CTA Paikka
CTA Paikka

XBRL – talousraportoinnin turboahdin

Suomi siirtyy vähitellen sähköiseen talousraportointiin. Sähköisen talousraportoinnin pilotointihanke on meneillään paraikaa.
22.10.2014

Elina Koskentalo, projektipäällikkö, Tieke

Kuva iStock

Nykyisen raportoinnin tehottomuudesta kärsivät niin raportoivat yritykset, raportteja vastaanottavat viranomaiset, raporttien jatkojalostajat kuin yritysanalyytikotkin. Talousraporttien, kuten esimerkiksi tilinpäätösten muuttaminen sähköiseen rakenteelliseen muotoon tuo hyötyjä raportoinnin ravintoketjun kaikille osapuolille. 

Raportointikoodisto moottorina

Vuonna 2009 Real-Time Economy -hankkeessa kehitetty Raportointikoodisto keräsi yhteen tilinpäätöstietojen raportit eri viranomaisille yhdeksi tietosisältömääritykseksi. Raportointikoodisto on tilikartanomainen listaus, jota käyttämällä yritys voi helposti koostaa tietoja eri viranomaisraportteihin. Nykyään Taloushallintoliiton alaisuudessa toimiva Tili-instituuttisäätiö jatkokehittää ja ylläpitää yhdessä asianomaisten viranomaisten kanssa Raportointikoodistoa siten, että se on aina raportointivaatimusten suhteen ajan tasalla. 

Muutamaa vuotta myöhemmin alettiin kehittämään tiedon­siirtoformaattia, jolla Raportointikoodiston määrittämä tietosisältö sekä tilinpäätöksessä vaaditut muut tiedot, kuten esimerkiksi liitetiedot, voitaisiin esittää sähköisessä ja rakenteellisessa muodossa siten, että ne olisivat koneellisesti luettavia. Tavoitteena oli, että raportoiva yritys voisi nappia painamalla tuottaa Raportointikoodiston sisältöä vastaavan tiedoston taloushallinnon järjestelmästä ja lähettää sen viranomaisten yhteiseen vastaanottojärjestelmään. Tämä järjestelmä hoitaisi lopun, tiedostosta eriytettäisiin ja välitettäisiin kullekin viranomaiselle olennaiset raportit kuitenkin siten, että raporttien viimeinen hyväksyntä säilyy raportoivalla yrityksellä.

Näin syntyi SBR (Standard Business Reporting) -taksonomia eli tekninen määritys sähköiselle tilinpäätösraportoinnille. SBR-taksonomiassa kuvataan konekielisesti kaikki se sisältö ja muoto, joka sähköisillä tilinpäätösraporteilla pitää olla. Taksonomian avulla tuotetut raportit voidaan validoida, ja näin varmistutaan siitä, että tietosisällön yhteneväisyys ja tulkinta säilyy järjestelmästä riippumatta. Taksonomian avulla voidaan tehdä yhtenäistettyä raportointia (tilinpäätös-, vero- ja tilastoraportointi yhdellä kertaa) tai kullekin viranomaiselle erikseen. Taksonomia soveltuu tällä hetkellä osakeyhtiöiden, osuuskuntien, avointen yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden sekä toiminimien raportointeihin. Määritys perustuu kansainväliseen XBRL (eXtensible Business Reporting Language) -standardiin.

Positiivisia kokemuksia piloteista

Keväällä 2014 aloitetussa pilotointiohjelmassa oli tavoitteena kerätä kokemuksia Raportointikoodiston sekä SBR-taksonomian käytöstä oikeassa taloushallinnon järjestelmässä, oikeiden yritysten kirjanpidon tiedoilla. Ohjelmistopuolelta pilotti­yrityksiksi valikoituivat Procountor sekä IBM.

Procountorin ohjelmistossa ei ollut vielä sisällytettynä XBRL-toimintoa, joten sen tuottamiseksi palkattiin kesätöihin Aalto-yliopistossa informaatioverkostoja opiskeleva Miika Ruissalo. Kehitysjohtaja Lauri Lehtonen:

– XBRL-standardin laajuus ja sen todellisen ilmaisuvoiman ymmärtäminen vei jonkin verran aikaa, mutta sen jälkeen toteutus oli suoraviivainen ja kohtuullinen työmäärältään. Raportointikoodiston sisältämä mäppäys SBR-taksonomiaan on avain automatisoituun XBRL-muotoisten raporttien tuottamiseen. Automatisointi edellyttää, että tilikarttana käytetään Raportointikoodistoa tai että nykyinen tilikartta on mäpätty Raportointikoodiston tileihin. 

Procountorin kaksi kumppanitilitoimistoa pilotoivat Raportointikoodiston käyttöä tilikarttana. Tilitoimisto EMU Oy otti suoraan käyttöön uudelle asiakasyritykselleen tilikartaksi Raportointikoodiston. Toimitusjohtaja Samuli Saviala:

– Raportointikoodiston käyttö tilikarttana on toiminut hyvin, ja tilitoimistona tunnistamme sen hyödyt raportoinnin automatisoinnissa.  
Talouskonsultointi Mertaoja Oy puolestaan mäppäsi olemassa olevan asiakasyrityksensä tili­kartan Raportointikoodistoon, ja sai koko vuoden kirjan­pidon aineiston näin pilotissa tuotettaviin raportteihin mukaan. 

Toimitusjohtaja Anne Mertaoja:

– Mäppäys nykyisen tilikartan ja Raportointikoodiston välille tehtiin muutamassa tunnissa, minkä jälkeen ohjelmisto hoiti loput. Mikäli tällä työllä voidaan korvata kaikki tilinpäätöksen liitännäiset raportoinnit, aikasäästö tulee olemaan merkittävä. Niin ikään raportoinnissa mahdollisesti tapahtuvien näppäilyvirheiden poistuminen on hieno asia. 

IBM:n ohjelmistossa (CDM, Cognos Disclosure Management) oli jo olemassa XBRL-toiminnallisuus, joten erillistä ohjelmistokehitystä ei tarvittu. Pilotointia tehtiin Glaston Oyj Abp:n kanssa luoden konsernin emoyhtiön FAS-tilinpäätös taksonomian mukaisesti. Catarina Asplund (IBM):

– Taksonomia ladattiin suoraan asiakkaan palvelimelle CDM-ohjelmistoon, ja ulkomailta saatujen käytännön kokemusten perusteella pystyimme aloittamaan tägäysprosessin.­ Tägäys tarkoittaa taksonomian elementin ja asiakkaan taloushallinnon järjestelmän tietolähteen, kuten esimerkiksi tietokannan tai Excel-tiedoston linkittämistä toisiinsa. Tämä prosessi vaatii ensimmäisellä kerralla tietojen huolellista läpikäyntiä, mutta tulevien vuosien raportoinneissa järjestelmä muistaa luodut tägit ja raportointi automatisoituu. 

Pilotointia jatketaan vuoden 2014 lopulle asti testaten myös XBRL-muotoisten raporttien hyödyntämistä viranomaisten puolella.

Tavoitteena yhteentoimivat järjestelmät

Kesäkuussa 2014 valmistui TALTIO-tapahtumatiedoston määritys, jota käytetään liiketapahtuman esittämiseksi kirjan­pitojärjestelmissä. TALTIO on avoimeen lähdekoodiin perustuvan kansainvälisen tietuekuvauksen (XBRL Global Ledger) laajennus. Suomenkieliset nimikkeet ja selitteet on määritelty olennaisimmille kirjanpidon tapahtuman (kirjanpitoviennin) sisältämille osatiedoille kuten tili, tilin nimi, jne.

TALTIO mahdollistaa helpomman sähköisen talousraportoinnin, koska liiketapahtumaan yhdistetään tarvittavan viranomaisraportin oikean kohdan osoite. Liiketapahtuman kirjaus TALTIO-tapahtumatiedostomuotoon voidaan helposti automatisoida hyödyntäen Raportointikoodistoa ja verkkolaskulta saatavia tietoja. 

Standardoitu kirjanpidon TALTIO-tapahtumatiedosto helpottaa järjestelmien yhteentoimivuutta esimerkiksi silloin, kun tiedon jatkojalostus tapahtuu toisessa ohjelmistossa. 

Kun kaikki tilikauden liiketapahtumat ovat saatavilla TALTIO-tapahtumatiedoston muodossa, sähköisten talousraporttien (XBRL) muodostaminen käy helposti napin ­painalluksella. Standardoitu tiedostomuoto mahdollistaa myös automatisoidun tilintarkastuksen ja verotarkastuksen, kun tiedot voidaan helposti jäljittää raportilta takaisin alkuperäisiin liiketapahtumiin.

Tulevaisuudessa TALTIO mahdollistaa myös sähköiseen raporttiin perustuvan oma-aloitteisen tuloveroennakoiden ilmoittamisen ja maksamisen.
 

Talousraportoinnin tulevaisuus

Seuraavan parin vuoden aikana tuotetaan viranomaisten yhteinen vastaanottorajapinta sähköisille talousraporteille. Tavoitteena on kansallinen tietoinfrastruktuuri, joka toimii yhden postiluukun periaatteella yritysten suuntaan, ja tiedon prosessoijana sekä välittäjänä viranomaisten suuntaan. 

Jatkossa järjestelmän käyttöä voitaisiin helposti laajentaa uusiin tiedonkeruihin, ja näin saada kustannustehokkuutta julkisen hallinnon puolelle. Keskeisiä viranomaisia hankkeessa ovat Verohallinto, Tilastokeskus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä Valtori. Tavoitteena on myös kehittää selainpohjaisia ratkaisuja raportointiin niille yrityksille, jotka muutoin eivät pysty tuottamaan XBRL-muotoisia talous­raportteja omasta taloushallinnon järjestelmästään.

On nähtävissä, että taloustietojen viranomaisraportointi tulee nojautumaan tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin Raportointikoodistoon sekä sähköiseen rakenteellisessa muodossa olevaan tietoon. Tästä syystä Raportointikoodiston käytettävyyttä pyritään parantamaan esimerkiksi tarjoamalla­­ tietopalvelu, jossa selvennetään Raportointikoodiston tilien käyttöä. Harmonisointi ja standardointi ovat kehityssuuntana myös monissa muissa meneillään olevissa hankkeissa, esimerkiksi palkkapuolen raportoinnissa. Siinä tehdään pa­raikaa työtä raporttien sisällön harmonisoimiseksi ja myöhemmin myös saattamiseksi sähköiseen muotoon, jolloin saadaan yhtenäistettyä koko palkkaraportointi.

TeknologiaUusimmat Artikkelit
Katso kaikki