Vuokratyö-direktiivi paransi työntekijöiden asemaa

Yhdenvertainen kohtelu keskiössä.
15.5.2012

Merru Tuliara toimitusjohtaja, Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL

Henkilöstöpalveluyritysten ja niiden asiakasyritysten välillä ei puhuta enää pelkästä asiakassuhteesta, vaan kyse on usein strategisesta kumppanuudesta. Henkilöstöpalveluyritys on rekrytoinnin asiantuntija, joka tarjoaa nopean ja asiantuntevan ratkaisun työvoimavajeeseen.

Yritysten haastavat kilpailutilanteet ja globalisaatio sekä toisaalta työntekijöiden vaihtelevat uratoiveet ja elämäntilanteet edellyttävät yrityksiltä mukautumiskykyä. Perhevapaat ovat pidentyneet ja työntekijät hyödyntävät vuorottelu- ja opintovapaita sekä muita vapaita entistä enemmän. Yrityksissä on entistä suuremmat kausi- ja sesonkivaihtelut eikä tavaraa tehdä enää niin paljon varastoon kuin ennen. Kaikki nämä tekijät lisäävät tilapäisen työvoiman tarvetta. Henkilöstöpalveluyritysten tarjoama toimintamalli on yksi ratkaisu näihin haasteisiin.

Tilapäisillä työntekijöillä saadaan nopeasti apu sijaisuuksien hoitamiseen sekä asiantuntijatehtäviin ja projektitöihin, joihin yrityksellä ei esimerkiksi aikapulan vuoksi ole resursseja saada osaajia. Vuokratyöntekijöiden avulla voidaan vähentää ylitöiden tarvetta ja edesauttaa vakituisen henkilöstön työssä jaksamista.

Myös taloushallinnon alalla on totuttu käyttämään vuokratyövoimaa. Hyvistä ammattitaitoisista taloushallinnon ammattilaista on jo pitkään ollut kova kilpailu. Kumppanuus henkilöstöpalveluyrityksen kanssa nähdään toimivana ja kilpailukykyä kasvattavana ratkaisuna.Direktiivi parantaa työntekijöiden yhdenvertaisuuttaTyöntekijät ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä vuokratyöhön, jopa 87 prosenttia suosittelee vuokratyön tekemistä tuttavilleen. Jotta työntekijät olisivat jatkossakin tyytyväisiä, on tärkeää, että vuokratyöntekijöitä kohdellaan työpaikoilla yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti suhteessa muihin työntekijöihin.
Työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun on tämän vuoden alkupuolella implementoitu vuokratyödirektiivi tuonut parannusta. Implementoinnin myötä työsopimuslakiin ja lakiin lähetetyistä työntekijöistä tehtiin joitakin muutoksia mm. avoimista työpaikoista tiedottamiseen, palvelujen tarjoamiseen sekä työehtojen määräytymiseen.

Monissa yrityksissä on tapana tiedottaa avoimista työpaikoista omalle henkilöstölle ennen kuin paikka laitetaan julkiseen hakuun. Jatkossa yritysten on ilmoitettava avoimista työpaikoista myös vuokratyöntekijöille. Näin vuokratyöntekijöille tarjoutuu mahdollisuus hakea työpaikkaa myös ns. sisäisissä rekrytoinneissa.

Vuokratyöntekijöille on annettava myös mahdollisuus samoihin palveluihin kuin käyttäjäyrityksen henkilöstöllä on oikeus, kuten oikeus käyttää lounasravintolan palveluita tai yrityksen harrastetiloja. Etujen ei kuitenkaan tarvitse olla ilmaisia eikä niistä mahdollisesti perittävän hinnan tarvitse olla sama kuin käyttäjäyrityksen henkilöstölle.

Jos vuokratyöntekijän työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta, työntekijän palkkaa, työaikaa ja vuosilomia koskevien ehtojen on oltava vähintään käyttäjäyritystä sitovien ja siellä yleisesti sovellettavien sopimusten tai käytäntöjen mukaiset. Tällöin saattaa esimerkiksi vuokratyötä käyttävää yritystä sitova palkkausjärjestelmä tulla sovellettavaksi myös vuokratyöntekijän palkkaan.

