Yrityksen toimiala määrittää juridisia kysymyksiä ja verotusta

Toimiala esittelee yrityksen. Sillä on myös oikeudellista merkitystä yhteisöjen kohdalla. Yrityksen toimialalla saattaa olla myös veromerkitystä.
15.8.2006

Jarmo Leppiniemi professori

Avoimessa yhtiössä ja kommandiittiyhtiössä yhtiömiehen toimivalta rajoittuu toimialan mukaiseen toimintaan. Ratkaisevaa ei viime kädessä ole kaupparekisteriin ilmoitettu, vaan yrityksen tosiasiallisesti harjoittama toimiala. Osakeyhtiön kohdalla toimialalla on erityisesti merkitystä yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan kannalta: se sanelee yhtiön johdon toimivallan. Yhtiön varoja saa käyttää vain toimialan mukaiseen toimintaan.

Jos yhtiön toimialaa muutetaan joko lisäämällä uusia toimialoja tai lopettamalla toimiminen aikaisemmalla toimialalla, yhtiökokouksessa päätetystä toimialan muuttamisesta tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Rekisterimerkinnällä saattaa olla merkitystä esimerkiksi ratkottaessa yhtiön ja yhtiön johdon vastuukysymyksiä. Rekisteritietojen oikeina ja ajantasaisina pitäminen lisää kaikkien osapuolten oikeussuojaa.

Erityisesti epäonnistuneen rahankäytön yhteydessä saatetaan esittää vahingonkorvausvaatimuksia, ellei rahankäyttö ole tapahtunut yhtiön toimialan puitteissa. Kun yhtiökokous päättää toimialasta, se tosiasiassa valitsee, minkälaisia riskejä yrityksen tulee ottaa ja minkälaisia riskejä se saa ottaa.

Toimialalla saattaa olla myös veromerkitystä. Esimerkiksi tulolähdekysymyksen ratkaisussa toimialalla saattaa olla merkitystä; yksin se asiaa kuitenkaan harvoin ratkaisee – usein veroratkaisut tehdään useista eri tunnusmerkeistä muodostuvan kokonaisuuden perusteella. Tietyn toimintamuodon sisällyttäminen toimialaan on kuitenkin selkeä ilmaisu siitä, että liiketoimintaa on tarkoitus harjoittaa tällä(kin) toimialalla, ja toiminnan vähäisyys saattaa liittyä esimerkiksi vain uuden toiminnan aloittamisen hitauteen.

Toimialan muutoksella voi olla monia kirjanpitovaikutuksia. Vaikutukset tulevat esille erityisesti jaksotusratkaisuissa. Toimialalla on merkitystä myös siihen, miten asiat esitetään taseessa ja tuloslaskelmassa.

Toimialasta luopuminen

Kun yritys myy pysyviin vastaaviinsa kuuluvia hyödykkeitä, kuten koneita, rakennuksia jne., myyntivoitot esitetään lähtökohtaisesti Liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot Liiketoiminnan muissa kuluissa. Näin menetellään silloin, kun yritys jatkaa toimintaansa kyseisellä toimialalla. Jos toiminta lopetetaan alalla kokonaan, myyntivoitto ja -tappio esitetään Satunnaisissa erissä.

Tilinpäätösarvostuksessa lähtökohtana on jatkuvuuden periaate. Pysyvien vastaavien kohdalla arvostus nojautuu hyödykkeen vaikutukseen yrityksen tulonhankintaprosessissa, eikä siitä myytäessä saatavaan tuloon. Selkeästi tämä periaate käy ilmi KPL 5:13 §:stä, jossa arvonalennuksen kriteeriksi säädetään, että pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen tai sijoituksen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo on pysyvästi vielä poistamatta olevaa hankintamenoa pienempi.

Jos yritys lopettaa toimintansa kokonaan jollakin toimialalla, lopetetun toimialan pysyvien vastaavien tulonodotusten perustana ei enää ole niiden käyttäminen varsinaisessa tulonhankinnassa, vaan niistä realisoitaessa saatavissa oleva voitto tai tappio. Lopetettavien toimintojen osalta jatkuvuuden periaatetta ei enää sellaisenaan voi käyttää arvostusperustana – IFRS-tilinpäätöksen osalta asiasta on määrätty erikseen: lopetettava toiminto tulee esittää taseessa erillään toiminnassa käytettävistä hyödykkeistä. Suomen kirjanpitolaissa ei tällaista vaatimusta ole, mutta oikean ja riittävän kuvan varmistamiseksi liitetiedoissa tulee tehdä selkoa lopetettaviin toimintoihin liittyvistä pysyvistä vastaavista ja niiden arvostusperusteista.

Joskus jatkuvuuden periaatteesta tilinpäätösarvostuksissa on luovuttava myös siitä syystä, että yrityksen taloudelliset resurssit näyttävät niin heikoilta, ettei toiminnan jatkaminen toimialalla näytä todennäköiseltä. Tällaisessa tilanteessa tulonodotukset voivat yleensä perustua ainoastaan tuotannontekijöiden realisointiin. Jatkamisen mahdollisuuden arviointia tekee sekä yritysjohto että tilintarkastaja tilinpäätöksen laadintaperusteiden asianmukaisuutta arvioidessaan. Korostetusti näkökulma tulee esille aineettomien hyödykkeiden arvioinnissa, koska niillä usein on merkitystä ainoastaan asianomaisen yrityksen jatkaessa toimintaansa; erillistä realisoitavissa olevaa arvoa tällaisilla hyödykkeillä ei yleensä ole.

Suunnitelman mukaiset poistot

Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden hankintameno vähennetään vaikutusaikanaan suunnitelman mukaisin poistoin. Toimialan muuttaminen saattaa aiheuttaa tarpeen poistosuunnitelman muuttamiseen. Esimerkiksi koneiden ja kaluston tai rakennusten käyttäminen uudella toimialalla saattaa muuttaa niiden taloudellista pitoaikaa tai jäännösarvoa.

Aikaisemmin vähennettyjä (suunnitelman mukaisia) poistoja ei miltään osin ole mahdollista tulouttaa. Sen sijaan taseeseen merkityn kertyneen poistoeron tulouttaminen on mahdollista. Vähentämättä olevan investoinnin menojäännöksen osalta sekä jäljellä olevaa pitoaikaa koskevaa oletusta ja oletusta investoinnin jäännösarvosta voidaan muuttaa. Poistosuunnitelman muutoksesta tulee mainita liitetietona.

Mahdollisesti aktivoitujen aineettomien hyödykkeiden rooli muuttuneella toimialalla on usein erilainen kuin aikaisemmassa toiminnassa. Tästä syystä aineettomien hyödykkeiden menojäännösten ja poistosuunnitelmien läpikäynti ja tarkistaminen on erityisen tarpeellista.

Muut arvostus- ja jaksotusratkaisut

Toimialan muutoksen yhteydessä on syytä arvioida kaikki arvostus- ja jaksotusratkaisut. Esimerkiksi laskennallisten verovelkojen ja -saamisten osalta edellytetään erityisen varovaisuuden noudattamista, jos ne esitetään taseessa ja tuloslaskelmassa (KPL 5:14 §). Toimialan muutos saattaa olla sellainen tekijä, jonka johdosta laskennallisen verosaamisen hyväksikäyttömahdollisuus ei ole osoitettavissa riittävin perustein eikä sen kirjanpitodokumentiksi kyetä laatimaan riittävän realistista budjettia tai muuta suunnittelulaskelmaa. Yrityksellä ei useinkaan ole tarpeeksi kokemusta ennakoinnin mahdollisuudesta uudella toimialalla.

Liitetiedot

Tilinpäätöksessä on aina annettava oikea ja riittävä kuva kirjanpitovelvollisen tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tarvittaessa tämä on varmistettava liitetietojen avulla. Toimialan muuttaminen saattaa vaikuttaa sekä tuloksen että taloudellisen aseman arvioitiin. Tästä syystä siitä on yleensä mainittava liitetietona. Lisäksi esimerkiksi tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja niissä tapahtuneet muutokset tulee selostaa liitetiedoissa.

Pysyvien vastaavien lisäyksistä ja vähennyksistä tulee tehdä selkoa liitetietona (KPA 2:4 §). Toimialan muutos saattaa edellyttää tilinpäätöksen laatimista koskevien liitetietojen esittämistä; uuden toimialan johdosta esimerkiksi tuloslaskelman tai taseen esittämistapaa saatetaan muuttaa. Liitetiedoissa tulee selostaa muutosten vaikutukset. Liitetietona on annettava selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa; toimialan muuttaminen saattaa aiheuttaa vertailukelvottomuuden.

Jos toimialan muuttamisesta on aiheutunut kirjauksia Satunnaisiin eriin, nämä on esitettävä liitetietona. Kaikki eriin Satunnaiset tuotot tai Satunnaiset kulut sisällytetyt erät on esiteltävä liitetiedoissa. Erittelyvaatimusta ei ole rajoitettu olennaisiin eriin, koska Satunnaisissa erissä on mahdollista esittää vain olennaisia eriä.

Toimintakertomus

Toimintakertomuksessa tulee esittää tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen. Toimialan muuttaminen on lähtökohtaisesti olennainen tapahtuma; näin siitä on mainittava toimintakertomuksessa silloinkin, kun muutos on tapahtunut tilikauden päätyttyä, mutta ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista.

Toimintakertomuksessa on monin tavoin arvioitava yritystä ja sen menestymistä. Siinä on muun muassa arvioitava merkittävimpiä riskejä sekä epävarmuustekijöitä ja kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavia seikkoja. Toimialan muuttamisella on yleensä vaikutusta yrityksen riskeihin. Tästä syystä riskejä koskevaa esitystä on yleensä tarkistettava toimialan muuttamisen yhteydessä.

Toiminnan kehityksen kuvaaminen edellyttää, että tunnusluvut ja muut toiminnan kehittymistä kuvaavat tiedot esitetään usealta tilikaudelta, kehittymisestä tuskin voi saada kuvaa alle kolmen tilikauden aikasarjasta. Elleivät luvut ole keskenään vertailukelpoisia esimerkiksi toimialan muuttamisesta johtuen, vertailukelvottomuudesta on mainittava tilinpäätöksessä.

Toimialan muuttaminen on yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttava seikka; liiketoiminnan kehittymistä uusi toimiala huomioon ottaen on arvioitava toimintakertomuksessa. Erityisesti vaatimus koskee toimintakertomuksessa esitettävää arviota kirjanpitovelvollisen toiminnan todennäköisestä tulevasta kehityksestä.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki