Mitä suurempi maatila, sitä enemmän vaaditaan taloushallinnolta

Maatalousyritysten kuten muidenkin toimialojen taloushallinto on kokenut viime vuosikymmeninä merkittäviä muutoksia. Osaltaan muutokset ovat olleet pakollisia toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista johtuen. Mullistavampaa on ollut kuitenkin muutos, kun sähköiset menetelmät ja automaatio on otettu käyttöön talousprosesseissa ja -hallinnossa.
23.5.2018 Pentti Korkiatupa
 Kuva iStock

Maataloustuotannossa toimintaympäristön muutoksen myötä kiristynyt markkinakilpailu on vauhdittanut toimialan sisäistä rakennemuutosta johtaen yritysmäärän vähentymiseen. Jatkavat yritykset ovat tehostaneet ja kasvattaneet tuotantoaan moninkertaisesti ja samalla maataloustuotanto on muuttunut yhä enemmän pääomavaltaiseksi henkilötyömäärän vastaavasti vähentyessä. Nykyaikaiset kehittyvät maatalousyritykset ovat erikoistuneita ja tuotanto perustuu automaatiolla ohjattuun koneelliseen tuotantotapaan, ostopalveluihin ja joustavaan työvoiman käyttöön sesonkiaikoina. Nämä yritykset ovat ammattimaisesti johdettuja ja päättäjinä toimivilla yrittäjillä on korkea ammattitaito tuotantoprosesseista ja yritysjohtamisesta.

Talousprosessien lisäksi tietotekniikka ja automaatio on valjastettu etenkin kotieläintalouden tuotantoprosessin ohjaamiseen ja valvontaan. Maatalousyrityksen toiminnan suunnitteluun ja ohjaukseen käytetään tuotantosuuntakohtaisia toimialasovelluksia ja palveluntarjoajien suunnittelupalveluita.

Maatalousyrittäjille taloushallinnon sisältö ja merkitys vaihtelee riippuen yrityksen taloudellisesta koosta: onko kyseessä sivutoiminen viljely, päätoiminen maataloustuotanto tai yhtiöitetty maatalousyritys. Pienille yrityksille, jotka muodostavat toimialan yrityslukumäärästä valtaosan, taloushallinto tarkoittaa verkkopankissa hoidettavaa ostolaskujen maksatusta ja kerran vuodessa, pääasiassa verottajaa varten tehtävää kirjanpitoa ja veroilmoitusta.

Mitä suurempi maatalousyksikkö, sitä merkityksellisempää yrittäjälle on ajantasainen kirjanpito, ostoreskontran hoitaminen, kassatilanteen seuranta ja ennustaminen sekä kannattavuuden että maksuvalmiuden tunnusluvut. Maataloustuotannossa on tyypillistä, että alkutuotannon tuotteet myydään ja toimitetaan elintarvikejalostajille ja tukkukaupalle tuotantosopimuksen tai ostosopimuksen mukaisesti. Ostajat tekevät tilityksen toimitetuista tuotteista jälkikäteen. Tuotteiden lopullinen myyntihinta muodostuu vastaanottomittauksiin ja analyyseihin perustuen. Laskuttamisen ja myyntireskontran tarve rajoittuu tilanteisiin, jolloin tilalla harjoitetaan maataloustuotannon lisäksi liitännäistoimintaa kuten urakointia, maatilamatkailua, jatkojalostusta tai suoramyyntiä.

Maataloustuotanto on muuttunut yhä enemmän pääomavaltaiseksi henkilötyömäärän vastaavasti vähentyessä.

 

Luonnollisen henkilön harjoittama maataloustuotanto

Luonnollinen henkilö, maatalousyhtymä ja kuolinpesä eivät ole kirjanpitovelvollisia maataloustuotannon harjoittamisesta. Edellä mainittujen maataloustuotannon harjoittamisen verotusta säätelee MVL:n mukainen muistiinpanovelvollisuus, AVL:n säädökset sekä VH:n päätökset.
Tulot ja menot kirjataan kassaperusteisesti sille päivälle, jona tulo suoritteesta on saatu tai tuotannontekijästä suoritettava maksu suoritettu.

Muistiinpanovelvollisuus ei edellytä kahdenkertaista kirjaustapaa, sillä tasetta ei tarvitse muodostaa. Kirjanpidon täsmäytettävyyden ja tarkastettavuuden näkökulmasta on kuitenkin eduksi kirjata liiketapahtuman vastatili, joka on useimmiten pankkitili. Koska toimintaa harjoitetaan henkilöyrittäjänä, on yleistä, että sama pankkitili palvelee toiminnan harjoittamisen lisäksi perheen yksityistaloutta. Näin ollen yrityksen ja yksityistalouden varat eivät ole selkeästi erillään, mikä aiheuttaa pienen haasteen kirjanpidolle.

Sama erillisyyden puute voi liittyä myös menoihin. Luonnollisen henkilön harjoittamassa maatalousyrityksessä ostolaskut voivat sisältää tuotantotoiminnan menojen lisäksi yksityistalouden menoja, joita ei alun perinkään pidä kirjata menoksi. Menot sähköstä, vakuutuksista, vedestä voivat sisältää yksityistalouden vähennyskelvottomia osuuksia, jolloin kirjatusta menosta pitää oikaista vähennyskelvottomat meno-osat jälkikäteen perustuen erilliseen laskelmaan. Toisaalta omaa yksityistä autoa tai muuta kulkuneuvoa voidaan käyttää maataloustoiminnassa ja tällöin kulkuneuvon maatalouteen kohdistuvan käytön osuuden voi vähentää veroilmoituksella ajopäiväkirjaan perustuen. Edellä mainittujen ohella maatalouden veroilmoituksen laatimiseen liittyy myös erityisvaatimuksia kirjanpidolle ja muistiinpanoille.

Maataloustulolähteen varat ja velat pitää ilmoittaa perustuen tositteisiin ja muihin luotettaviin selvityksiin. Varoihin lasketaan pysyviä vastaavia vastaavat erät lukuun ottamatta tuotantoeläimiä. Vaihto-omaisuutta ja rahoitusomaisuutta ei lasketa varoihin. Velkoihin lasketaan pitkäaikaiset velat. Nettovarallisuuden perusteella maatalouden tulos jaetaan pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin. Tulo-osuudet lisätään yrittäjän henkilökohtaisiksi tuloiksi tai jaetaan puolisoiden kesken heidän henkilökohtaisiksi tulo-osuuksiksi.

Maatilalla harjoitetaan usein myös metsätaloutta ja se on luonnollinen osa samaa kirjanpitoa ja kirjanpitomateriaalia siten, että metsätositteille on oma tositelaji. Mikäli maatalouskoneita käytetään metsätaloudessa tai omasta metsästä käytetään puutavaraa tai polttopuuta maataloudessa tai yksityistaloudessa, on näistä tehtävä tarvittavat oikaisut ja selvitykset muistiinpanoihin.

Verottajan 2-lomakkeen lisäksi tuhannet maatilat vastaavat vuosittain Tilastokeskuksen tiedonkeruukyselyyn. Kyselyn tiedot voidaan muodostaa muistiinpanoista ja lähettää tilastokeskukseen sähköisessä muodossa. Pankit ja muut maatilatalouden rahoittajat edellyttävät maatalouden investointihankkeiden rahoitushakemuksien liitteiksi tarkkoja taloussuunnitelmia ja tuotantokustannuslaskelmia. Toteutunut kirjanpito tarvitaan kahdelta edeltävältä tilikaudelta oikaistuna suoriteperusteiseksi ja lisäksi tase ja maksuvalmiuslaskelmat. Kun kirjanpito on laadittu eriteltynä tuotantosuunnittain ja kirjaukset tehty tapahtumatasolla tarkasti, laskentapalveluun erikoistunut asiantuntija voi helpommin muodostaa taseen, laatia tarvittavat laskelmat ja suunnitelmat.

 

Yhtiömuotoinen maatila on kirjanpitovelvollinen, vaikka yhtiö harjoittaisi pelkästään maataloustuotantoa.

Yhtiömuotoiset maatilat

Yhtiömuotoisella maatilalla tarkoitetaan lähes yksinomaan osakeyhtiömuotoista yritystä, joka harjoittaa maataloustuotantoa. Muissa yhtiömuodoissa ei saavuteta merkittäviä verosäästöjä eikä etuja verrattuna luonnollisen henkilöön tai maatalousyhtymään, jolloin niitä ei juurikaan perusteta maataloustuotantoon. Maatalousyhtiöt ovat poikkeuksetta isoja pääomavaltaisia yksiköitä, joiden omistus jakautuu usein laajemmalle kuin perheviljelmässä.

Ajantasaisen ja luotettavan taloustiedon helppo saatavuus, tuloksen ja maksuvalmiuden seuranta ovat maatalousyhtiön johdolle ensiarvoisen tärkeitä. Yritysjohto arvostaa myös tilitoimiston tarjoaman palvelun ja järjestelmän vaivattomuutta ja mahdollisuutta käyttää palveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Yhtiömuotoinen maatila on kirjanpitovelvollinen, vaikka yhtiö harjoittaisi pelkästään maataloustuotantoa. Maatalousyhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja taloushallinto ei siten eroa muiden kirjanpitovelvollisten vastaavista toiminnoista.

Luonnollisen henkilön maatalouden kirjanpitoon verrattuna lähtötilanne on selkeämpi, sillä yhtiön varat ja velat ovat erillään omistajien varoista. Yhtiölle ei tule tai ei ainakaan pitäisi tulla ostolaskuja, joissa on yksityistalouden menoa tai yksityistalouteen liittyvää vähennyskelvotonta osuutta. Yhtiötä verotetaan EVL:n säädösten mukaisesti kuitenkin siten, että maatalouden tulolähteeseen sovelletaan MVL:n säädöksiä soveltuvin osin. Osakeyhtiön 6B- ja 62-lomakkeiden lisäksi maataloustulolähteen tuotot ja kulut tilikaudelta ilmoitetaan liitelomakkeella 7M kassaperusteen mukaisesti.

Maataloustulolähteen tuottojen ja kulujen oikaiseminen kassaperusteiseksi kannattaa laatia tilinpäätöksen jälkeen erillisessä laskelmassa, jolloin kirjanpito säilyy perusteiltaan muuttumattomana. Tilikartassa tulee olla omat tilit maataloustulolähteelle, jolloin tulolähteestä on mahdollista saada erillinen tuloslaskelma pohjaksi tuloksen kassaperusteiselle oikaisulle ja erittelyille. Oikaisukirjaukset kannattaa tehdä tapahtumatasoisesti, sillä tarkastus on helpompi suorittaa.

Myös seuraavan tilikauden erittely on helpompi laatia, kun tilikauden alkuun kohdistuvat oikaisukirjaukset löytyvät suoraan laskelmasta. Yhtiö voi harjoittaa myös elinkeinotoimintaa ja metsätaloutta, jolloin näille pitää olla tilikartassa omat tilit ja mahdollisuus myös raportoida niiden tulokset erillisinä.

Suonentieto Oy

Maa- ja metsätalouden erityispiirteet on huomioitu Suonentiedon Maatalousneuvos ohjelmistopalvelussa kattavasti. Maatilayrityksille on oma tilikarttamalli. Se soveltuu sellaisenaan luonnolliselle henkilölle, yhtymille, kuolinpesille ja yhtiömuotoisille maatiloille.

Tilikartassa on tilit taseelle ja tuloslaskelmalle, kaikille maatalouden tuotantomuodoille, liitännäiselinkeinoille, metsätaloudelle sekä yksityistaloudelle. Tileillä on valmiina ohjaukset kirjanpidolle, taseelle, tuloslaskelmalle, arvonlisäveroille, eri tulolähteiden verolomakkeille kaikilla yhtiömuodoilla sekä tilastolomakkeelle.

Ohjelmalla voidaan laatia kirjanpito, tilinpäätös ja verotuksen vaatimat selvitykset ja raportit. Veroilmoitukset voidaan tulostaa tai lähettää sähköisessä muodossa verottajalle. Yhtiömuotoisten maatilayritysten osalta maataloustulolähteen oikaisu kassaperusteiseksi voidaan tehdä suoraan kirjanpitoaineistoon perustuen erillisessä verotilinpäätöstoiminnossa. Etuna on, että oikaisu ei muuta itse kirjanpitoa, eikä myöskään oikaisujen purkamista tarvitse suorittaa.

Maatalousneuvoksella voi tehdä myös muiden kuin maatalousyritysten liikekirjanpidot ja verolomakkeet erilaisille yritysmuodoille. Ohjelmiston muita moduuleita ovat ostoreskontra, laskutus ja myyntireskontra sekä palkanlaskenta.

Suonentiedon ohjelmistopalvelussa on mahdollista, että tilitoimiston asiakas hoitaa ostoreskontraa ja laskutusta ja kirjanpitäjä hoitaa kirjanpidon, arvonlisäverolaskelmat ja tilinpäätöksen. Ostoreskontraan voidaan liittää Apix-verkkolaskuvälittäjän asiakasliittymä, jolloin ostolaskut ja niiden kuvat saadaan ohjelmaan sähköisessä muodossa kirjanpitoa varten valmiiksi tiliöityinä.

Myös myyntilaskut voidaan lähettää ohjelmalla verkkolaskuvälittäjälle, joka reitittää ne edelleen sopivassa muodossa vastaanottajille. Asiakkaan talouden seurantaan on selainpohjainen porautuva raportointi, jolloin asiakas voi seurata talouden kehittymistä ajantasaisesti.

Kassakuitteja ja muita erillistositteita varten on Talousmobiili, jolla kuitit voi kuvata ja lähettää suoraan ohjelmistopalvelussa olevaan kirjanpitoon. Suonentieto Oy on tuottanut ohjelmia sekä ohjelmistopalvelua lähes 30 vuoden ajan ja asiakkaita on lähes 10 000 eri puolilla Suomea.

Asiantuntijana
Pentti Korkiatupa
 toimitusjohtaja Suonentieto Oy
Työ ja uraUusimmat Artikkelit
Katso kaikki