Ulkomailta Suomeen tulevan vuokratyöntekijän työsuhteen vähimmäisehdot määräytyvät jatkossa samalla tavalla kuin Suomesta palkatun vuokratyöntekijän.Auktorisoidusta yrityksestä luotettava kumppaniAmmattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö on monen yrityksen tärkein voimavara. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää, millaisen yrityksen saa kumppaniksi, kun työvoimaa tarvitaan tilapäisesti tai pysyvästi.

Tehokas yhteispeli ja jouston mahdollisuus edellyttävät selkeitä pelisääntöjä. Alan yritykset ovatkin panostaneet vahvasti yhteisten pelisääntöjen vakiinnuttamiseen.

Auktorisoidut henkilöstöpalveluyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan alan yhteisiä pelisääntöjä. Valitsemalla auktorisoidun yrityksen yhteistyökumppaniksi yritys voi varmistua siitä, että vuokratun työntekijän palkkaus- ja muut ehdot ovat lain mukaisia.

Henkilöstöpalveluala on huomattava työllistäjä

Henkilöstöpalveluyritysten tuomat työmahdollisuudet antavat useille työntekijöille portin työelämään ja sitä kautta mahdollisuuden osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Turhien työttömyysjaksojen karsiminen vähentää yhteiskunnan kustannuksia ja sosiaalisia ongelmia.

Vaikka vuokratyön osuus Suomessa onkin vielä pieni, sen työllistävä vaikutus on kiistaton. Työllistämisen nopeudessa henkilöstöpalveluyritysten kanssa on vaikea kilpailla. Myös taantumassa vuokratyöntekijät työllistyvät jopa päivässä, suurin osa kahden viikon kuluessa. Koska suurin osa vuokratyöntekijöistä on alle 35-vuotiaita, tällä on erityisesti nuorten työllistymisen kannalta suuri merkitys.Suuntana laajemmat palvelukokonaisuudetVaikka perinteinen henkilöstövuokraus ja rekrytointi ovat alan tärkeimmät palvelumuodot, yritysten palvelutarjonta laajenee jatkossa kohti suurempia palvelukokonaisuuksia. Yhdysvalloissa henkilöstöpalveluyritykset mm. kilpailuttavat ja koordinoivat asiakasyrityksensä tukipalvelut kokonaisvaltaisesti. Alan yrityksiltä edellytetään jatkuvaa toimintatapojen arvioimista ja kehittämistä, jotta ne pystyvät vastaamaan työntekijöiden ja asiakasyritysten muuttuviin tarpeisiin.Tietoa henkilöstöpalvelualasta
1. Henkilöstöpalveluala on merkittävä työllistäjä ja suomalaisen hyvinvoinnin rakentaja. Vuonna 2011 henkilöstöpalveluyritykset mahdollistivat n. 30 000 henkilötyövuotta. Yhteensä ala toi töitä noin
100 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat.

2. Vuonna 2012 vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan lähes joka neljäs työntekijä sai töitä kolmessa päivässä henkilöstöpalveluyrityksen kautta. Reilulle kahdelle kolmasosalle työtä järjestyi alle kahdessa viikossa.

3. Vuoden 2011 lopulla 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyys oli noin 20 prosenttia. Henkilöstöpalvelualan työntekijöistä lähes puolet on alle 25-vuotiaita ja ala toimii monelle nuorelle porttina työelämään.

4. Henkilöstöpalvelualan yritysten menestyminen perustuu työntekijän hyvinvointiin ja osaamiseen. Alan yhteisesti sovittuja tiukkojakin pelisääntöjä noudattavat yritykset toimivat vastuullisesti.

5. Henkilöstöpalveluyritykset tekevät yhteistyötä yli järjestörajojen alan vastuullisuuden ja alan toimintaedellytysten takaamiseksi. Ala on sitoutunut toimimaan ja keskustelemaan aktiivisesti, jotta alaa voidaan kehittää edelleen. 

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki