Analyysilla kokonaiskuva yrityksestä

Tilinpäätösanalyysin perustietona on virallinen tilinpäätös, sen liitetiedot ja muu käytettävissä oleva informaatio. Tilinpäätöksen oikaisun lähtökohtana on tarve jalostaa tilinpäätöstietoa niin, että se parhaiten palvelee analyysin tekijän tarkoitusta.
26.1.2010

Ari Toivio pääanalyytikko, Suomen Asiakastieto Oy, Yritystutkimusneuvottelukunnan analyysityöryhmän pj.

Tilinpäätösanalyysien suurkuluttajia ovat Suomessa pankit ja muut rahoituslaitokset, jotka käyttävät tilinpäätösanalyyseja luottopäätösten tukena sekä asiakkuuksien seurannassa. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa taho, vaan myös asiakkailla ja tavarantoimittajilla on omat intressinsä tarkastella yritysten lukuja hiukan tarkemmin. Yritysten omistajien kiinnostusta ei voida tietenkään unohtaa.

Analyysin ensimmäisenä vaiheena on aina lähtötietojen muokkaus eli oikaistun tuloslaskelman ja taseen laatiminen. Yritystutkimusneuvottelukunta ry on Yritystutkimuksen tillinpäätösanalyysi -oppaassaan vuodelta 2005 laatinut suositukset oikaistuksi tuloslaskelmaksi ja taseeksi, jotka poikkeavat tietyiltä osin virallisista kirjanpitoasetuksen mukaisista kaavoista. Tuloslaskelman osalta näkyvimmät erot ovat välitulosten esittämisessä: termeinä ovat käyttökate, liiketulos, nettotulos ja kokonaistulos. Oikaistussa taseessa huomattavimpina eroina ovat virallisen tilinpäätöksen vaihtuvien vastaavien pitkäaikaisten saamisten sisällyttäminen pysyviin vastaaviin sekä vastattavaa puolella oman pääoman oikaisujen esittäminen omana eränään ja korollisten velkojen esittämisen korostuminen.

Tuloslaskelman oikaisuista analysoija joutuu yleisimmin ottamaan kantaa liiketoiminnan muiden tuottojen luonteeseen: ovatko ne kertaluonteisia ja olennaisia eriä, jotka vaikeuttavat vuosittaista kannattavuusvertailua ja siksi siirrettävä satunnaisiin tuottoihin? Henkilöyhtiöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien analysoinnissa tulee useimmiten vastaan laskennallinen palkkakorjaus. Mikäli omistajan työpanosta vastaava palkka puuttuu tuloslaskelman kuluista, lisätään laskennallinen palkkakulu käyttökatteen yläpuolelle.

Eri tilikaudet vertailukelpoisiksi

Taseen puolella analysoijan on otettava kantaa pysyvien vastaavien arvoihin, kuten kehittämismenojen aktivointeihin ja epävarmoihin lainasaamisiin, jotka saattavat olla tarpeellisia oikaista pois taseesta. Velkojen osalta pohtimista aiheuttavat muun muassa saatujen ennakkomaksujen käsittely tunnuslukulaskennassa: ollako velkaa vai eikö olla? Pääomalainojen ehdot ovat myös tarkassa syynissä mietittäessä erän paikkaa oikaistussa taseessa: velkaa vai omaa pääomaa?
Lisäksi taseen ulkopuoliset leasingvastuut lisätään taseen molemmille puolille.

Tilinpäätösanalyysissa käytettävä kassavirtalaskelma laaditaan pääsääntöisesti virallisen tuloslaskelman ja taseen sekä liitetietojen perusteella. Siinä tarkastellaan rahoituksen riittävyyttä menojen etuoikeusjärjestyksessä. Kassavirran etuna on yleensä tuloslaskelmaa nopeampi reagointikyky muutoksiin. Vuosittaisten vaihteluiden eliminoimiseksi kassavirtaa tarkastellaan yleensä useamman vuoden jaksoissa.

Tilinpäätösanalyysin tavoitteena on saada yrityksen eri tilikaudet vertailukelpoiseksi sekä keskenään että muiden yritysten vastaavien analyysien kanssa. Oikaisujen perusteella saatuja tunnuslukuja verrataan yleensä saman toimialan tunnuslukujen mediaaneihin ja kvartiileihin. Kannattavuutta arvioitaessa käytetään tuloslaskelman rakenteeseen liittyviä tunnuslukuja, kuten esimerkiksi käyttökateprosentti ja pääoman tuottoa mittaavia lukuja kuten sijoitetun pääoman tuottoprosentti. Yrityksen rahoituksellista pääomarakennetta kuvaavista tunnusluvuista käytetyin on omavaraisuusaste. Rahoituksen riittävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi current ratiolla ja kassavirtalaskelmasta johdetuilla tunnusluvuilla.

Tunnuslukuja on olemassa kosolti, joten valinnanvaraa löytyy. Analyysin tuloksena olisi tietysti tavoite saada mahdollisimman hyvä kokonaiskuva yrityksestä. Tällöin on paikallaan poimia muutama oleelliseksi katsomansa tunnusluku (esimerkiksi 3–5 kappaletta). Ison tunnuslukuryppään tutkiskelu saattaa jo lukujen sisältämän päällekkäisen tiedonkin vuoksi aiheuttaa enemmän sekaannusta kuin antaa vastauksia.

Yritystutkimusneuvottelukunnan suositukset

Ylhäällä on Yritystutkimusneuvottelukunnan suositukset yllä mainitsemani tunnuslukujen kaavoista. Kaavoihin liittyy lisäksi yksityiskohtaisempia tarkennuksia, joita en tässä ole erikseen ottanut esille.

Tilinpäätösanalyysin ongelmakohdaksi saattaa yrityksen ulkopuolisen analysoijan kannalta muodostua liian suppea tai epävirallinen materiaali. Tilintarkastuskertomuksen ollessa käytettävissä voi analyytikko yleensä lähteä siitä olettamasta liikkeelle, että tilinpäätös on laadittu voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Vaikka virallinen tilinpäätös olisikin käytettävissä, voi päänvaivaa aiheuttaa esimerkiksi epävarmoiksi katsottavat saamiset. Lopultahan vasta tulevaisuus osoittaa miten käy, mutta analyytikon on kuitenkin todennäköisyydet huomioiden otettava oma kantansa asiaan.

Yritystutkimusneuvottelukunta ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä yritystutkimustoimintaa, kehittää, ylläpitää ja edistää yritystutkimusmenetelmiä jäsentensä keskuudessa sekä parantaa yleisiä edellytyksiä yritystutkimustoiminnalle. Yhdistyksen jäseniä ovat muun muassa useat pankit ja vakuutusyhtiöt.

Lisätietoja www.yritystutkimusneuvottelukunta.fi

YleisetUusimmat Artikkelit
Katso kaikki