Palvelusopimus ja osapuolen yhtiömuodon muutos

Kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, on välttämätöntä noudattaa asiaa koskevan lain säännöksiä, jotta henkilökohtaiset vastuut siirtyvät kirjanpidon ja verotuksen jatkuvuusperiaatteen mukaisesti.
16.5.2011

Heikki Toiviainen OTT, kauppaoikeuden dosentti, Yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, Vaasan juristikoulutus

Lain säännösten noudattaminen: identiteetin säilyminen

Avoimista yhtiöistä ja kommandiittiyhtiöistä annetun lain (29.4.1988/389) 8 luvun 3–5 ja 7 § sisältävät perussäännökset siitä, millä tavalla henkilöyhtiön – avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö – muuttaminen (yksityiseksi tai julkiseksi) osakeyhtiöksi on mahdollista yhtiön identiteetti säilyttämällä eli siten, että yhtiömuodon muutoksen yhteydessä henkilöyhtiön varat, velat, sitoumukset ja vastuut siirtyvät ns. yleisseuraantona perimyksen kaltaisesti osakeyhtiölle niiden kirjanpitoarvosta (ns. kirjanpidon jatkuvuusperiaate) ja ilman veroseuraamuksia (ns. verotuksen jatkuvuusperiaate).

Lain säännösten noudattaminen on välttämätöntä, jotta mainittu entisen henkilöyhtiön varojen ja velkojen sekä sen sopimusten, sitoumusten ja vastuiden yllä kuvatun kaltainen siirtyminen voisi tapahtua. Säännökset koskevat sekä avoimen yhtiön että kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi.

Päätös henkilöyhtiön muuttamisesta osakeyhtiöksi on tehtävä samalla tavalla kuin henkilöyhtiön yhtiösopimuksen muutos. Tämä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä, että kaikkien yhtiömiesten on oltava yksimielisiä muutoksesta. Kommandiittiyhtiössä vaaditaan siten myös jokaisen äänettömän yhtiömiehen suostumus muutokseen. Yhtiösopimuksessa voi olla määrätty sen tai yhtiömuodon muuttamisesta toisin, jolloin yhtiömuodon muuttaminen edellyttää yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla tehtyä päätöstä.

Mikäli päätös henkilöyhtiön muuttamisesta osakeyh-tiöksi voidaan yhtiösopimuksen mukaan tehdä enemmistöpäätöksenä, muutosta vastustavalla vähemmistöön jääneellä yhtiömiehellä on oikeus saada lunastus yhtiöosuudestaan. Lain hieman epäselvästä enemmistöpäätös-termistä huolimatta sitä lienee tulkittava niin, että kaikissa niissä tapauksissa, joissa muutos ei yhtiösopimuksen mukaan vaadi yksimielisyyttä, vähemmistöön jääneellä muutosta vastustavalla yhtiömiehellä on oikeus vaatia yhtiöosuutensa lunastamista. Lunastusvaatimus on esitettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut tiedon henkilöyhtiön osakeyhtiöksi muuttamista koskevasta päätöksestä.

Osakeyhtiöksi muuttuvan henkilöyhtiön osakkeenomistajiksi ei voi muutosvaiheessa tulla muita kuin henkilöyhtiön yhtiömiehiä. Toisaalta heidän kaikkien ei ole pakko tulla osakeyhtiön osakkaiksi.

Asiakirjat ja yhtiömuodon muutoksen voimaantulo

Yhtiömuodon muuttamisen yhteydessä on laadittava kaksi asiakirjaa. Ensinnäkin yhtiömuodon muuttamispäätöksestä on tehtävä asiakirja, jossa on mainittava kaikki osakkeenomistajat sekä kullekin tulevien osakkeiden määrä. Siinä on myös esitettävä selvitys osakeyhtiölle tulevasta omaisuudesta, sen arvosta ja riittävyydestä osakeyhtiön sidotun oman pääoman katteeksi samalla tavalla kuin apporttiomaisuudesta osakeyhtiön perustamisen yhteydessä laadittavassa perustamissopimuksessa. Asiakirja on päivättävä ja jokaisen yhtiömiehen, kommandiittiyhtiössä jokaisen vastuunalaisen yhtiömiehen, on allekirjoitettava se. Allekirjoitusvaatimus koskee myös niitä yhtiömiehiä, jotka eivät tule osakeyhtiön osakkeenomistajiksi.

Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on lisäksi hyväksyttävä osakeyhtiölain (21.7.2006/624) mukaisesti laadittu ja siinä yksityiselle tai julkiselle osakeyhtiölle määrätyt vaatimukset täyttävä (osakeyhtiön) yhtiöjärjestys. Se voi olla osa yhtiömuodon muuttamisesta laadittua asiakirjaa tai asiakirjan erillinen liite. Osakeyhtiön tilikausi on mainittava jommassa kummassa asiakirjassa.

Kun yhtiömuodon muuttamista koskeva asiakirja ja osakeyhtiön yhtiöjärjestys on laadittu ja ensiksi mainittu allekirjoitettu, osakeyhtiön osakkaiksi tulevien yhtiömiesten on toimitettava osakeyhtiön yhtiökokoukselle osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluvat vaalit, eli valittava ainakin ensimmäiset hallituksen jäsenet, ja jos (osake)yhtiöllä on lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan oltava yksi tai useita tilintarkastajia, myös heidät.

Tämän jälkeen avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten – niidenkin, jotka eivät tule osakeyhtiön osakkaiksi – on yhdessä osakeyhtiölle valitun hallituksen kanssa ilmoitettava yhtiömuodon muutos kaupparekisteriin. Ilmoituksen tekemisestä on soveltuvin osin voimassa se, mitä osakeyhtiön perusilmoituksen tekemisestä on säädetty, ja tämä on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiömuodon muuttamista koskevan asiakirjan allekirjoittamisesta. Ilmoituksen käsittelymaksu on tällä hetkellä 350 euroa. Yhtiö muuttuu osakeyhtiöksi, kun muutos merkitään kaupparekisteriin.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain mukaisesti toteutettu henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi säilyttää yhtiön identiteetin myös verotuksessa. Tämä merkitsee muun muassa sitä, että henkilöyhtiötä verotetaan muutoksen voimaan tuloon asti (henkilöyhtiön verovuosi päättyy muutoksen voimaan tullessa), minkä jälkeen verotus kohdistuu osakeyhtiöön.

Entisen henkilöyhtiön yhtiömiesten velkavastuu

Kun henkilöyhtiön muutos osakeyhtiöksi tapahtuu, tulee osakeyhtiö entisen henkilöyhtiön kaikkien oikeuksien, velvollisuuksien, sitoumusten ja vastuiden haltijaksi. Muun muassa tästä syystä yhtiömiehillä ei ole oikeutta saada muutoksen yhteydessä henkilöyhtiöstä varoja itselleen. Toisaalta muutos ei lähtökohtaisesti vaikuta yhtiömiesten vastuuseen suhteessa velkojaan niistä velvoitteista, sitoumuksista ja vastuista, jotka henkilöyhtiöllä oli sen muuttuessa osakeyhtiöksi, vaan velkavastuu jää voimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että velkoja voi vaatia suoritusta entisen avoimen yhtiön veloista osakeyhtiön lisäksi keneltä tahansa entisistä yhtiömiehistä henkilökohtaisesti.

Mikäli kysymys on osakeyhtiöksi muuttuneesta kommandiittiyhtiöstä, sen entiset vastuunalaiset yhtiömiehet ovat vastaavasti yhä henkilökohtaisestikin vastuussa suhteessa velkojaan kommandiittiyhtiön aikana syntyneistä velvoitteista. Tämä henkilökohtaisen velkavastuun jatkuminen koskee niitäkin yhtiömiehiä, jotka eivät tule osakeyhtiön osakkaiksi.

Velkoja voi suostua entisten (vastuunalaisten) yhtiömiesten vapauttamiseen henkilökohtaisesta vastuusta. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Ensinnäkin entisen henkilöyhtiön velkoja voi ilmoittaa, että hän luopuu oikeudestaan vaatia suoritusta avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön velasta muilta kuin osakeyhtiöltä. Toisaalta velkoja voi menettää oikeutensa passiivisuutensa takia: mikäli velkoja ei kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut todistettavasti kirjallisen ilmoituksen yhtiömuodon muutoksesta ja oikeudestaan vastustaa yhtiömiehen velkavastuusta vapautumista ilmoita, että hän ei suostu vastuun siirtymiseen pelkästään osakeyhtiölle, hän menettää oikeutensa vaatia suoritusta henkilöyhtiön aikaisista sitoumuksista osakeyhtiön lisäksi henkilökohtaisesti myös vastuunalaisilta yhtiömiehiltä.

Velkojan oikeuden menettäminen on tulkittava siten, että velkojan on joko vastustettava kaikkien entisen henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten vapautumista vastuusta tai suostuttava siihen jokaisen osalta. Velkoja ei voi suostua vapauttamaan ainoastaan osaa entisistä vastuunalaisista yhtiömiehistä ja säilyttämään muiden vastuu. Lakia on tulkittava samalla tavalla myös niiden entisten vastuunalaisten yhtiömiesten kohdalla, jotka eivät ole ryhtyneet osakkaiksi osakeyhtiöön.

Palvelusopimukset: hoitaako entinen yhtiömies ne itse?

Mikäli henkilöyhtiö on sopimusosapuolena palvelusopimuksissa, myös ne siirtyvät osakeyhtiölle, ellei palvelusopimuksessa ole määrätty muuta yhtiömuodon muutoksen varalta, esimerkiksi annettu toiselle osapuolelle oikeus sopimuksen irtisanomiseen. Siinä tapauksessa, että henkilöyhtiö on sopimuksen perusteella sitoutunut tuottamaan sopimuksessa määriteltyjä palveluita, palvelusopimuksen täyttäminen ei yleensä ole mahdollista yhtiömiehelle henkilökohtaisesti, mistä syystä vastuu sopimusvelvoitteiden täyttämisestä siirtyy osakeyhtiölle.

Ellei osakeyhtiö täytä palvelusopimuksessa sovittuja velvoitteitaan, entisen henkilöyhtiön yhtiömiehet vastaavat osakeyhtiön ohella sopimuksen rikkomisesta johtuvista taloudellisista seuraamuksista, esimerkiksi sopimussakosta tai vahingonkorvauksesta. Tällaisen vastuun olemassaolo perustuu siihen, että sen peruste – sopimus – on syntynyt ennen yhtiömuodon muutosta. Tällaisesta henkilökohtaisesta vastuusta vapautuminen voi tapahtua vain palvelusopimuksen velkojan suostumuksella samalla tavalla kuin esimerkiksi henkilöyhtiöllä ennen yhtiömuodon muutosta jo olleesta velka- tai korvausvastuusta vapautuminen.

YritysjuridiikkaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki