Tilintarkastajiin kohdistuva laaduntarkastus

Tilintarkastajien työtä ja työn tulosta eli tilintarkastuskertomusta hyödyntävät yhteiskunnan keskeiset toimijat, kuten rahoituslaitokset ja verottaja. Tilintarkastajien työn yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää huolehtia työn laadusta. Tilintarkastaja onkin luvanvarainen ammatti.
23.8.2017

Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Kuva iStock

Tilintarkastajien auktorisoinnista vastaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastusvalvonta. Se myös valvoo tilintarkastajia. Yksi osa tilintarkastajien valvontaa on tilintarkastajien laaduntarkastus. Se kohdistuu säännöllisesti kaikkiin tilintarkastajiin ja tilintarkastusyhteisöihin.

Tilintarkastajan on huolehdittava tilintarkastustyönsä laadusta ja osallistuttava PRH:n määräämiin laaduntarkastuksiin. Osallistumishalukkuutta ei kysytä, vaan laaduntarkastukseen määrätään. Laaduntarkastukseen määrääminen ei osoita epäilyä tilintarkastajan työn laatua kohtaan, vaan säännöllinen ja ennakoiva valvonta kohdistuu kaikkiin tilintarkastajiin.

Tarkastussykli kolme tai kuusi vuotta

PRH määrää tilintarkastajan laaduntarkastukseen tilin­tarkastuslain mukaisesti vähintään joka kuudes vuosi. Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE-yhteisöt, ­Public Interest Entity) tarkastavat tilintarkastajat määrätään kuitenkin laaduntarkastukseen vähintään kolmen vuoden välein. Suomessa PIE-yhteisöjä ovat listayhtiöt, pankit ja vakuutusyhtiöt.

Laaduntarkastuksen tavoitteet

Tilintarkastusyhteisöillä on oma sisäinen laadunvalvontansa. PRH:n ulkoisen laaduntarkastuksen yksi tavoite on varmistua siitä, että tilintarkastusyhteisön oma laadunvalvonta toimii asianmukaisesti.

Toinen ulkoisen laaduntarkastuksen tavoite on varmistua siitä, että tilintarkastajan tilintarkastustyö on suoritettu tilintarkastuslain sekä muun relevantin lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja hyvää tilintarkastustapaa noudattaen.

Tilintarkastuksen näkyvin osa on tilintarkastuskertomus. Laaduntarkastuksessa arvioidaan, vastaako raportointi tilintarkastajan tarkastuksessa tekemiä havaintoja.

Tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastus

Yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä tarkastavat tilintarkastusyhteisöt

PIE-yhteisöjen tilintarkastuksia suorittavat pääosin isot tilintarkastusyhteisöt. PRH:n virkamiehet suorittavat tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastusta sekä paikan päällä tilintarkastusyhteisössä että myös PRH:n toimitiloissa ennen ja jälkeen kenttäkäynnin. Isojen tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksen suunnittelu, tarkastus ja raportointi ajoittuvat usean kuukauden ajanjaksolle.

Ennen kenttäkäyntiä tilintarkastusyhteisöltä pyydetään materiaalia muun muassa tilintarkastusyhteisön laadun­valvontajärjestelmän toimintaperiaatteista ja menettely­tavoista sekä toteutetusta seurannasta. PRH voi pyytää tarvittaessa lisää materiaalia laadunvalvontajärjestelmän eri osa-alueiden testaamiseksi. Laaduntarkastuksessa läpikäytävä aineisto toimitetaan pitkälti sähköisesti.

Laaduntarkastuksen lopuksi PRH esittää tilintarkastajille havainnot laaduntarkastuksesta. Tarkastettavalla on mahdollisuus kommentoida havaintoja.

Muut tilintarkastusyhteisöt

Suomessa on kymmeniä tilintarkastusyhteisöjä, joiden asiak­kaina ei ole PIE-yhteisöjä. Myös ne ovat PRH:n virkamiesten laaduntarkastuksen kohteena. Näiden tilintarkastusyhteisöjen laaduntarkastuksessa otetaan huomioon kunkin yhteisön toiminnan laajuus ja monimutkaisuus.

Isoissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevät tilintarkastajat

Tilintarkastajien laatua tarkastetaan käymällä läpi yksittäisiä tilintarkastustoimeksiantoja. Tilintarkastajalla on velvollisuus dokumentoida yksittäisessä tilintarkastustoimeksiannossa tekemänsä työ. Laaduntarkastuksessa dokumentaatiosta nähdään, mitä tarkastustoimenpiteitä tilintarkastaja on tehnyt, miksi ja millä tavalla sekä mitkä ovat tilintarkastajan johtopäätökset.

PIE-yhteisöjen tilintarkastukset suoritetaan käytännössä aina tiimityönä. Päävastuullisen tilintarkastajan lisäksi tiimiin kuuluu tyypillisesti muita tilintarkastajia sekä eri alojen asian­tuntijoita, kuten vero- ja it-asiantuntijoita.

PRH:n virkamiehet pyytävät tilintarkastajilta toimeksi­antoa koskevan tilintarkastuskansion ja toimeksiantoon liittyviä tietoja. Tilintarkastajat toimittavat materiaalin PRH:lle pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Toimeksi­antojen tilintarkastuskansiot ovat tietokoneilla sisältäen myös tilintarkastajien käyttämän tilintarkastusohjelmiston.

Laaduntarkastuksen aikana PRH esittää tilintarkastus­tiimeille lisäselvityspyyntöjä tarkastusdokumentaatiosta tehtyjen havaintojen perusteella. Laaduntarkastuksen lopuksi PRH esittää tilintarkastajille laaduntarkastuksen havainnot, joita tarkastettava voi kommentoida.

Suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevien muiden kuin PIE-yhteisöjä tarkastavien tilintarkastajien laaduntarkastus suoritetaan pääsääntöisesti samalla tavalla kuin yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen tilintarkastajien laaduntarkastus.

Pienemmissä yhteisöissä tai yksin toimivat tilintarkastajat

Pienissä tilintarkastusyhteisöissä toimivien tilintarkastajien sekä yksin ammattiaan harjoittavien tilintarkastajien laadun­tarkastajina toimivat PRH:n valitsemat ammatissa toimivat tilintarkastajat. Laaduntarkastajat käyttävät PRH:n laadunvarmistuksen asiantuntijoiden kehittämiä menetelmiä ja lomakkeita sekä toimivat virkavastuulla. Tilintarkastus­valvonta valitsee ennakkoon laaduntarkastuksen kohteeksi yhden tilintarkastustoimeksiannon. Tilintarkastajan tulee täyttää etukäteen PRH:n lomake, jolla hän antaa tietoa laaduntarkastajalle tarkastuksen kohteena olevasta tilintarkastustoimeksiannosta.

Tarkastus suoritetaan tyypillisesti tarkastettavan työpaikalla. Tarkastettavalla on mahdollisuus kommentoida tarkastusta ja esitettyjä havaintoja. Laaduntarkastaja palauttaa laaduntarkastuksessa kertyneen aineiston PRH:lle jatkoanalysointia varten. PRH:n tilintarkastusvalvonta käsittelee aineiston ja laaduntarkastuksen alustavat tulokset. Näin se varmistaa valvottavien tasapuolisen kohtelun ja valvoo laaduntarkastajien työn yhdenmukaisuutta.

Raportointi ja laaduntarkastuksen tulosluokat

PIE-yhteisöjä tarkastavat tilintarkastusyhteisöt

Laaduntarkastuksen lopuksi PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen tilintarkastusyhteisön laaduntarkastuksen tuloksesta. PRH laatii tarkastuksesta raportin, jossa esitetään laaduntarkastuksen tärkeimmät päätelmät ja suositukset. Tilintarkastusyhteisön on toteutettava annetut suositukset 12 kuukauden kuluessa.

