CTA Paikka
CTA Paikka

Yhtiömiehen vastuu ja tulovero?

18.1.2018
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Asiakkaanamme on kommandiittiyhtiö, jonka ainoan vastuunalaisen yhtiömiehen osuus vaihtoi omistajaa. Yhtiöosuuden kauppakirjassa on sopimusehto, jonka mukaan aiempi omistaja vastaa hänen omistusajaltaan määrättävistä veroista.

Omistajanvaihdoksen jälkeen yhtiöön tehtiin verotarkastus. Tarkastuksessa ilmeni virheitä, jotka olivat syntyneet aiemman omistajan omistusaikana. Verotarkastuksen perusteella yhtiölle määrättiin maksettavaksi lisää arvonlisäveroa. Voivatko yhtiö ja sen uusi yhtiömies vedota tähän nimenomaiseen sopimusehtoon Verohallintoon nähden ja edellyttää, että se asettaa aiemman yhtiömiehen vastuuseen hänen omistusaikanaan syntyneiden virheiden vuoksi määrätyistä arvonlisäverosta?

Mikä on vastuuasema, jos aiempi yhtiömies ei ole maksanut hänelle yhtiön tulo-osuuden perusteella määrättyjä tuloveroja? Onko yhtiö vastuussa näistä yhtiömiehen tuloveroista ja voiko verovastuu kanavoitua myös uudelle vastuunalaiselle yhtiömiehelle, jolloin verot tulisivat hänen maksettavakseen?

Arvonlisäveron osalta verovastuusta säädetään arvonlisäverolaissa. Verovastuusäännökset on kirjoitettu lain 148 pykälään. Arvonlisävero määrätään henkilöyhtiön – avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön – ja sen vastuunalaisten yhtiömiesten yhteisvastuullisesti maksettavaksi ja he myös yhdessä vastaavat verosta. Mainitun säännöksen 4 momentin mukaan verovastuu alkaa sen kuukauden alusta, jonka aikana vastuunalainen yhtiömies liittyy yhtiöön ja päättyy sen kuukauden lopussa, jonka kuluessa hän eroaa yhtiöstä.

Kun henkilö liittyy yhtiöön sen vastuunalaiseksi yhtiömieheksi, hän ottaa vastuun kaikista niistä veroista, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen liittymishetkeä tai jotka syntyvät liittymishetken jälkeen hänen yhtiömiesaikanaan. Vastuu näistä veroista jatkuu, vaikka yhtiömies eroaisi yhtiöstä. Yhtiömies ei ole vastuussa kuitenkaan niistä veroista, joiden suorittamisvelvollisuus syntyy hänen yhtiöstä eroamisensa jälkeen.
Kun sovelletaan säännöksiä tähän tapaukseen, niin aiempi vastuunalainen yhtiömies on siis vastuussa veroista, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt hänen yhtiömiesaikanaan. Myös uudella vastuunalaisella yhtiömiehellä on verovastuu, sillä vastuu kattaa myös ne verot, joiden suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen hänen yhtiömieskautensa alkua.

Arvonlisäverolain 148 § 5 momentin mukaan verosta vastuussa olevat henkilöt merkitään Verohallinnon päätöksiin.

Sopimusehdon merkitys arvonlisäverovastuuseen

Uusi yhtiömies ei voi kauppakirjaan otettavalla ehdolla vapauttaa itseään verovastuusta Verohallintoa sitovalla tavalla. Uusi yhtiömies on suoraan lain nojalla (AVL 148 §) vastuussa yhtiölle määrätyistä arvonlisäveroista, vaikka niiden suorittamisvelvollisuus olisi syntynyt ennen hänen yhtiömieskautensa alkua. Yhtiö ja sen uusi yhtiömies eivät siis voi vaatia Verohallintoa vapauttamaan heitä verovastuusta sopimukseen viitaten.

Sen sijaan yhtiö ja uusi yhtiömies voivat vedota kaupan ehtoon yhtiöosuuden myyjää kohtaan ja vaatia myyjältä maksusuoritusta niistä myyjän omistusaikana syntyneiden virheiden vuoksi määrätyistä veroista, jotka yhtiö tai uusi yhtiömies ovat maksaneet. Mikäli myyjä kiistää vaatimuksen, ostajalle ja yhtiölle jää vaihtoehdoksi kanteen nostaminen myyjää kohtaan ja velkomustuomion hankkiminen ulosottoperusteeksi.

Verovastuu yhtiön tulo-osuuden perustella määrättävästä tuloverosta

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö ovat tuloverotuksessa niin sanottuja laskentasubjekteja. Yhtiölle vahvistetaan elinkeinotoiminnan tulos, joka jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona heidän osuuksiensa mukaisessa suhteessa. Veroa ei siis määrätä yhtiön vaan sen yhtiömiesten maksettavaksi. Verotusmenettelylain 52 pykälän 1 momentin 1-kohdan mukaan yhtiömiesten tavoin myös yhtiö on vastuussa yhtiömiehille määrätyistä tuloveroista. Mikäli veroa ei saada perittyä yhtiömieheltä, perintätoimet kohdennetaan yhtiöön.

Veronkantolain 56 pykälän 1 momentin 2-kohdassa puolestaan kerrotaan, että kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiöltä kannettavasta verosta kuin omastaan. Veronkantolain 2 pykälän 1 momentin 1-kohdan mukaan verolla tarkoitetaan veroja, maksuja ja muita suorituksia, jotka Verohallinto kantaa ja tilittää.
Onko yhtiön määrääminen vastuuseen yhtiömiehen tuloverosta ja veron periminen yhtiöltä tällainen laissa tarkoitettu muu suoritus? Mikäli yhtiömiehelle määrättyä tuloveroa ei saada perittyä yhtiöltäkään, voiko vastuu siis kanavoitua yhtiön kautta toiselle yhtiömiehelle ja vero tulla hänen maksettavakseen veronkantolain 56 pykälän 1 momentin 2-kohdan nojalla.

Tällainen verovastuun kanavoituminen yhtiömieheltä yhtiölle ja edelleen toiselle yhtiömiehelle lienee poissuljettua. Professori Matti Myrskyn mukaan verovastuusäännöksiä tulee tulkita supistavasti ja verovastuun perusta pitää olla laissa selvästi määrätty. Näillä perusteilla hän arvioi Tilisanomissa 3/2010 julkaistussa artikkelissa, että kanavoitumista ei pitäisi tapahtua. Tähän arvioon on helppo yhtyä. Yhtiö voi siis joutua vastuuseen yhtiömiehen tuloverosta, mutta verovastuun ei pitäisi siirtyä toiselle yhtiömiehelle. Tosin hallintotuomioistuimen päätöstä tai Verohallinnon linjausta tällaisesta verovastuun kanavoitumisesta ei ole, joten riski vastuuseen joutumisesta ei ole täysin poissuljettu.

Mikäli yhtiöltä peritään myyjälle yhtiön tulo-osuudesta määrätty tulovero, ostaja ja yhtiö voivat vedota kauppakirjan ehtoon myyjää kohtaan. Kyse on myyjän yhtiömieskauden aikaisesta tuloverosta, josta hän kauppakirjan ehtojen mukaan on vastuussa. Viimekädessä kauppakirjan ehtoon pitää vedota kanneteitse, mikäli yhtiö ja ostaja eivät muutoin saa suoritusta myyjältä.

 

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

 
Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki