Tilintarkastus vaatii valmistautumista – muistilista tilintarkastukseen

Tilintarkastus sujuu vaivattomimmin, kun kirjanpidosta vastaava henkilö on jo etukäteen varannut tarvittavat aineistot helposti saataville. Poimi tästä hyvä muistilista käyttöösi.
22.10.2015

Tarja Lindroth, HTM, KLT, PHT, Tilintarkastus Tarja Lindroth Oy

Kuva iStock

Tilintarkastukseen on hyvä valmistautua, jotta tilintarkastustyö voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja asiakkaiden toivoman aikataulun puitteissa. Tilintarkastusta varten tarvitsemme tilinpäätöksen ja kirjanpitoaineiston lisäksi hallinnon tarkastukseen liittyvää aineistoa. Taulukoissa esitettävä aineistopyyntömalli on yksi esimerkki, jonka avulla tilintarkastukseen voisi valmistautua. Siitä voi jokainen kuitenkin päätellä, että paljon aineistoa tarvitaan tilintarkastuksen läpiviemiseksi. 

Asiakkaan aineiston ollessa sähköisessä muodossa kirjanpitäjän tulisi huolehtia kirjanpitoa tehdessään siitä, että tarvittavat dokumentit tulevat skannatuksi tositteiden liitteeksi ja tarvittaessa sähköiseen arkistoon. Näin tilintarkastaja voi saada haluamansa dokumentit ja aineiston suoraan sähköisestä järjestelmästä.

Kirjanpitäjän on hyvä etukäteen sopia yhdessä asiakkaan edustajan kanssa työnjaosta aineiston valmisteluun ja toimittamiseen liittyen. 

 

 

Lain nimissä

Tilintarkastusvelvollisuus määräytyy voimassa olevan tilintarkastuslain 13.4.2007/459 toisen luvun 4 §:n mukaan ”Yhteisössä ja säätiössä on valittava tilintarkastaja ja toimitettava tilintarkastus sen mukaan kuin tässä laissa ja muualla laissa säädetään.”

Jollei muualla laissa toisin säädetä, tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yhteisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä:

  1. taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa;
  2. liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai
  3. palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä.

Tilintarkastaja voidaan myös jättää valitsematta toimintaansa aloittavassa yhteisössä, jolla ei vielä ole 2 momentissa tarkoitettuja tilikausia, jollei ole ilmeistä, ettei edellytyksiä tilintarkastajan valitsematta jättämiseen ole.

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai rahoituksen johtamisessa.

Jos yhteisöllä ei ole 1, 2 tai 3 momentin mukaista velvollisuutta valita tilintarkastajaa, yhtiöjärjestyksessä, yhtiösopimuksessa tai säännöissä voidaan määrätä tilintarkastuksesta sekä useamman tilintarkastajan valinnasta.

Jos yhteisölle on valittu vain yksi tilintarkastaja eikä tämä ole 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja. Mitä tässä tai muussa laissa säädetään tilintarkastajasta, sovelletaan vastaavasti varatilintarkastajaan.

Jos tilinpäätöksen vahvistamisesta päätetään yhteisön tai säätiön toimielimen kokouksessa, tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen tätä kokousta.

Tilintarkastuslain (TTL 18 §) mukaan yhtiömiesten tai hallituksen ja toimitusjohtajan taikka vastaavien toimielinten on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi sekä annettava sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja pyytää.

 

TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki