Työeläkelakien yhdistyessä vakuuttaminen yksinkertaistuu

Työeläkevakuuttaminen yksinkertaistuu, kun kaikkien yksityisellä sektorilla toimivien työnantajien, myös kotitalouksien, palkkaamat työntekijät vakuutetaan saman työntekijän eläkelain, TyEL:n mukaan.
17.10.2006

Marja-Leena Kolu kehittämispäällikkö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Nykyisten säännösten mukaan valtaosa työntekijöistä vakuutetaan TEL:n mukaan. Kotitalouksien palkkaamat työntekijät, pätkätyöntekijät sekä eräissä luovissa ammateissa työskentelevien, alle vuoden pituiset työsuhteet vakuutetaan TaEL:n mukaan. Rakennus-, maa- ja metsätalous- ja satama-alan työntekijöille on ollut oma eläkelakinsa, LEL.

Nykyisten työeläkelakien (TEL, LEL ja TaEL) yhdistyminen TyEL:ksi 1.1.2007 on tervetullut uudistus työnantajalle ja tilitoimistolle. Työeläkeasiat voi hoitaa yhden lain mukaan yhdessä yhtiössä, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Nyt sama yritys voi joutua toimialasta tai työsuhteiden pituudesta riippuen vakuuttamaan työntekijöitään jopa kolmen eri eläkelain mukaan eri yhtiöissä.

Milloin TyEL:n mukaan?

Työntekijästä maksetaan eläkemaksua lähes aina. Vakuuttamisen ikärajat ovat samat kuin nyt. Työntekijä vakuutetaan 18 vuotta täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja vakuuttamisvelvollisuus päättyy sen kuukauden loppuun, jona työntekijä täyttää 68 vuotta. Vuonna 2007 työnantaja voi jättää työntekijän ansion vakuuttamatta vain, jos ansio kalenterikuukauden aikana on pienempi kuin noin 45 euroa.

Vakuutuksen järjestämisaika lyhenee nykyisestä; eläketurva pitää järjestää vuodesta 2007 alkaen palkanmaksua seuraavan kuukauden aikana. Työnantaja – myös kotitalous toimiessaan työnantajana – vakuuttaa työntekijänsä joko tekemällä vakuutussopimuksen, kuten nykyiset TEL-työnantajat tai tilapäisenä työnantajana ilmoittamalla työntekijän ansiot ja tilittämällä vakuutusmaksut.

Tilapäinen työnantaja

Tilapäisenä työnantajana pidetään sellaista työnantajaa, jolla on työntekijöitä satunnaisesti ja maksettavien palkkojen määrä jää vähäiseksi. Jos kuuden kuukauden ajalta maksetut palkat ovat yhteensä alle 6 380 euroa (vuoden 2006 tasossa), työnantaja katsotaan tilapäiseksi.

Tilapäinen työnantaja voi järjestää työntekijän eläketurvan yksinkertaisesti ilmoittamalla työntekijä- ja palkkatiedot sekä maksamalla työeläkemaksun viimeistään palkanmaksua seuraavan kuukauden 20. päivä valitsemalleen eläkeyhtiölle. Tilapäisten työntekijöiden eläketurvan hoitamiseksi eri yhtiöillä on erilaisia palveluja. Helpoimmin ilmoittaminen ja maksaminen tapahtuu sähköisesti.

Sopimustyönantaja

Jos työnantajan palveluksessa on vakituisesti työntekijä tai hän maksaa määräaikaisille työntekijöille palkkoja yhteensä kuuden kuukauden ajanjaksolla vähintään noin 6 380 euroa, hänen pitää ottaa TyEL-vakuutus. Vakuutus otetaan tekemällä vakuutushakemus valittuun työeläkeyhtiöön.

Kun TyEL tulee voimaan 1.1.2007, nykyiset TEL-vakuutukset jatkuvat automaattisesti TyEL-vakuutuksina. Työnantajalle muodostuu TyEL-vakuutus Eteraan, jos LEL- ja TaEL-työntekijöille on maksettu palkkoja vuoden 2006 aikana yhdenjaksoiselta puolen vuoden ajalta vähintään 6378 euroa. Työnantajilla, joilla on sekä TEL- että LEL- ja/tai TaEL-työntekijöitä, voi vuoden 2007 alussa olla kaksi TyEL-vakuutusta. Jos työnantajalla on yksi vakuutus, siinä vakuutetaan niin vakinaiset kuin tilapäisetkin työntekijät. Jos työnantajalle muodostuu lain voimaantulovaiheessa kaksi TyEL-vakuutusta, eläkeyhtiöt lähettävät vakuuttamisohjeita asiakkaalle.

Vakuutukset voi yhdistää keskittämällä TyEL-vakuutukset yhteen eläkeyhtiöön. TyEL-vakuutuksen voi siirtää ensimmäisen kerran yhtiöstä toiseen 1.7.2007. Tämä edellyttää, että siirtohakemus on tehty 31.3.2007 mennessä.

Työnantaja valitsee vakuutushakemusta tehdessään ansioiden ilmoitustavan. Hän voi ilmoittaa työntekijöiden ansiot eläkeyhtiölle kuukausittain tai nykyisen TEL-käytännön mukaan työsuhde- ja palkkatiedot vuosi-ilmoituksella. Ilmoitusmenettely on vakuutus- ja kalenterivuosikohtainen. TEL-vakuutuksista TyEL-vakuutuksiksi muuttuneissa vakuutuksissa oletustekniikkana pidetään vuosi-ilmoitustekniikkaa ja LEL- ja TaEL-ansioiden perusteella syntyneen vakuutuksen oletustekniikka on kuukausittainen ilmoittaminen.

Halutessaan työnantaja voi muuttaa ilmoitustapaa ilmoittamalla siitä eläkeyhtiöön kirjallisesti edellisen vuoden marraskuun loppuun mennessä. Teknisistä syistä ansiot ilmoitetaan vuosi-ilmoitustekniikalla niin kauan, kuin työnantajan palveluksessa on eläkeuudistuksen 2005 yhteydessä säädetyn nk. TEL-suojasäännöksen piiriin kuuluvia työntekijöitä (TEL-työsuhde on alkanut ennen vuotta 2005 ja työsuhde jatkuu).

Ennakkomaksujen maksutavasta sovitaan vakuutussopimusta tehtäessä. Tarvittaessa maksutapaa voidaan myöhemmin muuttaa.

Työsuhde- ja ansioilmoitukset

Vuosi-ilmoituksen palautus aikaistuu kuukaudella. Vuodesta 2007 alkaen vuosi-ilmoitus palautetaan tammikuun loppuun mennessä. Uusista ja päättyneistä työsuhteista ilmoitukset annetaan jo vuoden varrella vähintään neljännesvuosittain. Ennen vuotta 2005 alkaneista työsuhteista ilmoitetaan myös palkattomat ajat.

Ilmoittaminen kuukausittain

Ansioiden kuukausittainen ilmoitustapa voidaan ottaa käyttöön uusissa vakuutuksissa ja niissä vakuutuksissa, joissa ei ole ennen 1.1.2005 alkaneita ja edelleen jatkuvia TEL-työsuhteita. Kuukausi-ilmoitustekniikassa ansiotiedot annetaan kuukausittain palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tehdä.

Maksutekniikka

TyEL-vakuutusmaksu muodostuu kaikissa eläkeyhtiöissä samoin perustein. Maksun määräytymisessä on eroja pien- ja suurtyönantajilla. Suurtyönantajien maksuun vaikuttavat myös sen omien työntekijöiden työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet. Yritysten jako pien- ja suurtyönantajiin määritellään vuodesta 2007 alkaen palkkasumman perusteella eikä työntekijämäärän mukaan, kuten nykyisin. Tämän hetkisen tiedon mukaan suurtyönantajana pidetään yritystä, jonka palkkasumma on vähintään 1,5 milj. euroa.

Työnantaja voi sopia vaihtoehtoisista tavoista maksaa ennakkomaksut. Hän voi maksaa ennakkomaksun laskun mukaan sovittuina eräkuukausina tai hän voi laskea maksun itse kuukausittain edellisen kuukauden toteutuneen palkkasumman mukaan ja tilittää sen työeläkeyhtiölle.

Kaikille sopimustyönantajille lasketaan lopullinen maksu seuraavana keväänä vuosilaskennassa työnantajan tekemien ansioilmoitusten perusteella. Maksun laskennassa käytetään laskuperustekoron mukaista korkoutusta kuten nykyisin TEL-vakuutusmaksun laskennassa. Sopimustyönantajan maksua alentavat asiakassuhteen aikana kertyvät vakuutuskohtaiset asiakashyvitykset.

Sopimustyönantajan TyEL-vakuutus

Ilmoitustekniikka

• Työntekijöiden ansiotiedot voi ilmoittaa kuukausittain tai nykyisen TEL-vakuuttamisen tapaan vuosi-ilmoituksella.
• Vuosi-ilmoituksen palautus aikaistuu. Vuosi-ilmoitus palautetaan tammikuun loppuun mennessä.
• Jos ansiotiedot annetaan kuukausittain, ne ilmoitetaan palkanmaksukuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä eikä erillistä vuosi-ilmoitusta tehdä. Vuosilaskenta tehdään kaikkien kuukausi-ilmoitusten saapumisen jälkeen.
• Kuukausittainen ilmoitustapa voidaan ottaa käyttöön kaikissa niissä vakuutuksissa, joissa ei ole ennen 1.1.2005 alkaneita ja edelleen jatkuvia työsuhteita.
• Ilmoitustekniikkaa voi vaihtaa kalenterivuosittain ilmoittamalla muutoksesta viimeistään edellisen vuoden marraskuussa.

Maksutekniikka

• Ennakkomaksun voi maksaa laskun mukaan sovittuina eräkuukausina tai tilittää maksut kuukausittain.
• Tarkka maksu lasketaan seuraavana keväänä vuosi-laskennassa. Sopimustyönantajan maksua alentavat asiakassuhteen aikana kertyvät vakuutuskohtaiset asiakashyvitykset.

Tilapäisen työnantajan TyEL-vakuuttaminen

• On mahdollinen, jos puolen vuoden palkkasumma määräaikaisille työntekijöille alle 6 380 euroa.
• Ansiot ilmoitetaan ja tarkka maksu maksetaan kuukausittain palkanmaksun jälkeen.
• Maksu on lopullinen: vuosilaskentaa ei tehdä eikä asiakashyvityksiä kartu.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki