuksen kannalta suurimmat riskit kyseisessä toimeksiannossa. Jokainen tilintarkastus on yksilöllinen, mutta tietyt asiat ovat kuitenkin lähes aina tilintarkastajan mielenkiinnon kohteena.

Kommunikoi ja sovi hyvissä ajoin

Tilintarkastajan kanssa on hyvä kommunikoida jo tilikauden aikana, jotta tilintarkastuksessa vältyttäisiin yllätyksiltä. Myös tarkastuksen ajankohta kannattaa sopia ajoissa.

Moni tilintarkastaja lähettää etukäteen listan tarvitsemistaan raporteista ja muista dokumenteista, joista kaikki eivät välttämättä löydy talousosastolta. Tilintarkastusta tehostaa merkittävästi, jos koko pyydetty aineisto on koottu valmiiksi toivotussa muodossa (esimerkiksi Excel) ja jos tilintarkastajalla on pääsy sähköisessä muodossa olevaan aineistoon. Tilinpäätöksen laatijan on hyvä olla tavoitettavissa sovittuna päivänä.

Laadi tilinpäätös huolella ja ammattitaidolla

Tilinpäätös on kirjanpitäjän tekemän työn lopputuote. Se tulisi laatia huolella ja ammattitaidolla. Lukujen oikeellisuuden lisäksi tilinpäätöksen laatijan kannattaa tarkistaa yhteisön yksilöivät tiedot, vuosiluvut, oikeinkirjoitus, laskukaavat, muotoilun selkeys ja kerrottujen laadintaperiaatteiden todenmukaisuus. Viimeistään nyt on myös hyvä varmistaa,

 1. ettei käytä asiakirjasta nimeä tasekirja
 2. mihin kirjanpitolain mukaiseen kokoluokkaan yhteisö kuuluu ja
 3. mitkä ovat kokoluokkaan kohdistuvat vaatimukset toimintakertomuksen, rahoituslaskelman, konsernitilinpäätöksen, liitetietojen ja muiden tilinpäätöksen yksityiskohtien suhteen.

Tilintarkastaja tarkastaa lisäksi, että tase-erittelyt ja liitetietotositteet on laadittu. Niiden tulisi olla selkeät ja riittävän yksityiskohtaiset, jotta niillä olisi informaatioarvoa ja niiden kirjausketju on todettavissa vaikeuksitta (niin sanottu audit trail).

Arvioi tilinpäätöstä kokonaisuutena

Tilintarkastaja arvioi, antaako tarkastettava tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan yhteisön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätöksen laatijankin kannattaa välillä nostaa katseensa yksityiskohdista ja arvioida tilinpäätöstä kokonaisuutena:

Ovatko luvut loogisia edelliseen tilikauteen ja toisiinsa verrattuna?

Meneekö tase tasan? Onko oma pääoma hupenemassa? Täsmääkö varaston muutos tuloslaskelmalla taseen vaihto-omaisuuden muutokseen? Täsmääkö tuloslaskelman tulos omaan pääomaan ja juokseeko oma pääoma? Ovatko henkilösivukulut loogiset suhteessa palkkoihin? Antaako tilinpäätös realistisen kuvan?

Tilintarkastaja arvioi näitä asioita ja laskee erilaisia tunnuslukuja tilinpäätöslukujen pohjalta, kun hän arvioi tilinpäätöksen antamaa kuvaa ja toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä. Vaikka niin sanottu suojasatamasäännös vähentää mikroyritysten liitetietovaatimuksia, voi tilintarkastaja ehdottaa liitetietojen lisäämistä, jos hän näkee sen tarpeelliseksi.

Auta johtoa omaisuuserien arvioimisessa

Yksi kirjanpidon periaatteista on, että omaisuuserät on arvostettu oikein tilinpäätöksessä. Vastuu arvostuksesta kuuluu johdolle, mutta johto saattaa tarvita tilinpäätöksen laatijan apua sekä ymmärtääkseen vastuunsa että tehdäkseen arvioita.

Arvioitava olisi muun muassa aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden jäljellä olevia poistoaikoja, liikearvon tulontuottokykyä, sijoitusten ja tytäryhtiösaamisten arvoa, vaihto-omaisuuden ikää, kuntoa ja kiertoa sekä myyntisaamisten kuranttiutta. Jos johto epäilee omaisuuserän olevan kirjanpidossa yliarvossa tai jos yhteisön toiminnassa tai toimintaympäristössä on tapahtunut isoja muutoksia, kannattaa arvostuspäätöksiä tukemaan laatia laskelmat ja perustelut.

Tilintarkastaja keskittyy olennaiseen

Tilintarkastaja käy läpi koko tilinpäätöksen ja hankkii kohtuullisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätöksessä kokonaisuutena ole olennaista virheellisyyttä. Tilintarkastaja ei tarkasta kaikkia vientejä, vaan ainoastaan osan tositteista. Lisäksi hän voi tarkastaa tositteista muotoseikat, taustalaskelmat ja hyväksynnät. Tositesisällön tulisi olla asianmukainen ja kirjausperusteiden sekä kirjausketjun todennettavissa.

Tilintarkastaja kiinnittää huomiota myös seuraaviin asioihin, joissa on usein puutteita:

 • pankkivahvistukset ja pankkitilien käyttöoikeustiedot
 • lähipiiriliiketoimien asianmukaisuus ja niihin liittyvät liitetiedot
 • meneillään olevien riitojen ja oikeudenkäyntien lopputuleman realistinen arvioiminen ja esittäminen pakollisena varauksena ja/tai vastuuna
 • pääomalainojen koron käsitteleminen
 • lainojen erityisehtojen huomioiminen
 • tuloslaskelman palkkojen täsmäyttäminen palkkakirjanpitoon ja erilaisiin vuosi-ilmoituksiin
 • tarpeettoman laajat käyttöoikeudet tietojärjestelmiin
 • riittämätön työtehtävien eriyttäminen ja kulujen hyväksymiskäytännöt
 • poikkeuksellisten tilikauden aikaisten ja tilikauden päättymisen jälkeisten tapahtumien kirjanpidollinen käsittely ja niihin liittyvät liitetiedot
 • laskelma jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrästä
 • oman pääoman riittävyys, sen seuranta ja toiminnan jatkuvuuden arvioiminen sekä niihin liittyvät liitetiedot.

Huomaa myös muutos allekirjoituksessa

Tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastaja antaa lain nojalla tilinpäätösmerkinnän, joka on vakiomuotoinen: ”Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus”. Tilintarkastaja vastaa yleensä itse siitä, että hänen allekirjoituksensa muoto on oikea. Allekirjoituksen yhteyteen valmiiksi kirjoitettu HT-yhteisö tai KHT-yhteisö tulisi kuitenkin viimeistään nyt oikaista muotoon Tilintarkastusyhteisö.

Asiantuntijana
Riitta Laine asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry
KirjanpitoUusimmat Artikkelit
Katso kaikki