Onnistunut tilinpäätös: tällä reseptillä onnistut!

Taloudellisessa päätöksenteossa tarvitaan sekä ajantasaista tietoa että säännöllisin väliajoin määrämuotoon tiivistettyjä ja ulkopuolisen tahon varmentamia tilinpäätöksiä. Oikean ja riittävän tiedon tuottamisessa tarvitaan digitaalisesta kehityksestä huolimatta taloushallinnon ammattilaisten osaamista ja harkintaa.
14.10.2019 Riitta Laine Kuva iStock

Otetaan pussillinen liiketapahtumia

Yrityksen päivittäisillä liiketapahtumilla, kuten myynnillä, ostoilla ja maksutapahtumilla, on rahamääräisiä vaikutuksia, joita seurataan kirjanpidossa. Eri tyyppisille tapahtumille on usein järjestetty omat prosessit ja kontrollit, joilla varmistetaan kaikkien tapahtumien kirjaaminen oikeaan euromäärään. Lisäksi estetään kirjaukset, joita ei oikeasti ole tapahtunut.

Liiketapahtumista syntyvä tietovirta voidaan automatisoida ja tietosisältö tallentaa rakenteiseen muotoon. Mitä suurempi osa liiketapahtumia koskevasta tiedosta on standardoidussa muodossa, sen tehokkaammin se voidaan siirtää järjestelmistä toiseen yhtiön sisällä ja yhtiöstä ulospäin esimerkiksi tilintarkastajille ja verottajalle.

Tietyn ajanjakson taloudellisesta suoriutumisesta saadaan täsmällisempää tietoa, jos tapahtumat on jaksotettu. Jaksottaminen tarkoittaa tapahtumien kirjaamista ja jakamista niille ajanjaksoille, joille ne suoriteperusteisesti kuuluvat.  Liiketapahtumia voidaan jaksottaa tilikauden sisällä tai siirtämällä niiden tulo- tai menovaikutusta tuleville tilikausille.

Jaksottaminen oikaisee maksuperusteisia tapahtumia ja mahdollistaa jaksottamatonta liiketapahtumavirtaa paremman kuvan antamisen yrityksen taloudellisesta suoriutumisesta. Jaksotukset on usein mahdollista automatisoida.

Lisätään hyppysellinen harkintaa

Kuukausittaisesta kirjanpidosta tehdään tilikausittain yhteenveto eli tilinpäätös. Tilinpäätöstä varten johdon on arvioitava muun muassa käyttöomaisuuden poistomenetelmää ja -aikaa, omaisuuserien arvoja sekä sitä, puuttuuko kirjanpidosta jotain tilikaudelle kuuluvaa. Arviointiin tarvitaan ammattilaisen harkintaa sekä tietoa yrityksen menneestä ja tulevasta toiminnasta, joita on hankala automatisoida.

Jaksotettu liiketapahtumavirta ryhmitellään kirjanpidon tiliöintien pohjalta kirjanpitoasetuksen mukaisiksi tuloslaskelmaksi ja taseeksi. Suurten yritysten on laadittava tilinpäätöstä varten myös rahoituslaskelma sekä konsernitilinpäätös. Lisäksi tilinpäätökseen laaditaan liitetiedot, jotka täydentävät päälaskelmien antamaa kuvaa taloudellisesta suoriutumisesta.

Liitetietovaatimukset tulevat kirjanpitoasetuksesta ja niihin tarvitaan usein tietoa kirjanpidon ulkopuolelta. Pakollisten liitetietojen lisäksi on pohdittava lisätietojen antamista siltä varalta, että tilinpäätös ei sellaisenaan anna oikeaa ja riittävää kuvaa toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Oikeaa ja riittävää kuvaa mietittäessä on otettava huomioon muun muassa yhtiön liiketoiminnan laatu ja laajuus. Näistä syistä tilinpäätöksen ja sen liitetietojen laatimista on vaikea kokonaan automatisoida.

Tarvitaan monta leipuria

Yhtiön toimitusjohtaja vastaa siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Hallitus vastaa siitä, että näitä valvotaan. Tilinpäätöksen laatimisesta hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat yhdessä.

Johto ulkoistaa liiketapahtumien kirjaamisen, jaksotukset ja tilinpäätöksen laatimisen ala- ja pääkirjanpitoineen yleensä tilitoimistolle tai yhtiön omille työntekijöille. Vähintäänkin pääkirjanpito, tilinkäyttöoikeus ja laskujen hyväksyntä on hyvä eriyttää toisistaan, myös pienissä yhtiöissä. Johdon vastuulla on huolehtia sekä riittävästä työnjaosta että riittävästä osaamisesta. Kirjanpito, palkanlaskenta ja muut taloudellisen raportoinnin tehtävät on hoidettava huolellisesti eikä ammattitaidosta kannata tinkiä!

Osakeyhtiöt ovat yleensä velvollisia antamaan tilinpäätöksensä riippumattoman ulkopuolisen tilintarkastajan varmennettavaksi. Tilintarkastajan tarkastussuunnitelmaan voi sisältyä toimenpiteitä liittyen taloudellisen raportoinnin kaikkiin vaiheisiin, kuten yksittäisiin liiketapahtumiin, automatisoituihin ja manuaalisiin kontrolleihin, jaksotuksiin, johdon tekemiin arvioihin ja koko tilinpäätökseen. Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätökseen. >

Johdon, kirjanpitäjän ja tilintarkastajan yhteistyöllä saadaan aikaan lakisääteiset vaatimukset täyttävä ja yhtiön toimintaa kuvastava tilinpäätös, johon yrityksen omistajat ja muut tilinpäätöksen käyttäjät voivat luottaa omassa päätöksenteossaan.

Kakku tarjoillaan kauniisti koristeltuna

Kun tilinpäätös on laadittu, allekirjoitettu ja tilintarkastettu, yhtiökokous vahvistaa sen. Vahvistettu tilinpäätös ja siitä annettu tilintarkastuskertomus julkistetaan toimittamalla kopio kaupparekisteriin. Julkistamisen laiminlyönti voi johtaa sakkoihin tai yrityksen poistamiseen kaupparekisteristä.

Tilinpäätös on usein ainoa dokumentti, jonka yritys taloudellisesta toiminnastaan julkistaa. Selkeä, ymmärrettävä ja kieliasultaan virheetön tilinpäätös kertoo laatijansa huolellisuudesta ja ammattimaisuudesta. Se on yrityksen taloudellinen käyntikortti, joka voi noudattaa yhtiön visuaalista brändi-ilmettä.

Leivonnalla lisäarvoa

Taloushallinnon prosessit digitalisoituvat kovaa vauhtia muuttaen työtehtäviä ja tehostaen taloudellisen raportoinnin rutiininomaisia vaiheita. Rakenteisen muodon ja erilaisten liittymäpintojen ansiosta tapahtumatason tietoa on mahdollista tuottaa ja siirtää yhä tehokkaammin suoraan tiedon käyttäjien tarpeisiin. Verottajaa kiinnostavat verolliset liiketapahtumat, jotka voidaan siirtää reaaliajassa suoraan verottajan omiin tietojärjestelmiin. Johto ja rahoittajat voivat seurata tehokkaasti kuukausittaisia lukuja, kun kirjanpito on hoidettu ajantasaisesti ja jaksotukset tehty. Kaikkiin taloudellisen raportoinnin vaiheisiin – myös tietojärjestelmien käsittelemään tietoon ‒ on kuitenkin kohdistettava riittävästi kontrolleja, sillä virheitä voi tapahtua riippumatta siitä, ovatko vaiheet automatisoituja vai eivät.

Liiketoiminnan päivittäisen tapahtumavirran ja tilikausittain laaditun tilinpäätöksen välillä on iso ero. Liiketapahtumat toimivat tilinpäätöksen eli kakun perusraaka-aineina, jotka robottikin voi annostella. Raaka-aineet kiinnostavat joitain käyttäjiä, mutta niistä ei vielä voi päätellä, millainen kakku uunista tulee. Kerran vuodessa laadittu tilinpäätös antaa jalostetumpaa ja kattavampaa tietoa ja on monelle sidosryhmälle ainoa tapa saada taloudellista tietoa yhtiöstä.

Tilinpäätös kehitettiin omistajien tietotarpeisiin, mutta tilinpäätöksiä hyödyntää yhä useampi sidosryhmä. Tilinpäätös esittää yrityksen taloudellisen toiminnan ja tilanteen yhdellä mittarilla, euroissa, ja sisältö esittämistapoineen on standardoitu. Siksi sidosryhmät ymmärtävät ja osaavat hyödyntää sitä. Osa analysoi tilinpäätöstä kokonaisuutena rahoituspäätöksiä tai luottoluokituksia pohtiessaan, jotkut puolestaan etsivät vain tiettyjä yksityiskohtia.

Tilinpäätösosaamisella on tulevaisuutta

Vaikka tilinpäätös on yhteenveto menneestä tilikaudesta, toimii se yhtiön taloudellisen tulevaisuuden perustana. Tuleva huomioidaan muun muassa tasejatkuvuuden ja toiminnan jatkuvuuden periaatteissa sekä omaisuuden arvostuksessa ja tilinpäätöksessä annetuissa tiedoissa.

Taloudellisessa päätöksenteossa tarvitaan sekä ajantasaista että säännöllisin väliajoin määrämuotoon tiivistettyä ja ulkopuolisen tahon varmentamaa tietoa. Tällaisen tiedon tuottamisessa tarvitaan digitaalisesta kehityksestä huolimatta jatkossakin taloushallinnon ammattilaisten osaamista ja harkintaa.

Franck Mertens, tiimiesimies ja lakimies Yritykset ja yhteisöt Oikeudellinen yksikkö, PRH:

Velvollisuus ilmoittaa tilinpäätös julkistettavaksi kaupparekisterissä vaihtelee yritysmuodoittain. Osakeyhtiöllä tämä velvollisuus on aina. PRH:n tehtävänä on rekisteröidä ja julkaista tilinpäätökset elinkeinoelämän käyttöön.  PRH poistaa rekisteristä osakeyhtiöitä ja osuuskuntia puuttuvien tilinpäätöksien johdosta. Vuonna 2019 päättyneiltä tilikausilta tilinpäätösten viivästymisestä aletaan määrätä käsittelymaksua. Tilinpäätösilmoitus on maksuton, kun ilmoittaa tilinpäätöksen rekisteröitäväksi laissa säädetyssä ajassa.

Marko Myllymäki, valvontajohtaja Yritysverotusyksikkö, Verohallinto:

Verohallinto haluaa kuulua digitaalisen talouden edelläkävijöihin ja edistää siirtymistä reaaliaikatalouteen. Visiomme on, että verotus toteutetaan siellä, missä verotettava tapahtuma syntyy ja ilmoitusten tiedot saadaan suoraan asiakkaan järjestelmistä ilman manuaalista tiedonkeruuta. On kuitenkin muistettava, ettei digitaalisuus itsessään ratkaise kaiken liikkuvan tiedon sisällön oikeellisuutta. Siksi yritysten taloustietojen varmentamisesta täytyy tulevaisuudessakin pitää hyvää huolta – ehkä jopa nykyistä enemmän.

Tore Teir, hallituksen puheenjohtaja Greenstep Oy:

Tilinpäätös on taikaa! Johto, henkilöstö, asiakkaat ja muut sidosryhmät saavat yhdessä paketissa hyvää ja täsmällistä tietoa yrityksen liiketoiminnan tilasta tilikaudelta vertailutietoineen. Tilinpäätös on tehtävä huolella jaksotuksineen ja taseen omaisuuserien, kuten noteeraamattomien osakkeiden, arvon on oltava oikealla tasolla. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen avulla yhtiö voi kertoa myös vastuullisuudestaan eli siitä, miten se on myötävaikuttanut ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Kirjanpidon ajankohtaisuus korostuu kasvuyrityksissä, jotka saattavat tulla myyntiin nopeastikin.

Marko Reponen, KHT-tilintarkastaja Signia Tilintarkastus Oy:

Tilinpäätöksiä käytetään moniin tarpeisiin, kuten sen arvioimiseen, kannattaako yritykselle antaa lainaa, olisiko se vuokralaisena maksukykyinen tai olisiko se tavarantoimittajana, alihankkijana tai työnantajana luotettava. Joku saattaa kartoittaa ostettavia yrityksiä. Kun tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan, tilinpäätöksen käyttäjillä on edellytykset tehdä harkittuja päätöksiä, joilla voi olla yrityksen toimintaan ratkaiseva vaikutus. Merkityksellistä ja oikeaa tietoa sisältävät tilinpäätökset sekä niiden laatijat ja tarkastajat ovat tärkeitä!

Asiantuntijana
Riitta Laine KHT, tilintarkastusasiantuntija Suomen Tilintarkastajat ry
TilintarkastusUusimmat Artikkelit
Katso kaikki