Muut tilintarkastusyhteisöt 

PRH:n tilintarkastusvalvonta käsittelee laaduntarkastuksen tulokset ja tekee päätöksen toimenpiteistä, joihin laaduntarkastus antaa aihetta.

Tulosluokkia ei sovelleta tilintarkastusyhteisöjen laadun­­­­­tarkastuksessa.

PIE-yhteisöjen tilintarkastajat (henkilöt)

Laaduntarkastuksen lopuksi PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta. PRH laatii raportin, jossa esitetään laaduntarkastuksen tärkeimmät päätelmät ja suositukset.

Muut suurimmissa tilintarkastusyhteisöissä työskentelevät tilintarkastajat

Laaduntarkastuksen lopuksi PRH:n tilintarkastusvalvonta antaa päätöksen laaduntarkastuksen tuloksesta.

Muut tilintarkastajat

PRH:n nimittämässä laatujaostossa käsitellään anonyymisti laaduntarkastajien päätelmiä ja tuloksia kyseisen vuoden laaduntarkastuksista. Käsittelyn jälkeen tilintarkastusvalvonta vahvistaa laaduntarkastuksen kohteena olleiden henkilöiden lopulliset tulokset.

Henkilötilintarkastajan laaduntarkastuksen tulos voi olla joko hyväksytty tai hylätty. Laaduntarkastuksessa hylätyksi tuleminen voi johtua esimerkiksi siitä, että

  • tarkastustyö on erittäin puutteellista kaikissa tarkastustyön vaiheissa
  • dokumentointi puuttuu kokonaan tai lähes kokonaan
  • tilintarkastuskertomuksessa on annettu selvästi virheellinen lausunto.

Laaduntarkastusta jatketaan uusintatarkastuksella, jos kummankaan tulosluokan, hyväksytyn tai hylätyn, kriteerit eivät täyty.

Seuraamukset

Laaduntarkastuksessa hylätyn tilintarkastajan toiminnasta voidaan aloittaa tutkinta, jonka perusteella tilintarkastuslautakunta voi määrätä tilintarkastajalle tilintarkastuslaissa säädetyn sanktion. Viime kädessä lautakunta voi peruuttaa tilintarkastajan auktorisoinnin.

Tarkastettava maksaa laaduntarkastuksen

Laaduntarkastaja laskuttaa tarkastettavalta laaduntarkastusmaksun käytetyn tuntimäärän mukaisesti. Laaduntarkastusmaksu on 130 euroa tunnilta.

Laaduntarkastaja perii tarkastettavalta lisäksi laadun­tarkastuksesta aiheutuvat matka- ja majoituskustannukset sekä päivärahat. Matka-aikaa ei veloiteta.

PIE-yhteisöjen tilintarkastajille on korkeammat laadunvalvontamaksut. Näiden tilintarkastajien laadunvarmistuksen valvontamaksu on vähintään 750 euroa. Jos tilintarkastus­yhteisö laskuttaa PIE-yhteisön tilintarkastuspalkkion, laadunvalvontamaksun maksaa tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajalle aiheutuu laaduntarkastusmaksun lisäksi taloudellista menetystä siitä ajasta, jonka hän käyttää työn tekemisen sijaan laaduntarkastukseen tai siihen valmistautumiseen.

Laaduntarkastuksen kehittäminen

Parhaimmillaan laaduntarkastus on luonteeltaan rakentavaa sparrausta, jonka avulla hyvät käytänteet leviävät. Pahimmillaan laaduntarkastus koetaan byrokraattisena rasitteena, jolla ei ole juuri yhteyttä käytännön tilintarkastukseen. Suomen Tilintarkastajat ry pyrkii vuoropuhelussa PRH:n tilintarkastusvalvonnan kanssa kehittämään laaduntarkastuksesta työkalun, jonka myös valvottavat kokevat mielekkääksi.

TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki