Täytä yhteisöjen veroilmoitus oikein

Yhteisöjen veroilmoituslomakkeet muuttuivat merkittävästi vuodelle 2006. Uutuutena ovat tulovero- ja varallisuuslaskelma, joilla yhteisöt ilmoittavat kirjanpitoonsa perustuvan verosäännösten mukaisen laskelman tuloistaan sekä varoistaan.
17.10.2006

Timo Laukkanen OTK, KTM, Kehittämispäällikkö, Uudenmaan veroviraston Yritysverotoimisto

Uudet lomakkeet – uudet haasteet

Yhteisöjen veroilmoituslomakkeet ovat muuttuneet merkittävästi vuodelle 2006. Suurimmat muutokset ovat tulovero- ja varallisuuslaskelma, joilla yhteisöt ilmoittavat kirjanpitoonsa perustuvan verosäännösten mukaisen laskelman tuloistaan sekä varoistaan. Verovelvollisen ilmoittama laskelma on pohjana verotuksen toimittamiselle. Tulovero- ja varallisuuslaskelma laaditaan johtamalla erät kirjanpitoaineistosta; laskelman aukoton ketju pääkirjanpitoon on pystyttävä aina osoittamaan. Tulovero- ja varallisuuslaskelman myötä verohallinnon yhteydenottotarve asiakkaaseen vähenee. Tavoitteena on, että asiakkaan asioiminen verohallinnon kanssa tulee entistä helpommaksi ja joustavammaksi.

Lomakkeiden muutos asettaa uusia haasteita veroilmoitusten täyttämiselle. Alkuvaiheessa lomakeuudistus aiheuttaa lisätyötä ja myös tiettyjä hankaluuksia lomakkeiden täyttämisessä. Ensimmäiset uusilla lomakkeilla annetut veroilmoitukset ovat jo saapuneet verohallintoon. Näistä saatujen kokemusten perusteella on tähän artikkeliin koottu yleisimpiä puutteita ja virheitä sekä näiden ratkaisuja. Artikkelin tavoitteena onkin helpottaa uusien lomakkeiden täyttämistä erityisesti joulukuun tilikautta silmälläpitäen.

6B-lomakkeen 1. sivu

Jos ensimmäisen sivun ylälaidan rastitettaviin kohtiin on esitäytetty rasti eikä tieto enää vastaa yhtiön tilannetta, päivitetään esitäytettävä tieto vetämällä viiva rastitetun kohdan yli. Jos yhtiön toimiala tai pankkitilin numero muuttuu, on aina täytettävä rastitettava ruutu: Toimiala on muuttunut (175) tai Pankkitilin numero on muuttunut (093). Kohta on myös täytettävä, jos yhtiö, jolla ei aikaisemmin ole ollut pankkitiliä, ottaa pankkitilin käyttöönsä (kuvan kohta 1).

Osakasluettelo on täytettävä kaikkien osakkaiden osalta, jos yhtiöllä on korkeintaan 10 osakasta. Jos osakkaita on enemmän, on kohta täytettävä niiden osakkaiden osalta, joiden omistusosuus on vähintään 10 prosenttia. Tiedot ilmoitetaan myös kyseisten osakkaiden omaisten osalta (serkkua läheisemmät sukulaiset). Kohta täytetään myös kaikkien niiden osakkaiden osalta, joille on annettu osakaslainaa. Jos kaikkien osakkaiden ja omaisten tiedot eivät sovi lomakkeelle 6B, täytetään lisälomake 72. Osakkaiden henkilötunnukset on ilmoitettava täydellisessä muodossaan (kohta 2).

Osakasluettelolla ei enää ilmoiteta palkkoja, luontoisetuja, osinkoja tai muita tietoja, joista annetaan vuosi-ilmoitus (kohta 3). Osakaslainat-kohdassa ilmoitetaan uusien ja vanhojen (ennen 3.4.1998 annetut lainat) osakaslainojen yhteismäärä tilikauden päättyessä (kohta 4).

Kohdassa III ilmoitetaan tilikaudelta jaettavaksi päätetty osinko sekä tilikauden päättymisen jälkeiset muutokset osakepääomaan. Osakepääoman muuttuessa on täytettävä kohta 365 Korotus (kohta 5). Osakepääoman korotus on maksuton, jos osakepääoman muutos on hoidettu siirtämällä rahaa vapaasta omasta pääomasta ja vastaavasti maksullinen, jos yhtiöön on tullut rahaa ulkopuolelta. Jos tilikauden päättymisen jälkeen on tapahtunut useampi osakepääoman muutos, voi tästä antaa selvityksen vapaamuotoisella liitteellä.

Tuloverolaskelma

Tuloverolaskelmalla lasketaan suoraan yhteisön verotettava tulo tulolähteittäin, eikä entiseen tapaan korjata kirjanpidon tulosta oikaisuerien avulla. Tuloverolaskelman vasemmanpuoleisessa sarakkeessa ilmoitetaan kirjanpidon luvut ja oikeanpuoleisessa sarakkeessa verotuksen luvut. Molemmat luvut ilmoitetaan niissä kohdissa, joissa kirjanpito ja verotus eroavat toisistaan. Henkilökohtaisen ja maatalouden tulolähteen tuotot ja kulut merkitään omiin kohtiinsa, eivätkä nämäkään sisälly enää elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskelman lukuihin.

Niissä tuloverolaskelman kohdissa, joissa on oma lokeronsa sekä kirjanpidon erälle että verotettavan tulon laskentaan vaikuttavalle erälle, on täytettävä tarvittaessa molemmat lokerot. Jos esimerkiksi saadut osingot ovat kirjanpidossa 10 000 euroa ja nämä ovat kokonaisuudessaan myös veronalaista tuottoa, merkitään 10 000 euroa sekä kohtaan 337 että kohtaan 338; pelkästään toisen kohdan täyttäminen ei riitä (kohta 6). Jos osingot ovat kokonaan verovapaita, tulee kohta 338 jättää tyhjäksi.

Jos yhtiön liikevaihtoon sisältyy osinkoja eli osakkeet ovat yhtiön vaihto-omaisuutta, merkitään osingot tuloverolaskelmalla kohtaan Saadut osingot (337 ja 338) ja liikevaihto ilmoitetaan vastaavasti osinkojen määrää pienempänä (kohta 7). Saadut osingot -kohdassa ilmoitetaan siten osingot aina, kun osakkeet kuuluvat käyttö-, vaihto- tai rahoitusomaisuuteen. Ainoastaan TVL-omaisuuteen kuuluvista osakkeista saatuja osinkoja ei merkitä tähän kohtaan vaan lomakkeelle 7A.

Kohtaan 357 Veronpalautus merkitään veronpalautusten lisäksi veronpalautuksiin liittyvät verovapaat korot (kohta 8). Kohtaan 359 Ostot ja varastojen muutokset merkitään ostojen lisäksi sekä varastojen lisäykset että vähennykset (kohta 9).

Vähennyskelvottomat kulut -otsikon alla olevat erät merkitään ainoastaan niille varattuihin kohtiin, eivätkä nämä sisälly muihin tuloverolaskelman eriin. Vähennyskelvottomien kulujen kohdassa 378 Välittömät verot ilmoitetaan suoriteperusteisesti tilikaudelle kuuluvat verot, ei tilikaudella maksettuja ennakkoveroja (kohta 10).

Tulos/tappio-kohdassa ilmoitetaan veronalaisten tuottojen ja verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen erotus. Edellisten vuosien tappioita ei enää merkitä lomakkeelle näkyviin, vaan verohallinto vähentää nämä automaattisesti tuloksesta (kohta 11). Käytetyt ja jäljellä olevat edellisten vuosien tappiot voi tarkistaa verotuspäätökseltä.

Varallisuuslaskelma

Varallisuuslaskelma on laskelma verovelvollisen varoista ja veloista nimellisarvoineen ja menojäännöksineen. Varat ja velat jaotellaan, arvostetaan ja jaksotetaan laskelmalla verosäännösten mukaisesti. Varat on jaettu käyttö-, vaihto-, rahoitus- ja TVL-omaisuuteen.

Velkoja ei enää eritellä lyhyt- ja pitkäaikaisiin, vaan kaikki velat ilmoitetaan samassa kohdassa. Velkaerittelyjen jälkeen ilmoitetaan kuitenkin kirjanpidon lyhyt- ja pitkäaikaisten velkojen yhteissummat. Velat yhteensä -kohdassa ilmoitetaan verolainsäädännön mukaisten velkojen yhteismäärä, eikä se siten välttämättä vastaa Lyhytaikaiset velat yhteensä ja Pitkäaikaiset velat yhteensä -kohtien yhteissummaa, sillä näissä kohdissa ilmoitetaan kirjanpidon mukaiset määrät. Esimerkiksi pääomalaina sisältyy Velat yhteensä -kohtaan, sillä se katsotaan verotuksessa vieraan pääoman eräksi toisin kuin kirjanpidossa (kohta 12).

6B-lomakkeen 4. sivu

Oman pääoman laskenta -kohdassa eritellään tilikauden voitto/tappio ns. täsmäytyslaskelmalla. Laskelman täyttäminen on vapaaehtoista mutta erittäin suositeltavaa. Laskelman avulla voi tarkistaa, että kaikki kirjanpidon tulokseen sisältyvät erät on ilmoitettu tuloverolaskelmalla.

Tilintarkastus-kohta on täytettävä aina. Jos tilintarkastus on suoritettu, merkitään rasti kyllä-ruutuun. Jos tilintarkastuskertomus ei sisällä tilintarkastuslain 19 §:ssä tarkoitettuja kielteisiä lausuntoja, muistutuksia tai lisätietoja, merkitään rasti kohtaan 178. Tällöin veroilmoitukseen ei tarvitse liittää jäljennöstä tilintarkastuskertomuksesta.

Kohta VII Tappion vähentäminen sekä käyttämättömän hyvityksen vähentäminen veroista on myös täytettävä aina, vaikka yli puolet omistuksesta ei olisikaan vaihtunut. Jos omistusmuutosta ei ole tapahtunut, merkitään rasti ei-ruutuun (kohta 13).

Myös vapaamuotoisia liitteitä -kohta on täytettävä aina. Erityisen tärkeää tämän kohdan täyttäminen on silloin, jos yhtiö antaa liitteitä. Vapaamuotoisia liitteitä eivät ole verohallinnon liitelomakkeet (62, 65, 66 jne.), virallinen tuloslaskelma ja tase, tilintarkastuskertomus tai yhtiökokouspöytäkirja. Lomakkeilta on poistettu lisätietoja-kohdat, joten kaikki mahdolliset lisätiedot on annettava erillisellä liitteellä ja merkittävä vapaamuotoisia liitteitä -kohdan kyllä-ruutuun rasti (kohta 14).

Poistojen merkitseminen

Lomake 12A täytetään aina, kun yhtiölle syntyy verotuksessa vähentämättä jäänyttä poistoa eli ns. hyllypoistoa sekä kun hyllypoistoa käytetään. Käyttöomaisuus, jonka poistoa ei ole hyväksytty verotuksessa -kohtaan merkitään 62 lomakkeen mukainen käyttöomaisuusryhmä. Verovuosi, jolta poistoa ei ole vähennetty -kohtaan merkitään vuosi, jolta hyllypoisto on syntynyt. Jäljellä oleva verotuksessa vähentämätön poisto -kohtaan merkitään tilikauden lopussa jäljellä oleva hyllypoisto. Verovuoden poisto -kohtaan merkitään tilikaudella käytettävä hyllypoisto. Lomakkeelta 12A tulee aina muistaa täyttää myös alaosassa olevat Yhteensä -kohdat.

Lomakkeen 12A täyttämisen lisäksi merkitään hyllypoistojen käyttö myös lomakkeille 6B ja 62. Kun hyllypoistoja käytetään, merkitään ne 6B-lomakkeella kohtaan (poistojen) Vähennyskelpoinen osuus (365). Kohtaan Poistot (364) niitä ei merkitä, koska ne eivät sisälly kirjanpidon tuloslaskelmaan. Hyllypoistojen tulee sisältyä myös 62-lomakkeella Säännönmukainen poisto (EVL) -kohtiin.

Lomakkeelle 62 merkitään kaikki luvut ilman etumerkkiä: lomakkeelle ei siten voi merkitä negatiivista poistoeroa. Jos yhtiöllä on taseessaan negatiivista poistoeroa jonkin käyttöomaisuusryhmän osalta, täytetään lomake 12A. Negatiivinen poistoero merkitään kuten muutkin verotuksessa vähentämättä jääneet poistot. 12A-lomakkeelle täytetään Jäljellä oleva verotuksessa vähentämätön poisto -kohtaan negatiivisen poistoeron määrä. Negatiivisen poistoeron vähentyessä merkitään vähennys Verovuoden poisto -kohtaan. Lomakkeen 62 Poistoero yhteensä -kohta jätetään tyhjäksi, kun poistoero on negatiivinen. Kun poistoero muuttuu positiiviseksi, merkitään se lomakkeelle 62.

Jos yhtiö myy irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvan auton, jonka myyntihinta ylittää auton poistamattoman hankintamenon, syntyy myyntivoittoa ja tuloslaskelmaan kirjataan myyntivoiton lisäksi samansuuruinen poistoeron lisäys. Tällöin 62-lomakkeelle merkitään Luovutushinnat ja vakuutuskorvaukset kohtaan (802) auton myyntihinta. 6B-lomakkeelle merkitään Tuloslaskelman muut verottomat tuotot (358) -kohtaan auton myyntivoitto ja Poistot (364) -kohtaan poistoeron lisäys. Vastaavasti jos auton myynnistä syntyy myyntitappiota ja yhtiöllä on riittävästi kertynyttä poistoeroa, merkitään Muut vähennyskelvottomat kulut (384) -kohtaan auton myyntitappio ja Poistot (364)-kohtaan poistoeron vähennys.

Täyttämisessä oltava tarkkana

Virallinen tuloslaskelma ja tase ovat osa veroilmoitusta vuodesta 2006 alkaen ja niiden jäljennökset on liitettävä veroilmoitukseen. Verovuodesta 2008 alkaen verohallinto toimittaa viralliset tilinpäätökset Patentti- ja rekisterihallitukseen, jossa ne tulevat julkisiksi. Jo vuonna 2006 kannattaa toimittaa verohallintoon ainoastaan se versio virallisesta tilinpäätöksestä, joka on toimitettava myös kaupparekisteriin.

Jos yhtiö antaa veroilmoituksensa sähköisesti, on myös liitteet syytä toimittaa sähköisesti.

Lomakkeiden muututtua merkittävästi vuodelle 2006 on veroilmoitusten täyttämiseen syytä kiinnittää erityisen paljon huomiota. Oikein täytetyt lomakkeet vähentävät myös asiakkaan työmäärää, kun verohallinto ei joudu lähettämään tarpeettomia selvityspyyntökirjeitä, vaan verotus saadaan kerralla oikein.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki