Palkanmaksu­velvollisuus työtaistelun aikaisen osittaisen työstä kieltäytymisen johdosta

28.5.2019
Antti Rajamäki partner DLA Piper

Ratkaisussa linjataan työnantajan oikeutta määritellä hyväksyttävä työsuorituksen sisältö ja suorittamistapa työtaistelun aikana tämän sen merkitystä arvioitaessa sitä, kenen vastuupiiriin työnteon estymisen katsottiin kuuluvan.

Työntekijä (A) työskenteli postityöntekijänä. Hänen työsopimuksen mukainen työ oli pääasiassa postin lajittelu- ja jakelutyötä sekä satunnaisesti uusien työntekijöiden perehdyttämistä.

Ammattiliitto oli julistanut perehdytyskiellon, jonka mukaan työnantajan käyttämiä vuokratyöntekijöitä ei perehdytetty eikä koulutettu työtehtäviin. Työtaistelun piiriin kuulunut A kieltäytyi kahtena päivänä työnantajan hänelle osoittamista perehdyttämistehtävistä. Hän kuitenkin ilmoitti tekevänsä tavallisia lajittelu- ja jakelutehtäviänsä.

Perehdyttäminen tarkoitti, että vuokratyöntekijä olisi seurannut vierestä lajittelu- ja jakelutyötä ja A olisi selostanut hänelle työn sisältöä ja menettelyä eri työvaiheissa, koko työvuoron ajan.

Työnantaja lähetti A:n kotiin molempina päivinä, eikä maksanut palkkaa loppupäivän tunneilta. A vaati täyttä palkkaa kyseisiltä tunneilta sekä yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä ammattiyhdistystoimintaan perustuvan syrjinnän vuoksi.

Työnantaja on työsopimuslain 2:12.1 §:n mukaan velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos työntekijä on ollut työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä. Jos työnteko on estynyt siksi, että työntekijä on osallistunut työtaisteluun, hänellä ei ole oikeutta palkkaan.

Ratkaisevaa asiassa oli, katsottiinko työnteon estyneen työnantajan vai A:n syystä, kun työnantaja ei sallinut A:n suorittaa lajittelu- ja jakelutyötä ilman perehdyttämistyötä.

KKO totesi, että työtaistelussa on kysymys työntekijäpuolen ja työnantajapuolen välisestä konfliktista, jonka tarkoituksena on painostaa vastapuolta. Sen vuoksi ei ole perusteltua, että työnantajalla olisi työnteon estyessä työntekijän työtaistelutoimenpiteen johdosta velvollisuutta pyrkiä omilla toimenpiteillään vähentämään työtaistelusta työntekijälle aiheutuvia haittoja.

Jos työntekijä työtaistelun takia kieltäytyy hänelle osoitetusta työstä, työnantajalla ei yleensä ole velvollisuutta sallia muun sisältöistä työsuoritusta.

KKO totesi edelleen, että työnantajalla on myös osittaisen työtaistelun aikana oikeus päättää omien intressiensä mukaisesti siitä, mitä työsopimuksen mukaisia työtehtäviä hän työntekijöille osoittaa. Jos työntekijä työtaistelun takia kieltäytyy hänelle osoitetusta työstä, työnantajalla ei yleensä ole velvollisuutta sallia muun sisältöistä työsuoritusta.

Vuokratyöntekijän perehdyttämiseen kuulunut työtehtävien selittäminen oli periaatteessa ollut erotettavissa A:n tehtäväkokonaisuudesta. Tämä olisi kuitenkin merkinnyt sitä, että A olisi tehnyt työtä muulla kuin työnantajan edellyttämällä tavalla. Tällöin työnantaja ei olisi saanut vastaavaa hyötyä verrattuna siihen tilanteeseen, että työ olisi tehty samalla vuokratyöntekijää perehdyttäen.

KKO päätyi äänin 3-2 siihen lopputulokseen, että työnantaja ei ollut velvollinen hyväksymään A:lta ainoastaan osittaista työsuoritusta. Työn estyminen ei ollut johtunut työnantajasta eikä sillä ollut velvollisuutta maksaa A:lle palkkaa työn estymisen ajalta eikä työnantajan menettely ollut myöskään A:ta syrjivää.

 

TyöoikeusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki