Tilintarkastajan rehellisyys- ja avoimuusvaatimukset

Tilintarkastuslautakunta (TILA) on viime aikoina useissa ratkaistaviksi tulleissa valvonta-asioissa pohtinut, miten pitkälle menevää rehellisyyttä, avoimuutta ja tarkkuutta tilintarkastajalta voidaan vaatia, kun on kysymys häntä itseään koskevan asian selvittämisestä.
18.3.2014

Pasi Horsmanheimo VT, LL.M., TILAn sihteeri

Kuva iStock

On selvää, että tilintarkastajan asiakkaalleen antamiin raportteihin varmennustoimeksiannoissa suhtaudutaan valvontakäytännössä tiukasti. Tilintarkastajan havaintojen on perustuttava tosiasioihin ja raportoinnin on oltava objektiivista. Tilintarkastajan erityistoimeksi­annot koskevat usein epäselviä ja riidanalaisia seikkoja. Tilintarkastajan on analysoitava dokumentoidusti havaintojaan ja pohdittava myös vaihtoehtoisia tulkintoja päätelmiä tehdessään.

Kun on kysymys tilintarkastajan omista eikä asiakasyrityksen toimien arvioinnista, tilintarkastajan tarkkuus saattaa horjua. Tämä on ongelma tilintarkastajien valvonnan kannalta. Hyvänä käytännön esimerkkinä on seuraava tapaus, jossa tilintarkastajan antamat tiedot omasta tilanteestaan TILAlle olivat epätarkkoja.

TILA 1/2013

TILA otti KHT A:n toiminnan tutkittavaksi omasta aloitteestaan. TILAn sihteeri pyysi A:lta selvitystä hänen yritystoimintaa harjoittavien yhtiöidensä taloudellisesta tilanteesta. A:n yhtiöillä oli lukuisia maksuhäiriömerkintöjä. TILAn tehtävänä valvontaviranomaisena oli arvioida, oliko A ylivelkaantunut ja maksukyvytön ja siitä syystä sopimaton tilintarkastajan tehtävään. TILAn sihteeri kiinnitti huomiota A:n TILAlle toimittamaan selvitykseen hänen yritystoimintaa harjoittavien yhtiöidensä taloudellisesta tilanteesta. Selvitys oli osin ristiriidassa julkisista rekisteristä saatujen tietojen kanssa.

TILAn sihteeri pyysi uutta selvitystä A:lta. Myös A:n jälkimmäinen selvitys oli ristiriidassa julkisista rekistereistä saatujen tietojen kanssa.

TILA tutki, oliko A TILAlle antamissaan selvityksissä laiminlyönyt totuudessa pysymisvelvoitteen sekä jättänyt antamatta tietoja, joiden hänen oli täytynyt ymmärtää olevan merkityksellisiä arvioitaessa hänen edellytyksiään toimia tilintarkastajana ja näin menetellyt tilintarkastuslain vastaisesti.

A pahoitteli TILAlle antamassaan vastineessa sitä, että hän oli väärillä tai epätäsmällisillä sananvalinnoilla antanut mahdollisesti sekavan kuvan yritystoiminnastaan ja yritystensä taloudellisesta tilanteesta. Hän ei ollut kuitenkaan pyrkinyt antamaan ristiriitaista tai epäluotettavaa tietoa TILAlle.

TILA ei tutkinut sitä, oliko A toiminnallaan osoittanut olevansa sopimaton tilintarkastajan tehtävään.

TILA totesi, että A oli selvityksissään antanut tietoja, jotka olivat ristiriidassa kaupparekisteritietojen ja luotto­tietoraporttien tietojen kanssa. Joiltain osin asiassa saattoi olla kyse terminologian epätäsmällisyydestä johtuvasta väärin­ymmärryksestä.

Epätäsmälliset sananvalinnat eivät kuitenkaan selittäneet kaikkia niitä kaupparekisteritietoihin ja luottotietoraporteista saatuihin tietoihin nähden paikkansa pitämättömiä tietoja, joita A oli TILAlle antanut.

TILA totesi, että kokonaisuutena arvioiden A oli laiminlyönyt totuudessa pysymisvelvollisuuden ja näin loukannut rehellisyyden vaatimusta. A oli toiminut tilintarkastuslain vastaisesti. TILA antoi A:lle varoituksen.

A ei hakenut valittamalla muutosta TILAn päätökseen.

TILAn päätös on kokonaisuudessaan luettavissa tilintarkastuslautakunta.fi/tutkinta-asiat/ratkaisut/

Ammattieettiset vaatimukset

Tilintarkastajan on tilintarkastuslain 20 §:n nojalla suoritettava tilintarkastuslaissa tarkoitetut tehtävät ammatti­taitoisesti, rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti yleinen etu huomioon ottaen. Lisäksi tilintarkastajan on tilintarkastuslain 22 §:n mukaan noudatettava hyvää tilintarkastustapaa.

Tilintarkastuslain 20 §:n taustalla vaikuttavat IFAC:n (International Federation of Accountants) eettiset säännöt tilintarkastajille. Eettiset säännöt koskevat osin kaikkea tilintarkastajan toimintaa. Eettisissä säännöissä on määritelty perusperiaatteet, joita tilintarkastusammattilaisen tulee noudattaa. Näitä ovat rehellisyys, objektiivisuus, ammatillinen pätevyys ja huolellisuus, salassapitovelvollisuus sekä ammatillinen käyttäytyminen. Eettiset perusperiaatteet ovat siis pitkälti päällekkäiset tilintarkastuslain vaatimusten kanssa.

IFAC:n eettisten sääntöjen mukaan rehellisyysvaatimus merkitsee, että tilintarkastajan on oltava suora ja rehellinen kaikissa ammattiin liittyvissä suhteissa ja liikesuhteissa.
Hyvän tilintarkastustavan soveltamiskäytännössä hyvään tilintarkastustapaan kuuluvia vaatimuksia sovelletaan laajasti kaikkeen tilintarkastajan toimintaan tilintarkastajan ominaisuudessa. Sama koskee ammattieettisten periaatteiden soveltamista.

Velvollisuus antaa tietoja

Tilintarkastajan on myös tilintarkastuslain 45 §:n nojalla annettava tietoja valvontaa varten. Tietojen antaminen voi edellyttää aktiivista otetta valvonnan kohteena olevan asian selvittämiseen. Asian viivytyksetön selvittäminen tosiasioiden perusteella on usein tilintarkastajan omankin edun mukaista.

TILA teki 17.12.2013 työ- ja elinkeinoministeriölle aloitteen siitä, että tilintarkastajan velvollisuutta antaa tietoja valvontaa varten ja osallistua valvonta-asian selvittämiseen tarkennetaan. TILA esitti tarkennettua tekstiä tilintarkastuslain 45 §:ään.
TILA totesi aloitteessaan, että sen käsiteltävänä on silloin tällöin ja erityisesti viime aikoina ollut tilintarkastajien valvontaan liittyviä tutkintatapauksia, joissa

  • tilintarkastaja on tarkoituksellisesti jättänyt kertomatta valvottavan tapauksen kannalta relevantteja tietoja
  • tilintarkastaja on antanut vääriä tietoja ja vedonnut tältä osin unohdukseensa tai tietämättömyyteensä
  • tilintarkastaja on käyttänyt kiertoilmaisuja tai harhaanjohtavia ilmaisuja tarkoituksenaan vaikeuttaa asian käsittelyä ja/tai peittää tosiasioita ja
  • tilintarkastaja on vastannut vain osaan hänelle tehdyistä kysymyksistä tai vastannut kysymyksiin valikoivasti, laskelmoivasti tai muuten vältellen.

TILA korosti aloitteessaan, että tehokas valvonta edellyttää, että valvottavalla tilintarkastajalla on tarkka ja selvä tieto siitä, mikä hänen asemansa ja velvollisuutensa lain mukaan ovat valvontatilanteessa. Tehokas valvonta edellyttää, että valvoja saa tarkat ja oikeat tiedot tilintarkastajalta. TILAn mielestä tilintarkastajan aktiivinen velvollisuus osallistua valvonta-asian selvittämiseen tulee ottaa lakiin. Laissa tulee säätää myös tilintarkastajan velvollisuudesta olla avoin ja rehellinen valvontaa koskevissa asioissa.

Valvonta ei ole rikoksen esitutkintaa

Edellä kerrotuilla perusteilla on selvää, että tilintarkastajan on oltava avoin ja rehellinen myös häntä itseään koskevan asian selvittämisessä.

Tilintarkastuslakiin perustuva valvonta ei ole rikoksen esitutkintaa eikä sitä voida siihen rinnastaa. Rikosasiassa epäilyllähän ei ole totuudessa pysymisen velvoitetta eikä myötävaikutusvelvollisuutta.

Tilintarkastajan velvollisuus osallistua häntä koskevan asian selvittämiseen avoimesti ja aktiivisesti ei ole niin sanottua itsekriminointia. Valvontaan kuuluvaa selvitystyötä tehdään tilintarkastajajärjestelmän luotettavuuden ja yleisen edun turvaamiseksi. Puolueeton selvitys, jossa kaikki olennaiset tosiasiat nostetaan esiin, on useimmiten tilintarkastajan­ omankin edun mukaista.

 

TILAn ehdotus tilintarkastuslain uudeksi 45 §:n 1 ja 2 momentiksi:

Tietojen saantioikeus ja tietojen antaminen

Valtion tilintarkastuslautakunnalla, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnalla ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnalla sekä edellä mainitun valvontaelimen määräämällä laaduntarkastajalla ja muulla valvontatehtävään nimetyllä tarkastajalla ja sihteerillä on oikeus saada tämän lain mukaisesti tilintarkastajalta tarkastettavakseen valvontaelimessä ja valvottavan toimipaikassa kaikki valvontaelimen lakisääteisten tehtävien hoitamista varten tarpeelliseksi katsomansa asiakirjat ja muut tallenteet.

Valvottavan on lisäksi rehellisesti ja avoimesti ilman aiheetonta viivytystä tai annetussa määräajassa toimitettava valvontaelimelle, laaduntarkastajalle, muulle valvontatehtävään määrätylle tarkastajalle tai sihteerille niiden pyytämät lakisääteisten tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot ja selvitykset sekä osallistuttava aktiivisesti valvonnan kohteena olevan asian selvittämiseen.

 

TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki