CTA Paikka
CTA Paikka

Tilintarkastuksen määräyksissä joustoa

Finanssivalvonta on antanut uusia määräyksiä ja ohjeita tilintarkastuksen järjestämisestä valvomissaan yrityksissä.
11.12.2012

Olli Salmi tilinpäätösasiantuntija, Finanssivalvonta

Kuva iStock

Yhteisöjen tilintarkastusta koskevat asiat ovat niiden hallitusten vastuulla. Hallituksen sisäisessä työnjaossa on saatettu muodostaa tarkastusvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella hallitukselle kuuluvia asioita.Sääntelyn tavoitteena on tukea Finanssivalvonnan valvomana hallitusta tai tarkastusvaliokuntaa kehittämään tilintarkastukseen liittyviä menettelytapoja. Tällä tavoin voidaan välillisesti edistää tilintarkastuksen laatua. Se, miten tilintarkastajat suorittavat käytännön lakisääteisen tilintarkastustyönsä, jää edelleen säädeltäväksi sitä koskevassa norminannossa.Hallituksen ohjeistaminen tilintarkastuskysymyksissä perustuu Finanssivalvonnan tehtävään edistää valvonnassaan olevien toimijoiden ohjaus- ja valvontajärjestelmien luotettavuutta. Ohjeiden tavoitteena onkin ohjeistaa hallitusta seikoista, joita sen olisi hyvä ottaa huomioon, jotta se omalta osaltaan voisi edistää tilintarkastuksen laadukasta suorittamista.Joustoa suhteellisuusperiaatteellaFinanssivalvonnan valvottavat muodostavat laajan kirjon erikokoisia, erityyppistä toimintaa harjoittavia ja maantieteellisesti eri tavoin sijoittuneita finanssialan toimijoita. Valvottavat vaihtelevat käytännössä suurista finanssiryhmittymistä ja pörssiyhtiöistä aina pienimpiin vakuutus- ja sijoituspalvelu­toimijoihin saakka.Ohjeistuksen tarkan noudattamisen mahdollisuudet ja joissain tapauksissa tarvekin saattaa tästä syystä vaihdella suuresti. Etenkin pienimpien toimijoiden kohdalla ohjeiden sanatarkka noudattaminen saattaisi johtaa kohtuuttomaan rasitukseen. Tästä syystä Finanssivalvonnan ohjeiden osalta on lupa noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Tämä mahdollistaa tietyn jouston etenkin pienimpien ja toiminnaltaan yksinkertaisimpien toimijoiden osalta.Säännösten sitovuusasteessa erojaRakenteeltaan määräykset ja ohjeet muodostuvat sitovista määräyksistä ja ei-sitovista ohjeista. Ohjeet ovat suosituksia siitä, miten valvottavien tulisi Finanssivalvonnan mielestä järjestää ohjeistetut asiat tai mitä valvottavan tulisi ottaa huomioon mainittuja toimintoja järjestäessään ja toimia tehdessään.  Finanssivalvonnan oma normianto on kunkin pääotsikon alla otsikoitu erikseen sanoilla ”määräys” tai ”ohje” ja liittämällä eri määräyksiin ja ohjeisiin numerointi.Määräysten ja ohjeiden kokonaistavoitteen toteuttamiseksi kunkin määräys- ja/tai ohjeosion alkuun on kerätty kyseistä aihealuetta sääntelevää normistoa. Taustasääntelyn esiintuomisen tarkoituksena on koota keskeinen säädös­ympäristö yhteen paikkaan ja siten auttaa lukijaa saamaan kuva laajemmasta viitekehyksestä sekä keskeisimmistä säännöksistä. Taustasääntelyn esiintuomisessa ei ole pyritty täyteen kattavuuteen eikä se poista valvottavan vastuuta muun lainsäädännön noudattamisesta.Määräyksissä ja ohjeissa on alkuun sijoitettu soveltamisala ja määritelmät. Soveltamista helpottamaan on ensimmäisessä luvussa avattu dokumentissa käytettyä terminologiaa määrittelemällä keskeisimmät käytetyt käsitteet.Riippumattomuuden varmistaminenVoitaneen katsoa, että riippumattomuussääntelyn tavoitteena on varmistaa, että tilintarkastajan ja valvottavan välillä ei ole sellaista suhdetta, joka voisi vaikuttaa tilintarkastuksen lopputulokseen. Esimerkkinä käytännössä tällaisesta suhteesta voisi tulla kyseeseen sellainen taloudellinen riippuvuus, jonka perusteella tilintarkastaja saattaisi pidättäytyä ilmaisemasta eriävää mielipidettään koskien tilinpäätöksen oikeellisuutta. Vaikka tilintarkastajan tulee itse pitää huolta riippumattomuudestaan, tulisi myös hallituksen kiinnittää asiaan huomiota.Riippumattomuutta koskevat suositukset kohdistuvat osaltaan tilintarkastajan vaihtamiseen aika ajoin eli niin kutsuttuun rotaatioon. Tilintarkastuslaissa rotaatiosta säädettyä noudatetaan myös yleisen edun kannalta merkittävissä yhteisöissä. Säännöksien mukaan tilintarkastaja – tai yhteisön ollessa tilintarkastajana vastuullinen tilintarkastaja – tulisi vaihtaa seitsemän vuoden välein. Finanssivalvonta suosittaa, että myös muut valvottavat arvioisivat tilintarkastajaa esittäessään ja valinnasta päättäessään, voiko perättäisillä toimikausilla olla haitallinen vaikutus tilintarkastajan riippumattomuuteen.Myös tilintarkastajan valvottaville suorittamiin muihin tehtäviin tulisi kiinnittää huomiota. Hallituksen tulisi huolehtia, että tilintarkastajat antavat vuosittain kirjallisen vahvistuksen riippumattomuudestaan sekä ilmoittaisivat valvottavalle suorittamistaan muista kuin tilintarkastustehtävistä. Hallituksen tulisi kiinnittää riippumattomuuteen huomiota­ erityisesti tilintarkastajaa valitessaan ja valvottavan toimintaan olennaisesti vaikuttavia oheispalveluja tilatessaan. Arvio tulisi suorittaa kuten puolueeton, harkitseva ja asiantunteva taho tekisi ja arvion tulisi perustua hankittujen oheispalvelujen sisältöön eikä muotoon.Riippumattomuusarviossa tulisi ottaa huomioon myös tilintarkastajan toimeksiantajalle olevien vastuiden määrä ja niitä vastaavien etuuksien ehtojen sisältö. Huomiota tulisi erityisesti kiinnittää siihen, etteivät ne olisi tavallisuudesta poikkeavia.Kun tilintarkastaja valitaan tai vaihdetaanTilintarkastustoimeksianto alkaa tilintarkastajan nimittämisellä, ja se päättyy normaalisti toimi­kauden loppuessa tai erityistapauksissa tilintarkastajan erottamiseen tai eroamiseen tehtävästään kesken toimikauden. Tilintarkastajan valintaa koskevassa menettelyssä suositellaan kiinnitettävän huomiota tilintarkastajan riittävään toimialaosaaminen. Tämän lisäksi suositellaan, että valvottava kiinnittää huomiota jo edellä mainittuun tilintarkastajan perättäisten toimikausien pituuteen.Hallituksella on paras osaaminen toimialasta ja vaatimuksista ja se osaa parhaiten arvioida riittävänä pidettävää osaamista. Finanssivalvonta suosittaa, että tilintarkastajan valitsemista koskevan päätösehdotuksen valmistelu olisi hallituksen tai mahdollisen tarkastusvaliokunnan tehtävänä. Valittavaksi ehdotettavan tilintarkastajan nimi suositellaan ilmoitettavaksi tilintarkastajan valitsevan yhtiökokouksen tai vastaavan elimen kokouskutsussa.Tilintarkastajan erottamis- tai eroamistilanteissa hallituksen tai tilintarkastusvaliokunnan tulisi arvioida syitä, jotka johtivat tai ovat johtamassa tilintarkastajan erottamiseen tai eroamiseen. Arviointi tulisi tehdä joko heti erottamisen tai eroamisen jälkeen tai, mikäli mahdollista, ennen kuin tilintarkastaja on erotettu tai eronnut. Valvottavan hallituksen tulisi huolehtia, että tilintarkastajan erottamisesta tai eroamisesta Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalle annettu selvitys toimitetaan myös Finanssivalvonnalle.Tarkastuksen edellytykset varmistettavaTilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus hyvän tilin­tarkastustavan mukaisesti.  Hallituksen sekä toimitusjohtajan tai vastaavan toimielimen tulee varmistaa, että tilintarkastajalla on mahdollisuus suorittaa tarkastus siinä laajuudessa kuin hän katsoo tarpeelliseksi. Tytäryrityksen vastaavilla toimielimillä on sama velvollisuus myös emoyrityksen tilin­tarkastajaa kohtaan.Finanssivalvonta suosittaa, että hallitus tai tarkastusvaliokunta seuraa tilintarkastuksen suorittamista. Tämä seuranta pitäisi sisällään ainakin tutustumisen tilintarkastussuunnitelmaan, tilintarkastajan raportteihin ja johdon toimenpiteisiin tilintarkastajan antamien suositusten johdosta.Lisäksi seuranta pitäisi sisällään vastuullisen tilintarkastajan tapaamisen tarpeen mukaan. Tarveharkinnassa voidaan ottaa huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus sekä tilintarkastajan valvottavalle antaman kirjallisen raportoinnin määrä.Finanssivalvonta antaa myös suosituksia tilintarkastuksen suorittamisen edesauttamiseksi. Hallituksen tai tarkastusvaliokunnan tulisi edesauttaa sitä, että tilintarkastajalla on täydellinen ja esteetön pääsy kaikkeen tarpeelliseen ja olennaiseen tietoon ja että tilintarkastajalla on käytännössä mahdollisuus tarvittaessa olla yhteydessä hallitukseen. Lisäksi tulisi edesauttaa sitä, että tilintarkastaja tarkastaisi sisäisen valvonnan prosesseja, joilla julkistettavan taloudellisen informaation oikeellisuutta varmistetaan ja että tilintarkastajalla olisi mahdollisuus käyttää sisäisen tarkastuksen työtä hyväkseen ISA-standardien mukaisesti.Raportointia koskevat määräykset ja ohjeetRaportoinnin osalta Finanssivalvonta antaa määräyksiä tilintarkastajien raportoinnin sisällöstä. Tämä koskee eräitä vakuutussektorilla toimivia. Lisäksi määräyksiä annetaan kaikkien valvottavien osalta raporttien toimittamisesta Finanssivalvonnalle.Finanssivalvonta esittää suosituksena, että hallituksen tai tarkastusvaliokunnan tulisi pyytää tarkastajalta säännöllisin väliajoin kirjallista raportointia  suoritetusta tarkastuksesta sekä sen perusteella tehdyistä johtopäätöksistä. Raportoinnin pyytämistä harkittaessa voidaan ottaa huomioon valvottavan toiminnan laatu, laajuus, monimuotoisuus ja riskit. Finanssivalvonta pähkinänkuoressaFinanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvonta­viranomainen, jonka valvottavia ovat muunmuassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt, arvopaperikeskus ja pörssi.Finanssivalvonnan tehtävänä on muunmuassa valvoa kirjanpitolain noudattamista valvottavissaan ja valvoa kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamista sekä edistää niiden finanssimarkkinoilla toimivien ohjaus- ja valvontajärjestelmien luotettavuutta, joiden taloudellista asemaa Finanssivalvonta valvoo.Finanssivalvonnan uusi määräys- ja ohjekokoelma osoitteessa: http://www.finanssivalvonta.fi > Sääntely > Määräyskokoelma > Uusi määräyskokoelma Fivan uusi ohjeistusFinanssivalvonta on antanut uusia määräyksiä ja ohjeita koskien tilintarkastuksen järjestämistä niissä yrityksissä, joita Finanssivalvonta valvoo (valvottavat). Uudet ohjeet koskevat finanssialalla toimivia rahoitus- ja vakuutussektorin toimijoita sekä joidenkin määräysten osalta näitä finanssitoimijoita tarkastavia tilin­tarkastajia. Uudet määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1.9.2012. Määräykset ja ohjeet kuuluvat Finanssivalvonnan uuteen määräys- ja ohjekokoelmaan.  

TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki