CTA Paikka
CTA Paikka

Teemana verotili

Tilisanomien verotiliteema kertoo muun muassa verotilin käyttöönottoon liittyvistä siirtymäsäännöistä, kirjanpidon haasteista ja yrittäjien näkemyksiä verotilistä.
20.10.2009

Kooste asiantuntijakirjoituksia

Siirtymäkausi ja verotilimenettelyyn valmistautuminen

Eija Lönnroth
ylitarkastaja, Verohallitus, Verotuskeskus

Verotilimenettely käynnistyy 1.1.2010 alkaen. Verotilille siirtyvät kaikki oma-aloitteiset verot varainsiirto­veroa lukuun ottamatta. Uudistus koskee kaikkia oma-aloitteisia veroja ilmoittavia ja maksavia yrittäjiä ja yrityksiä, yhteisöjä, alkutuottajia ja kotitaloustyönantajia.

Menettelymuutosten yhteydessä joudutaan aina ratkaisemaan, kuinka voimaantuloajankohdan yli jatkuvat tilanteet hoidetaan. Kysymyksiä herättävät muun muassa vuoden 2009 verojen maksaminen ja ilmoittaminen vuoden 2010 puolella, negatiivinen arvonlisävero ja alarajahuojennukset vuoden vaihteessa sekä vanhojen vuosien maksuunpanot.

Pääsäännön mukaan vuoden 2009 veroja ilmoitettaessa ja maksettaessa sovelletaan nyt voimassa olevaa menettelyä. Kun ilmoitetaan ja maksetaan veroja tammikuulta 2010 ja siitä eteenpäin, sovelletaan uusia säännöksiä. Siirtymäsäännöksin on säädetty tilanteista, jotka poikkeavat tästä pääsäännöstä.

Viimeiset valvontailmoitukset vuodelta 2009 ja vanhojen vuosien korjaukset

Vuoden vaihteen yli siirryttäessä toimitaan pääsäännön mukaan, eli arvonlisävero marraskuulta 2009 ja työnantajasuoritukset joulukuulta 2009 ilmoitetaan valvontailmoituksella 15.1.2010. Arvonlisävero joulukuulta 2009 ilmoitetaan valvontailmoituksella 15.2.2010. Myös muut oma-aloitteiset verot vuodelta 2009, joiden ilmoituspäivä on vuoden 2010 puolella, ilmoitetaan nykymenettelyn mukaan.

Arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten korjaukset, jotka kohdistuvat vuotta 2010 edeltävään aikaan, tehdään valvontailmoituksella niin kauan, kun näitä vuosia lain mukaan voi vielä korjata. Sähköinen ilmoittaminen kuitenkin päättyy 30.6.2010, ja jos sen jälkeen vielä on ilmoitettavaa vanhoille vuosille, on täytettävä paperilomake ja postitettava se lomakkeella ilmoitettuun osoitteeseen. Valvontailmoitus­lomakkeita voi tulostaa Verohallinnon internet-sivuilta www.vero.fi tai pyytää Verohallinnon palvelupisteistä.

Jos ilmoittaa tai korjaa vakuutusmaksuveron tietoja vanhoilta vuosilta, tulee vakuutusmaksuverolaskelman tilisiirto-osa tai vapaamuotoinen ilmoitus lähettää verovirastoon, koska viestitiedot eivät enää tule pankin kautta. Jos ilmoittaa tai korjaa muiden pikkuverojen tietoja, tulee oma-aloitteisten verojen tilisiirto-osa tai vapaamuotoinen ilmoitus lähettää verovirastoon.

Viimeiset vuodelta 2009 maksettavat maksut ja siirtyminen verotilille

Vuoden 2009 lopun oma-aloitteiset verot maksetaan nykyisinä eräpäivinä ja nykyisten maksuohjeiden mukaan. Esimerkiksi joulukuun 2009 työnantajasuoritusten eräpäivä on 11.1.2010 (10.1.on sunnuntai) ja joulukuun arvonlisäveron eräpäivä kuukausimenettelyssä oleville on 15.2.2010. Kalenterivuosimenettelyssä oleville alkutuottajille vuoden 2009 arvonlisäveron eräpäivä on 1.3.2010 (28.2. on sunnuntai). Tämä on myös vuoden 2009 oma-aloitteisten verojen viimeinen säännönmukainen eräpäivä.

Tärkeä muistettava asia on, että vanhoja maksuohjeita ja tilisiirtolomakkeita voi käyttää viimeisen kerran 1.3.2010. Sen jälkeen kaikki oma-aloitteiset maksut maksetaan verotilille, vaikka aikaisempien vuosien puuttuvia tai korvaavia valvontailmoituksia voi antaa myöhemminkin.

Verotilin perusidea on, että kausiveroilmoituksella ilmoitetut verot ja maksetut veronmaksut kohtaavat verotilillä. Jos 1.3.2010 jälkeen ilmoitetaan puuttuva vanhan vuoden vero valvontailmoituksella ja se maksetaan verotilille, ilmoitettu vero ei automaattisesti välity verotilille. Tilanne korjataan siten, että Verohallinto tekee valvontailmoituksella ilmoitettua määrää vastaavan maksuunpanon verotilille. Maksuunpano näkyy tilitapahtumana tiliotteella.

Ensimmäiset verotilimenettelyn mukaiset ilmoitukset

Tammikuusta 2010 alkaen kaikki oma-aloitteiset verot ilmoitetaan kausiveroilmoituksella. Kausiveroilmoitus korvaa nykyisen arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten valvontailmoituksen, alkutuottajan arvonlisäveroilmoituksen ja vakuutusmaksuveroilmoituksen. Myös oma-aloitteisten verojen tilisiirto ja maksun yhteydessä annettavat viestitiedot esimerkiksi lähdeveroista ja muista ennakonpidätyksistä jäävät pois.

Erillisiä arvonlisäveron palautushakemuksia ja alarajahuojennushakemuksia ei enää tehdä, vaan palautukseen oikeuttava arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella.

Ensimmäinen kausiveroilmoitus on tammikuulta 2010 annettava ilmoitus työnantajasuorituksista. Ilmoituksen on oltava saapunut Verohallintoon 12.2., jos ilmoitetaan sähköisesti ja 8.2. (määräpäivä 7.2. on sunnuntai), jos ilmoitetaan paperilla. Sähköisen ilmoituksen katsotaan saapuneen perille Verohallintoon, kun lähettäjä on saanut ilmoittamispalvelustaan vastaanottokuittauksen eli käytännössä välittömästi, kun se on lähetetty.

Seuraava kausiveroilmoitus on 12.3.2010 annettava ilmoitus tammikuun 2010 arvonlisäverosta ja helmikuun 2010 työnantajasuorituksista. Paperilomakkeen on oltava perillä 8.3 (määräpäivä 7.3. on sunnuntai).

Verotilin mukana tullut uudistus on se, että tammikuun negatiivisen arvonlisäveron voi ilmoittaa jo helmikuussa eli tammikuun työnantajasuoritusten kanssa samalla ilmoituksella. Hyväksi lukeminen verotilillä tapahtuu lain mukaan aikaisintaan 12.2.2010.

Ensimmäiset verotilimenettelyn mukaiset maksut

Kaikki verotilimaksut maksetaan yhdellä kertaa Verohallinnon verotilimaksujen pankkitilille pysyvää verotilin viite­numeroa käyttäen. Viitenumero ohjaa maksun oikean asiakkaan verotilille, eikä maksun yhteydessä anneta viestitietoja. Eri verot voidaan samaa viitenumeroa käyttäen maksaa myös erikseen, jos yrityksessä niin halutaan.

Verotilimaksujen yleinen eräpäivä on kuukauden 12. päivä. Tammikuun 2010 työnantajasuoritusten eräpäivä on siis 12.2. ja tammikuun arvonlisäveron ja helmikuun työnantajasuoritusten eräpäivä on 12.3. Ainoa poikkeus yleiseen eräpäivään on kalenterivuosimenettelyssä olevien yritysten, alkutuottajien ja kuvataiteilijoiden arvonlisäveron eräpäivä, joka on helmikuun 28. päivä. Tämä poikkeus otettiin verotililainsäädäntöön eduskuntakäsittelyn aikana.

Verotilin mukana tuleva merkittävä uudistus on mahdollisuus kuitata maksettavia ja palautettavia veroja keskenään ennen maksamista. Esimerkiksi jos ilmoittaa 12.2. tammikuun työnantajasuoritukset ja tammikuun negatiivisen arvonlisäveron, voi negatiivisen arvonlisäveron vähentää työnantajasuorituksista ennen maksamista ja maksaa vain erotuksen. Kuukauden ilmoitus voi myös jäädä kokonaisuudessaan palautuksen puolelle. Näin menetellen edestakainen rahaliikenne yritysten ja Verohallinnon välillä vähenee ja palautukset saa nopeasti hyväkseen.

Arvonlisäveron palautukset vuodelta 2009

Arvonlisäveron ennakko- ja tilikausipalautukset poistuvat vero­tilin myötä. Negatiivista veroa ei voi enää jatkossa myöskään siirtää seuraaville kuukausille. Kausiveroilmoituksella ei ole kohtaa edellisen kuukauden negatiiviselle verolle. Negatiivinen arvonlisävero ilmoitetaan kausiveroilmoituksella kohdassa ”Maksettava vero/Palautukseen oikeuttava vero” ja se kirjataan verotilin hyvitykseksi ilmoituksen saapumispäivänä, kuitenkin aikaisintaan kohdekautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Kun negatiivisen veron vyöryttäminen seuraaville kuukausille loppuu, merkitsisi se ilman siirtymäsäännöstä kaikkien vuodenvaihteen negatiivisten arvonlisäverojen hakemista palautuksena ulos. Siirtymäsäännöksen tavoitteena on helpottaa yritysten siirtymistä uuteen menettelyyn ja ehkäistä hakemusruuhkaa.

Joulukuun 2009 negatiivisen arvonlisäveron voi siirtymä­säännöksen nojalla poikkeuksellisesti siirtää tammikuun 2010 kausiveroilmoitukselle kohtaan ”kohdekauden vähennettävä vero”. Erillistä palautushakemusta ei tarvita ja palautus kirjataan verotilille. Tätä menettelyä suositellaan, vaikka ennakko- ja tilikausipalautuksia voi hakea nykyiseen tapaan hakemuksella vielä joulukuulta 2009.

Verotiliä edeltävää aikaa koskevat, hakemuksen perusteella tehtävät palautukset maksetaan verotilille, jos palautuspäätös on tehty 1.1.2010 jälkeen. Jos yritys tekee esimerkiksi joulukuussa 2009 tilikausipalautushakemuksen lokakuussa 2009 päättyneeltä tilikaudelta ja saa päätöksen tammikuussa 2010, palautus kirjataan hyvitykseksi verotilille. Palautukset maksetaan ulos verotililtä ilman aiheetonta viivytystä erääntyneiden velvoitteiden kattamisen jälkeen.

Maksuunpanot vuodelta 2009 tai sitä aikaisemmalta ajalta

Jos yritykselle tehdään vuoden 2010 puolella verotiliä edeltävää aikaa koskeva maksuunpanopäätös, maksuunpantu vero kirjataan verotilille ja se maksetaan verotiliviitteellä vero­tilille. Näissä tilanteissa tulevat sovellettavaksi sekä veronlisäystä että verotilin viivästyskorkoa koskevat säännökset. Verolle lasketaan veronlisäystä veron alkuperäisestä eräpäivästä 31.12.2009 asti. Siitä eteenpäin verolle lasketaan verotilin viivästyskorkoa maksupäivään asti. Esimerkiksi jos arvonlisävero lokakuulta 2009 (eräpäivä 15.12.2009) maksuunpannaan tammikuussa 2010, verolle lasketaan veronlisäystä ajalta 16.–31.12.2009. Jos vero maksetaan verotilillle12.2.2010, sille lasketaan verotilin viivästyskorkoa ajalta 1.1.–12.2.2010.

Arvonlisäveron alarajahuojennus siirtymäaikana

Verotiliaikana mahdollista huojennusta koskevat tiedot annetaan tilikauden viimeisellä kausiveroilmoituksella ja erilliset alarajahuojennushakemukset jäävät pois.

Miten vuoden vaihteessa on toimittava, riippuu sekä yrityksen tilikauden päättymisajankohdasta että yrityksen valitseman ilmoitus- ja maksujakson pituudesta.

Jos yrityksen tilikausi päättyy 31.12.2009, alarajahuojennusta vuodelta 2009 haetaan entiseen tapaan erillisellä hakemuksella. Kuten aikaisemminkin, kalenterivuosimenettelyssä oleva alkutuottaja tai kuvataiteilija ilmoittaa mahdolliset huojennustiedot vuodelta 2009 annettavalla veroilmoituksella.

Jos yrityksen tilikausi on 31.12.2009 kesken ja ilmoitusjakson pituus on verotiliaikanakin kuukausi, huojennusta koskevat tiedot annetaan tilikauden viimeisellä kausiveroilmoituksella. Erillistä hakemusta vuodelta 2009 ei tarvita.

Jos yrityksen tilikausi on 31.12.2009 kesken ja hakija siirtyy neljännesvuoden tai kalenterivuoden pituiseen ilmoitusjaksoon, huojennusta haetaan erillisellä hakemuksella kuluvan tilikauden alusta 31.12.2009 asti.

Pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin valmistautuminen

Pienillä yrityksillä on mahdollisuus siirtyä verotilin käyttöönoton yhteydessä pidennettyihin ilmoitus- ja maksujaksoihin.

Lokakuun alkupuolella Verohallinto postittaa kirjeen niille arvonlisäverovelvollisille ja/tai säännöllisille työnantajille, joiden liikevaihto Verohallinnon tietojen mukaan on enintään 50 000 euroa ja joilla ei ole verojen maksun laiminlyöntejä tai arvioverotuksia. Ilmoitus- ja maksujakso tulee vuoden 2010 alusta lähtien olemaan arvonlisäverotuksessa ja työnantajasuorituksissa neljännesvuosi (liikevaihto enintään 50 000 euroa) tai arvonlisäverotuksessa kalenterivuosi ja työnantaja­suorituksissa neljännesvuosi (liikevaihto enintään 25 000 ­euroa). Kirjeen saa vajaat 100 000 yritystä.

Jos yritys ei halua siirtyä pidennettyyn menettelyyn tai liike­vaihto tulee vuonna 2010 ylittämään edellä mainitut rajat, yrityksen tulee ilmoittaa siitä Verohallintoon palauttamalla kirjeen mukana postitettu lomake 30.10.2010 mennessä.

Tehdyn poiminnan tulos ei ole täysin kattava, koska kaikkia ensi vuonna edellytykset täyttäviä yrityksiä ei voida nyt käytössä olevien tietojen perusteella tunnistaa. Jos yritys ei ole saanut kirjettä ja haluaa hakeutua pidennettyyn jaksoon, liikevaihdon ja halutun jakson voi ilmoittaa vero.fi-sivuilta tulostettavalla lomakkeella. Lomake on tarkoitettu myös loppuvuonna perustettaville uusille yrityksille.

Verotiliviite ja ohjeet yrityksille

Kaikki yritykset saavat loppuvuonna verotili- ja kausiveroilmoittamisohjeet postitse. Samassa lähetyksessä yritys saa tiedoksi oman verotiliviitteensä, maksuohjeet sekä tiedon ilmoitusjakson pituudesta.

Ohjepakettien postitus käynnistyy marraskuussa ja jatkuu vuoden loppuun. Verotiliohjeistusta on internetissä osoitteessa www.vero.fi/verotiliohjeet.

Valmistautuminen yrityksissä

Valmistautuminen verotiliin edellyttää kirjanpidon ja ilmoittamisen ohjelmistojen saattamista ajan tasalle. Huomioon on otettava myös samaan aikaan tulevat arvonlisäveron myyntimaasäännösten muutokset. Ohjelmistotalot ovat tässä keskeisessä roolissa.

Jotta verotilistä saataisiin paras hyöty irti, edellyttää se yrityksen prosessien uudelleen suunnittelua. Asioiden sujuvuuden kannalta on tärkeää myös hyvissä ajoin saattaa Katso-tunnisteet verotiliasioinnin vaatimalle tasolle. Luonnolliset henkilöt, kuten yksityiset elinkeinonharjoittajat, voivat asioida Verotili-palvelussa ja antaa kausiveroilmoituksia myös omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan.

Vaikka verotili helpottaa maksamista ja ilmoittamista, vaatii se myös uuden oppimista. Verotoimistot järjestävät alueillaan koulutustilaisuuksia ja Verohallinnon kouluttajat ovat luennoimassa lukuisissa sidosryhmien järjestämissä koulutustilaisuuksissa ympäri maata.

Alkuvuosi on haastavaa aikaa

Lopuksi on todettava, että alkuvuonna 2010 vaaditaan tarkkuutta, kun samaan aikaan sovelletaan sekä vanhoja että ­uusia säännöksiä. Jos uuden ja vanhan menettelyn mukaiset ilmoitukset ja maksut ovat ristissä, tulee selvitettävää puolin ja toisin. Hyvällä yhteistyöllä siirtymävaihe ylitetään sujuvasti ja saadaan verotilin hyödyt käyttöön.

Ilmoitukset nykyisillä lomakkeilla ja maksut nykyisten maksuohjeiden mukaan:

• työnantajasuoritukset 12/2009 erääntyvät 11.1.2010

• muut ennakonpidätykset ja lähdeverot 12/2009 erääntyvät 11.1.2010

• arvonlisävero 11/2009 erääntyy 15.1.2010

• vakuutusmaksuvero 12/2009 erääntyy 25.1.2010

• merityötulon työnantajasuoritukset 12/2009 erääntyvät 10.2.2010

• arvonlisävero 12/2009 erääntyy 15.2.2010

• alkutuottajan arvonlisävero vuodelta 2009 erääntyy 1.3.2010

• arpajaisvero 12/2009 erääntyy arpajaisten lajista riippuen joko 1.2.2010 tai 1.3.2010.

• Kausiveroilmoitus ja maksu verotiliviitteellä verotilin pankkitileille:

• työnantajasuoritukset 1/2010 erääntyvät 12.2.2010

• arvonlisävero 1/2010 ja työnantajasuoritukset 2/2010 erääntyvät 12.3.2010.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki