Työterveyssopimuksen maksut yhtiön tuloverotuksessa

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.
Markku Ojalan erikoisalana on erityisesti yritysverotuksen substanssi- ja menettelykysymykset.
7.6.2021
markku
Markku Ojala johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

Osakeyhtiön omistajayrittäjä sekä samalla yrityksen ainoa osakkeenomistaja ja työntekijä on tehnyt lääkärikeskuksen kanssa vapaaehtoisen työterveyssopimuksen, joka kattaa myös hammashoidon. Ovatko työterveyssopimuksen maksut myös tältä osin vähennyskelpoisia yhtiön tuloverotuksessa? Entä syntyykö omistajayrittäjälle palkaksi katsottavaa veronalaista tuloa, kun yhtiö on maksanut hammashoidosta aiheutuneita menoja?

Vastaus:

Osakeyhtiö voi tarjota ainoalle osakkeenomistajalleen ja työntekijälle verovapaana pidettäviä henkilökuntaetuja. Tämä ei sinänsä ole esteenä edun verovapaudelle, jos henkilökuntaetujen verovapauden yleiset edellytykset täyttyvät.

Verovapaista henkilökuntaeduista ja verovapauden edellytyksistä kerrotaan tuloverolain 69 pykälän säännöksissä. Säännöksen mukaan etu työnantajan järjestämästä terveydenhuollosta on verovapaa etu saajalleen. Edun pitää siis olla työnantajan järjestämää eikä verovapaus kata esimerkiksi niitä tilanteita, joissa työnantaja korvaa työntekijän itse maksamia terveydenhuollon tai sairauden kustannuksia. Edellytyksenä edun verovapaudelle niin terveydenhuollon kuin vaikkapa harrastustoiminnan järjestämiseksi on se, että annettua etua on pidettävä luonteeltaan tavanomaisena ja määrältään kohtuullisena. Raha puhuu tässäkin arvioinnissa, sillä Verohallinnon ohjeen (Henkilökuntaedut verotuksessa) mukaan arvioinnin lähtökohtana on edun raha-arvo eli edun järjestämisestä työnantajalle aiheutuneet kustannukset tai työntekijälle syntyneen säästön määrä. Toki edun sisällön tavanomaisuuttakin punnitaan, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö työnantaja voisi esimerkiksi tarjota uusia virkistystoiminnan muotoja henkilökunnalleen, vaikka muut työantajat eivät tällaista toimintaa vielä ehkä yleisesti järjestäisikään.

Mikäli edun tavanomaisuuden ja kohtuullisuuden edellytys täyttyy, vapaaehtoiseen terveydenhuoltoon kuuluvan hammashoidon kustannuksia voidaan Verohallinnon ohjeen mukaan pitää verovapaana henkilökuntaetuna ja yhtiölle vähennyskelpoisena kuluna. Etu on verovapaa, vaikka Kansaneläkelaitos (Kela) ei maksaisikaan näistä kustannuksista korvausta.

Tavanomaisena ja kohtuullisena hammashoitona pidetään muun muassa hampaiden tarkastuksia, paikkauksia ja hammaskiven poistoa. Muu kuin terveyden- ja sairaanhoitoon kuuluva hammashoito, kuten ns. esteettinen hammashoito on kuitenkin kokonaan veronalainen etu.

Tavanomaisen ja kohtuullisuuden rajat saattavat ylittyä, jos omistajayrittäjä nostaa yhtiöstä palkkaa epätavallisen vähän ja samalla hänellä on hyvin paljon erilaisia verovapaita etuja. Palkan ja etujen yhteismäärän suhteeseen kannattaa siis kiinnittää huomiota.

Markkinoilla on myös erilaisia sairaus­kuluvakuutuksia ja myös hammasvakuutuksia (kts. Keskusverolautakunnan ratkaisu 43/2019), jotka voivat olla vero­vapaita. Sairauskuluvakuutusten verovapaudesta voit lukea lisää esimerkiksi Tilisanomien numerossa 6/2020 julkaistusta OTL, KTL Janne Myllymäen artikkelista.

On syytä huomata, että se, mitä edellä on kerrottu osakeyhtiön omistajayrittäjän yhtiöstä saamien etujen verokohtelusta, ei päde toiminimiyrittäjän tuloverotuksessa. Toiminimiyrittäjä (yksityinen liikkeen- tai ammatinharjoittaja) voi vähentää elinkeinotoiminnan tuloista oman työterveyshuoltonsa kustannukset, kun ne kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuoltoon. Koska Kela ei korvaa työterveyshuoltona hammashoidon kustannuksia, Verohallinnon ohjeen (Yrittäjän työterveyshuollon kustannukset verotuksessa) mukaan toiminimiyrittäjä ei voi miltään osin vähentää hammashoidon kustannuksia elinkeinotulon verotuksessa.

Taloushallintoliiton jäsenet saavat jäsenetuna neuvontaa kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Tilitoimistossa-lehdessä julkaistaan neuvontaan tulleita kysymyksiä ja niihin annettuja vastauksia. Kysymykset voi toimittaa sähköpostilla: asiantuntijat@taloushallintoliitto.fi.

Kysy verotuksestaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki