Henkilöyhtiö osakeyhtiöksi – mitä tapahtuu oikeussuhteille

Ellei yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä, osakeyhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin määrätä lain puitteissa toisin.
17.8.2011

Kalle Kyläkallio OTK, VT, asianajaja Asianajotoimisto Susiluoto Oy

Lain avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (myöh. AKYL) mukaan avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi. Sekä avoin yhtiö että kommandiittiyhtiö ovat niin sanottuja henkilöyhtiöitä. Tällaisen yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi siinä järjestyksessä kuin AOYL:ssa säädetään sisältää sen, että yhtiön oikeudellinen identtisyys säilyy.

Yhtiömuodon muuttuminen ei vaikuta niiden oikeussuhteiden muuttumiseen, joita yhtiöllä oli ennen muuttumistaan osakeyhtiöksi. Osakeyhtiöllä on sen syntyessä se omaisuus, mikä henkilöyhtiöllä sillä hetkellä oli, ja myös kaikki henkilöyhtiön velvoitteet yhtiön ulkopuolisiin säilyvät sellaisinaan eli osakeyhtiö vastaa niistä.

Avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi

Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voidaan muuttaa joko yksityiseksi osakeyhtiöksi tai julkiseksi osakeyhtiöksi. Henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi merkitsee asianomaista yhtiötä koskevan yhtiösopimuksen muuttamista. Jollei yhtiösopimuksessa ole muuta määrätty, yhtiösopimuksen muuttaminen ja siten myös yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi vaatii kaikkien yhtiömiesten yksimielisyyttä. Kommandiittiyhtiössä tämä koskee myös kaikkia äänettömiä yhtiömiehiä.

Jos yhtiösopimuksen mukaan yhtiösopimusta voidaan muuttaa lievemmin edellytyksin esimerkiksi enemmistö- tai määräenemmistöpäätöksin, henkilöyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi samassa järjestyksessä, jollei yhtiösopimuksessa ole erikseen sovittu muunlaisesta päättämisjärjestyksestä silloin, kun yhtiö muutetaan osakeyhtiöksi. Vastaavasti yhtiösopimuksessa voidaan esimerkiksi sopia, että vaikka muut yhtiösopimuksen muutokset edellyttävät kaikkien yhtiömiesten yksimielisyyttä, yhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi voi tapahtua yhtiösopimuksessa määritellyin, lievemmin edellytyksin.

Yhtiömuodon muuttamista koskevasta päätöksestä on laadittava asiakirja. Siinä on mainittava tulevan osakeyhtiön kaikki osakkeenomistajat sekä heille kullekin tulevat osakkeet. Lisäksi yhtiön tilikausi on mainittava asiakirjassa tai siitä on määrättävä yhtiöjärjestyksessä. Asiakirja on päivättävä ja sekä avoimessa yhtiössä kaikkien yhtiömiesten että kommandiittiyhtiössä kaikkien vastuunalaisten yhtiömiesten allekirjoitettava riippumatta siitä, tulevatko kaikki tällaiset yhtiömiehet muutoksen seurauksena osakeyhtiön osakkeenomistajiksi vai eivät.

Jokaisella osakeyhtiöllä tulee olla osakepääoma. Sen vähimmäismäärä on yksityisessä osakeyhtiössä 2 500 euroa ja julkisessa osakeyhtiössä 80 000 euroa. Henkilöyhtiö voidaan muuttaa osakeyhtiöksi vain edellytyksin, että yhtiön netto-omaisuuden arvo on yhtiön muuttuessa osakeyhtiöksi vähintään edellä mainitun määräinen siitä riippuen, kummanlaatuisesta osakeyhtiöstä on kyse. Yhtiön omaisuus muutoshetkellä on osakeyhtiön oman pääoman katteena. Mikäli omaisuuden arvo on suurempi kuin OYL:ssa edellytetty vähimmäisosakepääoma tai yhtiöjärjestyksessä tätä suuremmaksi määrätty osakepääoma, ylimenevä määrä voidaan kirjata sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Sen varmistamiseksi, että oikeudellista muotoaan muuttavan yhtiön omaisuus on oikein arvostettu, yhtiön muuttamispäätöksen yhteydessä muutossopimukseen on säädetty sisällytettäväksi vastaava selvitys, joka on tehtävä silloin, kun osakeyhtiötä perustettaessa osakkeen merkintähinta maksetaan muulla kuin rahalla eli apportilla. Myös henkilöyhtiön muuttuessa osakeyhtiöksi osakkeenomistajiksi tulevat yhtiömiehet maksavat saamansa osakkeet muuten kuin rahalla eli yhtiöosuutensa arvolla. Selvitys on säädetty sisällytettäväksi siihen asiakirjaan, joka sisältää henkilöyhtiön muuttamisen osakeyhtiöksi. Selvitys voinee olla myös tämän asiakirjan liitteenä. Selvityksen lähemmästä sisällöstä säädetään OYL:ssa.

Kaikkien henkilöyhtiön yhtiömiesten ei tarvitse tulla osakeyhtiön osakkeenomistajiksi, mutta yhtiön identiteetin säilymisen turvaamiseksi ainakin yhden vastuunalaisen yhtiömiehen tulee saada yhtiömuodon muutoksessa osakkeita. AKYL:ssa ei aseteta estettä sille, että äänettömästä yhtiömiehestä tulisi osakeyhtiön enemmistöosakas. Sitä vastoin osakeyhtiön osakkeenomistajiksi voi muutoksen seurauksena tulla vain henkilöyhtiön yhtiömies.

Lain mukainen yhtiöjärjestys

Yhtiömuodon muuttamista koskevan päätöksen yhteydessä on hyväksyttävä osakeyhtiölain (myöh. OYL) mukaisesti laadittu yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestys voidaan sellaisenaan sisällyttää yhtiömuodon muuttamisesta laadittavaan asiakirjaan tai ottaa sen liitteeksi.

Jos avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muutetaan julkiseksi osakeyhtiöksi, yhtiön tulee muutoksen jälkeen täyttää julkiselle osakeyhtiölle OYL:ssa säädetyt vaatimukset ja sen toiminimi tulee olla toiminimilaissa säädettyjen vaatimusten mukainen.

Sen jälkeen kun yhtiömuodon muutoksesta on tehty päätös ja sitä koskeva asiakirja on allekirjoitettu, yhtiömiesten on toimitettava OYL:n ja/tai yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokoukselle kuuluvat vaalit. Hallitus ja tilintarkastajat voidaan valita myös yhtiömuodon muutosta koskevassa sopimuksessa. Tällöin ei erillistä valintakokousta tarvita.

Kaupparekisteri-ilmoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa yhtiömuodon muuttamista koskevan asiakirjan allekirjoittamisesta tai yhtiömuodon muuttaminen raukeaa. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö muuttuvat osakeyhtiöksi, kun yhtiömuodon muutos merkitään kaupparekisteriin.

Yhtiömuodon muutos ja velat

Avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet eivät vapaudu vastaamasta yhtiön aikaisemmasta velasta sen johdosta, että yhtiö on muuttunut osakeyhtiöksi, elleivät velkojat ole antaneet siihen suostumustaan.

Jollei velkoja, joka on todistettavasti saanut kirjallisen ilmoituksen yhtiön muuttumisesta osakeyhtiöksi ja velkojan oikeudesta vastustaa velkavastuusta vapautumista, ole kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen saamisesta ilmoittanut osakeyhtiölle vastustavansa vapautumista, katsotaan hänen siihen suostuneen.

Sen sijaan äänettömän yhtiömiehen vastuu muuttuu yhtiömuodon muutoksen yhteydessä kommandiittiyhtiön velkojen osalta samanlaiseksi kuin millainen on osakeyhtiön osakkeenomistajan vastuu eli vastuu rajoittuu sijoitettuun pääoman määrään asti. Äänetön yhtiömies ei ole yhtiön velkojia kohtaan vastuussa osakeyhtiöksi muuttuneen kommandiittiyhtiön muutoshetkellä olevista veloista.

AKYL:ssa tarkoitettu henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi ei edellytä, että jokainen henkilöyhtiön yhtiömies tulee syntyvän osakeyhtiön osakkeenomistajaksi. Riittää, että yksikin yhtiömies tulee osakkeenomistajaksi. Tämän voidaan katsoa seuraavan jo siitä, että henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi voi edellyttää yhden tai useamman yhtiömiehen yhtiöosuuden lunastamista.

Ainakin silloin, kun yhtiömuodon muutosvaiheessa tarkoituksena on, että kaikki yhtiömiehet eivät tule osakeyhtiön osakkeenomistajiksi, ainakin yleensä on tarkoituksenmukaisempaa järjestää asia niin, että asianomainen yhtiömies tai yhtiömiehet eroavat yhtiöstä ennen kuin yhtiö muutetaan osakeyhtiöksi.

Osakeoikeuksien järjestämisestä

Yhtiömuotoa muutettaessa osakkeita ei voida antaa muille kuin avoimen yhtiön yhtiömiehille sekä kommandiittiyhtiön vastuunalaisille yhtiömiehille ja äänettömille yhtiömiehille. Mikäli uusia osakkeenomistajia halutaan osakeyhtiöön, tämä saadaan aikaan ennen yhtiömuodon muutosta siten, että kyseiset henkilöt tulevat avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiksi tai yhtiömuodon muutoksen jälkeen antamalla heille suunnatulla osakeannilla uusia osakkeita tai, että osakkeenomistajat luovuttavat heille osan osakkeistaan.

Uusien osakkeenomistajien kannalta on suositeltavaa, että uusi osakkeenomistaja tulee yhtiöön vasta yhtiömuodon muutoksen jälkeen. Jos uusi osakkeenomistaja tulee avoimeen yhtiöön yhtiömieheksi tai kommandiittiyhtiöön vastuunalaiseksi yhtiömieheksi, hän on yhtiön muuttuessa osakeyhtiöksi muuttumisen jälkeenkin henkilökohtaisessa vastuussa niistä velvoitteista, jotka yhtiöllä oli yhtiön muuttuessa osakeyhtiöksi.

Osakeyhtiön osakkeiden jakamisesta yhtiömiesten kesken ei ole AKYL:ssa säännöksiä. Periaatteessa yhtiömiehet voivat sopia tästä seikasta parhaaksi katsomallaan tavalla. Siitä on voitu sopia jo alkuperäisessä yhtiösopimuksessa tai yhtiösopimusta myöhemmin muutettaessa. Käytännössä lienee kuitenkin harvinaista, että osakejaosta sovitaan aikaisemmin kuin henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi on tullut ajankohtaiseksi.

Luonnollinen lähtökohta on sopia yhtiömiesten kesken osakejakautuma kunkin yhtiömiehen yhtiöpanosta vastaavaksi. Avoimessa yhtiössä tämä merkitsee lähtökohtaisesti, että kukin yhtiömies saa yhtä paljon osakkeita. Jakosuhteen määrittelyyn voivat kuitenkin vaikuttaa myös yhtiösopimuksessa mahdollisesti olevat määräykset siitä, miten yhtiön tuottama voitto jaetaan yhtiömiesten kesken tai miten yhtiömiesten jako-osuudet määräytyvät yhtiön purkautuessa taikka miten eri yhtiömiehet ovat suorittaneet yhtiölle omaisuuspanoksia.

Kommandiittiyhtiössä itsestään selvä jakosuhde voi olla ongelmallisempi, joskin eräänlaisena luonnollisena jakosuhteena voitaneen pitää, että äänetön yhtiömies saa sellaisen osuuden osakeyhtiön osakkeista, joka vastaa hänen maksamansa panoksen osuutta kommandiittiyhtiön varallisuudesta yhtiön muuttuessa osakeyhtiöksi.

Kahdessa edellisessä kappaleessa lausutussa on vain esitetty eräitä keskeisimpiä seikkoja, joita yhtiömiehet voivat panna osakkeiden suhteellista määrää koskevan sopimuksensa pohjaksi. Niissä ja luultavasti useimmissa tapauksissa, joissa henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi edellyttää kaikkien yhtiömiesten yksimielisyyttä, osakeyhtiö jää syntymättä, mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta osakejaossa. Silloin kun henkilöyhtiön yhtiösopimuksen nojalla päätös yhtiön osakeyhtiöksi muuttamiseksi voidaan tehdä muutoin kuin, että kaikki yhtiömiehet kannattavat päätöstä, samassa järjestyksessä voidaan myös päättää, miten osakkeet jakautuvat yhtiömiesten kesken.

Jos joku yhtiömiehistä ei ole tyytyväinen jakoon, hän voi erota yhtiöstä ja vaatia yhtiöosuutensa lunastamista. Hän ei tällöin tule syntyvän osakeyhtiön osakkeenomistajaksi. Lunastusta vaaditaan osakeyhtiöltä. Lunastushinnan maksamisesta ovat kuitenkin vastuussa myös muuttuneen avoimen yhtiön yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet.

Jollei osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä muuta määrätä, yhtiön kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan OYL:ssa säädetyissä puitteissa määrätä toisin. Myös silloin kun henkilöyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi, yhtiöjärjestys voidaan laatia sellaiseksi, että yhtiössä on erilajisia osakkeita tai että osakkeisiin muuten liittyy toisistaan poikkeavia oikeuksia tai mahdollisesti myös velvoitteita. Yhtiömuodon muuttamista koskevassa sopimuksessa on siten mahdollista sopia, että syntyvän osakeyhtiön kaikki osakkeet eivät ole samanlaisia. Sopimusvapautta ei tässä suhteessa ole periaatteessa rajoitettu. Voidaan esimerkiksi sopia, että kukin yhtiömies saa osakkeita, jotka joissakin suhteessa ominaisuuksiltaan poikkeavat niistä osakkeista, joita muut yhtiömiehet saavat, tai että vaikka yhtiössä on erilaisia osakkeita, jokainen tai osa yhtiömiehistä saa kaikenlaisia osakkeita.

Ennen kaikkea oikeuksiltaan osakkeet voidaan monessakin eri suhteessa muodostaa toisistaan poikkeaviksi. Yleisintä lienee, että osakkeet poikkeavat toisistaan niiden tuottaman äänimäärän osalta taikka tuottavat erilaisen oikeuden yhtiön tuottamaan voittoon tai jako-osuuteen yhtiön purkautuessa. Osakkeiden tuottamissa oikeuksissa voi olla monia muitakin eroavuuksia, kuten erilainen oikeus osakeannissa merkitä uusia osakkeita. Tässä yhteydessä niitä ei ole kuitenkaan syytä sen yksityiskohtaisemmin käsitellä.

Erilajisten tai muuten toisistaan poikkeavien osakkeiden muodostaminen henkilöyhtiötä osakeyhtiöksi muutettaessa ei sinänsä poikkea siitä, mitä se on osakeyhtiötä suoraan perustettaessa. Tältäkin osin on saavutettava kaikkien yhtiömiesten yksimielisyys tai, jos yhtiösopimuksen nojalla on mahdollista päättää henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi tätä lievemmin edellytyksin, näiden edellytysten on täytyttävä. Tässäkin tapauksessa yhtiömies, joka ei hyväksy ratkaisua, voi vaatia yhtiöosuutensa lunastamista.

Kun edellä on käsitelty osakkeiden jakamista yhtiömiesten kesken tai erilaisten osakkeiden antamista, asiaa on tarkasteltu pelkästään yhtiöoikeudelliselta kannalta.

Henkilöyhtiön yhtiömiesten kannalta, vaikka henkilöyhtiön muuttuminen osakeyhtiöksi ei sinänsä merkitse yhtiömiehille uutta saantoa heidän saamiensa osakkeiden osalta, voi kuitenkin liittyä vaikeastikin tarkoin arvioitavia veroseuraamuksia etenkin silloin, kun osakeyhtiön osakkeet annetaan yhtiömiehille muussa kuin heidän yhtiöosuutensa mukaisessa suhteessa tai heille annetaan oikeuksiltaan erilaisia osakkeita. Ongelmia voi aiheutua myös yhtiöosuuksien keskinäisessä arvonmäärittelyssä. Tässä artikkelissa ei käsitellä verotukseen liittyviä seikkoja. Ne on tässä, kuten monessa muussakin tilanteessa, syytä ensin selvittää, ennen kuin päätetään toteuttaa henkilöyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi.

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki