Listaamattomien osake-yhtiöiden henkilöstöantien verotukseen muutos

21.8.2020

Työntekijä voi jatkossa merkitä listaamattoman työnantajayrityksensä osakkeita yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaan matemaattiseen arvoon ilman, että ne on käsiteltävä ansiotulona. Muutoksen (HE 73/2020) oli tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020 ja sitä sovelletaan osakeanteihin, joista päätös on tehty lain voimaantulon jälkeen. Eduskunta ei ole hyväksynyt lakimuutosta lehden painoon mennessä, tiedotamme voimaantulosta myöhemmin.

Edellytyksenä verovapaudelle on, että edun tulee olla henkilöstön enemmistön käytettävissä ja työnantajayrityksen tulee sijaita Euroopan talousalueella. Yhtiön tulee merkintähetkellä harjoittaa elinkeinotoimintaa, olla säännöllisesti palkkaa maksava työnantaja sekä kuulua ennakkoperintärekisteriin.

Säännöstä ei sovelleta siltä osin kuin verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus ylittää kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Säännöstä ei sovelleta myöskään yhtiön hallituksen eikä hallintoneuvoston jäseneen, joka ei ole työsuhteessa yhtiöön ja ei saa työstään ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua palkkaa.

Osakkeen merkintähinnan tulee olla vähintään viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen nettovarallisuuteen perustuva matemaattinen arvo. Mikäli osake merkitään tämän alittavaan hintaan, on alitus työntekijän veronalaista ansiotuloa.

Henkilöstöantia koskevasta tiedonantovelvollisuudesta säännökset verotusmenettelystä annetussa lakissa.

VerotusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki